OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Uni Europejskiej z 4.5.2016 r. L119)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pigłowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II , Pigłowice 32A, 63-021 Śnieciska.
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach jest Pani Elżbieta Pisarczyk , e-mail e.pisarczyk@piglowice.pl , tel.0-61 285 72 04;
 3. Rodzaj danych przetwarzanych przez administratora:
  – dane osobowe uczniów tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail.
  – dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail.
  – informacje z poradni psychologiczno-pedagogicznych (opinie, orzeczenia), zalecenia oraz zwolnienia lekarskie z poradni zdrowotnych.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, związanych z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną – na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawa Oświatowego (DZ.U. z 2017 r. poz.59), oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c. RODO.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą osoby i instytucje ściśle powiązane z wypełnianiem obowiązków przez administratora, upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. (SIO, Sąd Rodzinny itp.)
 6. Rodzice, opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych dziecka oraz prawo do ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia edukacji szkolnej Państwa dziecka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku naruszenia przez szkołę przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rodzice mają prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.