Mistrz tabliczki mnożenia – innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko autorów:

Malwina Szymkowiak
Małgorzata Padarz
Anna Niemier

Temat innowacji: 
Zostań Mistrzem Tabliczki Mnożenia”

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Realizatorzy programu : Malwina Szymkowiak, Małgorzata Padarz, Anna Niemier

Temat: „ Zostań Mistrzem Tabliczki Mnożenia”

 

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Zakres innowacji: Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy III
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 02.09.2022 r.
Data zakończenia: czerwiec 2023 r.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 9 kwietnia 2002 r . w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56 z 2002 r. poz. 506, zm. Dz. U. Nr 176 z 2011 r. poz. 1051)

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach. Czas realizacji obejmuje okres od 02.09.2022 r. do czerwca 2023 r.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć lekcyjnych. Celem niniejszej innowacji jest rozbudzenie wśród uczniów klasy III zainteresowania matematyką, rozwijanie wiedzy i umiejętności matematycznych, wdrażanie do logicznego myślenia. Opanowanie tabliczki mnożenia zwiększa sprawność rachunkową na poziomie szkoły podstawowej. Niniejsza innowacja ma również na celu zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności mnożenia w pamięci oraz możliwość sprawdzenia się w konkursie podczas rywalizacji z rówieśnikami. Ma także ukazać jak ważna jest znajomość tabliczki mnożenia w życiu codziennym, i że nauka matematyki może być przyjemna. Zajęcia mają ponadto rozbudzić w uczniach chęć poznania nowych metod nauki tabliczki mnożenia i pokazać, iż każdy uczeń ma szansę osiągać sukces na miarę swoich możliwości co daje ogromną motywację do dalszej nauki.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja zrodziła się w wyniku potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań, doskonalenia warsztatu pracy i wychodzenia poza przyjęte schematy.

 

I. Wstęp

Proponowana przeze mnie innowacja dotyczy poszerzenia wiedzy z zakresu tabliczki mnożenia. Innowacja powstała z myślą także o uczniach zdolnych, chcących doskonalić umiejętności mnożenia w pamięci, a co za tym idzie zwiększyć sprawność rachunkową na poziomie szkoły podstawowej.

II. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów kl. III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego,
 • zapoznanie uczniów z programami multimedialnymi, pomocnymi przy doskonaleniu umiejętności mnożenia w pamięci.

III. Cele innowacji

a. Cel główny:

 • opanowanie tabliczki mnożenia

b. Cele szczegółowe:

 • rozbudzenie wśród uczniów klasy III zainteresowania tabliczką mnożenia,
 • zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności mnożenia w pamięci,
 • upowszechnianie nauki tabliczki mnożenia przez zabawę,
 • wdrażanie do logicznego myślenia,
 • możliwość sprawdzenia się w konkursie podczas rywalizacji z rówieśnikami.

IV. Metody i techniki pracy

Nauczyciel raz na dwa tygodnie realizuje wybrane zadania:

 • opracowuje zadania,
 • przygotowuje gry i zabawy edukacyjne mające na celu szybsze przyswojenie tabliczki mnożenia,
 • wybiera metody i formy pracy,
 • służy pomocą uczniom.

Do najczęściej stosowanych należeć będą metody aktywizujące:

 • metody twórczego rozwiązywania problemów,
 • metody oparte na działaniu praktycznym,
 • gry i zabawy dydaktyczne.

Formy pracy:

 • Indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca zbiorowa

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik
 • Karty pracy
 • Internet, strony poświęcone nauce tabliczki mnożenia, np.: Szaloneliczby.pl, Matzoo.pl i inne
 • Plansze dydaktyczne (w tym przygotowane przez nauczyciela)
 • Gry i zabawy przygotowane przez nauczyciela oraz uczniów, np. domino, rymowanki

 

Nauczyciel wykorzystuje dostępne w placówce pomoce dydaktyczne, ponadto korzysta z dodatkowych materiałów w ramach technologii informacyjnej.

Na koniec każdego miesiąca, spośród wszystkich uczniów w klasie, wyłoniony zostanie uczeń (zwycięzca miesiąca), który na podstawie wypełnionej karty pracy, w najlepszym stopniu opanował tabliczkę mnożenia w danym miesiącu i w rezultacie zdobył największą liczbę punktów. Oceniana będzie poprawność działań. Na podstawie analizy działań spośród wszystkich zwycięzców miesiąca na zakończenie innowacji zostanie wyłoniony „ Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Tytuł „Mistrza Tabliczki Mnożenia” uzyska ten uczeń, który rozwiąże poprawnie działania w najszybszym czasie.

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

 • Wzrost opanowania tabliczki mnożenia w pamięci,
 • Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój swoich wychowanków,
 • Podniesienie jakości pracy szkoły.

 

VI. Tematyka zajęć

Harmonogram działań rok szkolny 2022/2023

Zagadnienie zostało opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Przewidziano realizację 4 bloków tematycznych. Wykaz bloków związanych z realizacją innowacji:

1. Kolorowanki z tabliczką mnożenia

2. Gry i zabawy edukacyjne

3. Nauka tabliczki mnożenia w oparciu o gry interaktywne

4. Nauka tabliczki mnożenia przez rymowanie.

 

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi :

 • konkursy miesięczne, oraz na koniec roku szkolnego sprawdzające efekty zakładanych zmian dla uczniów,
 • obserwację pracy uczniów na zajęciach,
 • analizę frekwencji.

Szczegółowa analiza wyników konkursów oraz wkład zaangażowania uczniów podczas zajęć pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.