Ortografia na śniadanie

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Ortografia na śniadanie (czwartkowe)

 

Imię i nazwisko autora: Małgorzata Piasecka

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Realizator programu: Małgorzata Piasecka

Przedmiot: język polski

Data wprowadzenia: wrzesień 2022

Data zakończenia: czerwiec 2023

 

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie z klas 4-6 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 01.09.2022 r. do czerwca 2023 r. z możliwością kontynuacji metody w kolejnych latach.

Zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnej metody odbywać się będą w ramach zajęć języka polskiego, jeden raz w tygodniu, zawsze w czwartek.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Niniejsza innowacja ma zachęcać i motywować uczniów do dbałości o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową tworzonych przez nich tekstów.

Inspiracją do opracowania innowacji stały się przede wszystkim wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z 2022 r., które odsłoniły słabe strony uczniów, jakimi są: poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, a także językowa tworzonych przez nich wypowiedzi.

 

Opis innowacji

I. Wstęp

Dotychczasowa praktyka skłoniła mnie do przemyśleń na temat efektywności metod stosowanych do tej pory. Innowacja ma na celu wypracowanie nawyku sprawdzania poprawności zapisu i korygowania błędów oraz stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce uczniowskiej.

II. Założenia ogólne

Na początku roku uczniowie zostaną zapoznani z założeniami nowej metody pracy. Oprócz zeszytu przedmiotowego założą dodatkowy zeszyt, w którym będą notowali najważniejsze zasady ortograficzne i interpunkcyjne oraz pisali dyktanda. Lekcja poświęcona na ortografię i interpunkcję będzie odbywała się jeden raz w tygodniu, zawsze w czwartek.
W ten sposób podkreślona również zostanie waga tej niedocenianej do tej pory przez uczniów dziedziny językoznawstwa. Podczas lekcji „ortograficznych” wykonywane będą różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem tablic interaktywnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz metod z zakresu edukacji w ruchu. Za każdym razem uczniowie będą pisali krótkie dyktando ortograficzne sprawdzające znajomość zasad poznanych tydzień wcześniej. Dyktanda będą podlegały ocenie koleżeńskiej, a uzyskane noty zostaną wpisane do dziennika z komentarzem „dyktando”.

Zastosowane będą następujące kryteria oceny:
– celujący 0 bł.
– bardzo dobry + 1 bł.
– bardzo dobry 2 bł.
– dobry + 3 bł.
– dobry 4 bł.
– dostateczny + 5 bł.
– dostateczny 6 bł.
– dopuszczający + 7 bł.
– dopuszczający 8 bł.
– niedostateczny 9 bł. i więcej

 

III. Cele innowacji

Cel główny:

Wyrobienie nawyku dbania o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową uczniowskich wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

 

Uczeń:

 • zna najważniejsze zasady ortograficzne i stosuje je w praktyce
  (rz-ż, ó-u, ch-h, ą, ę, mała i wielka litera);
 • zna najważniejsze zasady interpunkcyjne i stosuje je w praktyce;
 • wie, przed jakimi spójnikami stawia się przecinek, a przed jakimi nie;
 • dzieli wypowiedź na zdania;
 • prawidłowo odmienia wyrazy w zdaniu;
 • dba o prawidłową składnię swoich wypowiedzi.
 • dba o logikę swojej wypowiedzi;

 

IV. Metody i formy

Metody pracy:

 • praca ze słownikiem
 • sketchnoting – myślenie wizualne
 • dyktando uzupełniane – z lukami
 • dyktando biegane
 • gry interaktywne
 • rymowanki ortograficzne

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

 

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści z wdrożenia innowacji)

Po roku zajęć uczeń będzie:

 • znał najważniejsze zasady ortograficzne i stosował je w praktyce (rz-ż, ó-u, ch-h, ą, ę, mała i wielka litera);
 • znał najważniejsze zasady interpunkcyjne i stosował je w praktyce;
 • wiedział, przed jakimi spójnikami stawia się przecinek, a przed jakimi – nie;
 • dzielił wypowiedź na zdania;
 • prawidłowo odmieniał wyrazy w zdaniu;
 • dbał o logikę swojej wypowiedzi;
 • dbał o prawidłową składnię swoich wypowiedzi.

 

VI. Ewaluacja

Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie sukcesów i niepowodzeń metody oraz poinformowanie rady pedagogicznej i zainteresowanych rodziców o jej wynikach. Badanie efektywności założonych celów innowacji odbędzie się poprzez:
– obserwację uczestników programu,
– wywiad z rodzicami,
– ocenę koleżeńską,
– analizę wyników dyktanda podsumowującego rok szkolny.

 

VII. Podsumowanie

 

Dzięki innowacyjnej metodzie kształtowane będą kompetencje kluczowe: porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się oraz inicjatywność
i przedsiębiorczość. Uczniowie poczują odpowiedzialność za proces uczenia się, a przez to wzmocnią poczucie własnej wartości i zyskają pewność, że dobrze znają ojczysty język.
W dalszej perspektywie zauważyć będzie można poprawę wyników egzaminu ósmoklasisty
w zakresie ortografii i interpunkcji.