Strategia działań dla SP I-III na rok szkolny 2019/2020

Strategia działań na rok szkolny 2019/2020 wpisana w koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach opracowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z przeznaczeniem dla dzieci z klas I-III

Rok szkolny 2019/2020 upłynie pod hasłem: „Bez ciekawości nie ma mądrości”

„Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność. Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. Nie żądaj, lecz przekonuj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć …” Janusz Korczak

Współczesne dziecko ma wiele okazji do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb poznawczych. Przed dzieckiem stają sytuacje, w których samodzielnie musi rozwiązywać problemy, szukać, badać i odkrywać nowe zjawiska. Celowi temu mogą posłużyć zabawy badawcze w szkole, które są jednym ze sposobów rozwijania aktywności twórczej dziecka. Dziecko ma okazję samodzielnie szukać odpowiedzi na nurtujący je problem. Pobudza to w nim aktywność poznawczą, która przejawia się w działaniach badawczych i w zadawaniu pytań. Natomiast nauczyciel ma za zadanie kierować jego aktywnością tak, aby mogło w pełni się rozwijać.

Strategia zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego. Zabawy powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Jego realizacja umożliwia każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami , przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

Cele główne:

 • Stymulowanie aktywności poznawczej, rozwijanie ekspresji, emocji i twórczości.
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • Poszerzenie zasobu wiadomości dotyczących świata przyrody i techniki.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia, kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje.
 • Wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.
 • Integracja grupy: wdrażanie do zgodnego działania

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje).
 • Cierpliwie czeka na swój udział w badaniach.
 • Przestrzega ustalonych zasad w zabawach.
 • Formułuje spostrzeżenia i wnioski.
 • Posługuje się prostymi narzędziami.
 • Poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska.
 • Poprawnie nazywa urządzenia techniczne.
 • Dba o stan środowiska społeczno- przyrodniczego.

Metody i formy pracy:

Scenki, pogadanki, gry i zabawy, burza mózgów, piosenki, działania plastyczne, prelekcje, prezentacja multimedialna, dyskusje, wywiady, praca indywidualna i w grupach, piosenki

Narzędzia i środki dydaktyczne:

Rekwizyty, albumy, plansze graficzne, prasa, telewizja, multimedia, gry i układanki dydaktyczne, wytwory dzieci.

Formy działania:

Harmonogram działań:

ZADANIA TERMIN CELE
Zajęcia inauguracyjne w szkole.

Wprowadzenie do tematu- „Ciekawość drogą do sukcesu”. Przydział zadań.

Zajęcia w szkole:

„W poszukiwaniu powietrza”. Dzieci poznają kluczowe pytania: Jakie jest powietrze? W jaki sposób dowiemy się kiedy powietrze otaczające nas dookoła jest dobre, a kiedy złe?

„Powietrze do oddychania”

Warsztaty naukowe w szkole „Jak powstaje suchy lód”

wrzesień / październik 2019 r. – kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie,

– poznanie niektórych właściwości powietrza za pomocą doświadczeń i obserwacji,

– przeprowadzenie prostych doświadczeń przyrodniczych,

– zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczego swojej miejscowości.

Zajęcia w szkole. Wprowadzenie do zagadnienia obiegu wody w przyrodzie – zabawa „Hasła związane z wodą”.

Droga kropli wody. Domowe obserwacje wody. Dzieci poprzez jedną z zaproponowanych metod przechodzą przez proces krążenia wody w przyrodzie.

Gdzie znajduje się woda w naszej okolicy? Zabawa- „Jak nie wpaść do wody?” Rysowanie koła-mapy Dzieci bawią się w przejście „suchą nogą” obok zbiorników wodnych. Rysują plan swojej miejscowość w kole-mapie. Zastanawiają się, jakie zbiorniki wodne znajdują się w okolicy.

„ Bez wody nie ma życia na Ziemi”- uświadomienie uczniom znaczenia wody w przyrodzie.

listopad/ grudzień 2019 r. – poznanie zasobów wodnych w najbliższej okolicy,

– zwracanie uwagi na stałość zasobów wodnych na Ziemi i potrzebę dbania o jej jakość i ilość,

– określenie co to jest woda i jaka jest jej rola w życiu człowieka,

– poznanie cyklu obiegu wody w przyrodzie,

-zrozumienie zagrożenia dla wody, wynikające z działalności człowieka.

Zajęcia projektowe w terenie: Wyjazd do Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu styczeń 2020 r. – zdobywanie wiedzy,

– zrozumienie otaczających nas zjawisk,

– pobudzanie ciekawości świata,

– odkrywanie odpowiedzi na naukowe pytania.

Zajęcia w szkole: „Odwiedzamy pszczele królestwo”. Uczennice i uczniowie poznają zwyczaje pszczół; zbierają informacje o pracy tych owadów.

Pszczoła – co to za zwierzę? Grupy przedstawiają efekty swojej pracy w postaci dużej pszczoły z papieru.

Zajęcia edukacyjne w pasiece. Spotkanie z pszczelarzem – wycieczka do pasieki Muzeum pszczelarstwa w Swarzędzu lub Centrum Wystawowo-Szkoleniowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku.

marzec 2020 r. – zapoznanie się z informacjami o życiu i pracy pszczół,

– poznanie właściwości odżywczych miodu i innych produktów pszczelich,

– zapoznanie się z pracą pszczelarza,

– uświadamianie znaczenia ochrony pszczół.

Zajęcia w szkole:

Sprawdzamy doświadczalnie czym jest energia? Doświadczenia:

„Łowie rybek”, „Pienisty wulkan”

„Z energią trzeba rozważnie”

Bez energii ani rusz! Zadanie: Alfabetyczny pociąg z urządzeniami.

Zajęcia projektowe w terenie:

Wyjazd do Centrum Edukacji Mikroskala w Koninie

kwiecień/ maj 2020 – przeprowadzenie prostych doświadczeń dotyczących energii,

– zorganizowanie stacji eksperymentalnych,

– przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, – określenie sposobów oszczędzania energii.