Statut NP Tygryski

Statut Niepublicznego Przedszkola 
„Tygryski” w Pigłowicach

I. Postanowienia ogólne

 §1

 1. Niepubliczne Przedszkole „Tygryski”, zwane dalej Przedszkolem, jest prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi, z siedzibą w Pigłowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Przedszkole nosi nazwę Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Pigłowicach i posługuje się podłużną pieczęcią.
 3. Przedszkole mieści się w budynku szkolnym: Pigłowice 32A
 4. Przedszkole nie jest wyodrębnioną materialnie i finansowo od Stowarzyszenia jednostką organizacyjną.
 5. Ilekroć w statucie lub wydanych na jego podstawie regulaminach mowa jest o Rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka.

 II. Cele i zadania Przedszkola

§2 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN.

§3 Cele działalności Przedszkola są następujące:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 5 lat w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem i zapewnienie im bezpieczeństwa a także optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
 2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci.
 3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci.
 4. Opieka i wychowywanie dzieci w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa, z poszanowaniem faktu, że każde dziecko jest niepowtarzalną osobowością i posiada prawo do indywidualnego rozwoju.

§4 Zadania Przedszkola są następujące:

 1. Realizacja programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka, w tym pobudzanie do kreatywności i samodzielności w działaniu.
 3. Budzenie wrażliwości emocjonalnej dzieci.
 4. Kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia.
 5. Przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych, sprawiedliwości, miłości, prawdy, dobra piękna.
 6. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 7. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 8. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 9. Nabywanie przez dziecko umiejętności poprawnej komunikacji językowej.
 10. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 11. Udzielanie i organizowanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.
 12. Podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 13. Zapewnienie dzieciom właściwych warunków lokalowych i higieniczno-sanitarnych.

III. Organizacja Przedszkola

§5 Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 5 lat.

§6 Czas pracy Przedszkola:

1 .Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z wyjątkiem:

a) długich weekendów i okresu Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalanym przez MEN;
b) miesiąca sierpnia;
c) w lipcu oraz w okresie ferii zimowych, gdy deklarowana liczba dzieci pozostających w Przedszkolu jest mniejsza niż 5.

2. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godz. od 6.30:00 do 16:00.
3. Czas pracy Przedszkola może być wydłużony w danym roku szkolnym do godziny 18.00, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba wyrażona deklaracją minimum 5 rodziców (prawnych opiekunów) dzieci.

§7 Przedszkole składa się z 1 oddziału.

 1. Grupę mogą tworzyć dzieci w różnym wieku.
 2. Grupa nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.

 §8 Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny, opracowany przez Dyrektora.

 1. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców określa:
  1. godziny posiłków:
        – godzina 9.00 – śniadanie
        – godzina 12.00 – obiad
        – godzina 14.30- podwieczorek (dotyczy dzieci przebywających w Przedszkolu 9 lub 11 godzin)
  2. czas przeznaczony na realizację założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego czyli na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę trwa nie krócej niż 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.
  3. czas przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:
        – dzieci przebywające w placówce 5 godzin: między godziną 8.00a 13.00;
        – dzieci przebywające w placówce 9 godzin: między godziną 6.30 a 16.00;
        – dzieci przebywające w placówce 11 godzin: między godziną 6.30 a 18.00;
 1. W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie odbiorą dziecka w określonych godzinach, naliczone zostaną opłaty dodatkowe za każdą godzinę, zgodnie z obowiązującą stawką ustaloną przez zarząd Stowarzyszenia.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad grupą ustalają szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 §9 Umowy z Rodzicami (prawnymi opiekunami) o opiekę nad dzieckiem zawierane są na jeden rok szkolny.

 1. Rodzice winni powiadomić dyrektora pedagogicznego do dnia 15 marca o zamiarze nieprzedłużania umowy o opiekę na kolejny rok szkolny.
 2. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane przez Przedszkole na wniosek Rodziców, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Zarządu Stowarzyszenia. Zajęcia dodatkowe są odpłatne.

 §10 Dyrektor pedagogiczny powierza grupę opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy grupy lub realizowanych zadań.

 1. Podczas pobytu dzieci na boisku, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 2. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).
 3. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, lub inna uprawniona osoba z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (1 opiekun na 10 dzieci).
 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się daną grupą przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
 5. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 7. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb oraz możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

 §11 Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego i nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 12 Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

§13 W Przedszkolu na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) wyrażone w formie pisemnego oświadczenia organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii.

 1. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§14 Przedszkole może organizować gimnastykę korekcyjną dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej.

 1. Gimnastyką obejmuje się dzieci zakwalifikowane na podstawie zalecenia lekarza specjalisty.

IV. Zasady naboru do Przedszkola

§15 Do Przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

 1. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania podań. Pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego; dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz dzieci wychowywane przez samotne matki i ojców.
 2. Dyrektor może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy rodzice ( prawni opiekunowie) zataili istotne informacje o dziecku.
 3. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia, wpłaty wpisowego i pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia a rodzicem ( prawnym opiekunem)dziecka.
 4. Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy.
 5. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

§16 Zasady rozwiązywania umów z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka:

 1. Zarząd Stowarzyszenia może wypowiedzieć umowę o opiekę i nauczanie dziecka
  przedszkolnego, co skutkuje jej rozwiązaniem.
 2. Rodzic może nie przedłużyć umowy na kolejny rok szkolny bez podawania przyczyn.
 3. Rodzic może wypowiedzieć umowę o opiekę i nauczanie dziecka przedszkolnego w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania obowiązku opieki nad dzieckiem.
 4. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedna ze stron umowy, o której mowa w pkt.3 powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola.
 5. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
       – rodzice (prawni opiekunowie) zalegają z opłatami za 2 miesiące;
       – zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola;
       – rodzice (prawni opiekunowie) nie poinformują o istotnych informacjach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 6. Umowa wypowiedziana ze skutkiem na koniec roku przedszkolnego rozwiązuje się z dniem 31 lipca danego roku.

V. Organy Przedszkola.

 §17 Zarząd Stowarzyszenia.

1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Pedagogicznego,
b) określanie strategii rozwoju Przedszkola,
c) zapewnienie organizacyjnych i finansowych warunków dla funkcjonowania Przedszkola,
d) podejmowanie decyzji finansowych i personalnych oraz kluczowych decyzji związanych z bieżącą działalnością Przedszkola,
e) ustalanie wysokości czesnego i wpisowego oraz stawki żywieniowej,
f) ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia wykonujących swoje obowiązki w Przedszkolu,
g) zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami na podstawie Kodeksu Pracy. Karta Nauczyciela ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w zakresie dotyczącym wymagań kwalifikacyjnych oraz uzyskiwania stopni awansu zawodowego
h) udzielanie nagród i kar pracownikom
i) zawieranie i rozwiązywanie umów z Rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci uczęszczającymi do Przedszkola.

§18 Dyrektor Pedagogiczny.

 1. Do zadań Dyrektora Pedagogicznego należy:
  a) kierowanie działalnością Przedszkola,
  b) reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,
  c) nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Przedszkola,
  d) wspieranie sprawnej komunikacji pomiędzy organami Przedszkola,
  e) prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  g) opieka nad awansem zawodowym i okresową oceną nauczycieli,
  h) przeprowadzanie naboru do Przedszkola,
  i) realizacja innych zadań zleconych przez organ prowadzący Przedszkole.
  j) nadzorowanie pracy nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Przedszkola,
  k) opieka nad wychowankami oraz dbałość o ich harmonijny rozwój,
  l) odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy,
  m) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

§19 Rada Pedagogiczna

 1. W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu oraz Dyrektor Pedagogiczny.
 2. Rada pedagogiczna Przedszkola wchodzi w skład Rady pedagogicznej szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 3. Pozostali nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.
 4. Do zadań Rady Pedagogicznej Przedszkola należy:
       a) wybór programu nauczania,
       b) opracowywanie rocznego planu pracy

§20 Rada Rodziców

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą Rodzice wychowanków Przedszkola wybrani na zebraniu Rodziców grupy.
 2. Do zadań Rady Rodziców należy:
 1. przedstawianie inicjatyw związanych z funkcjonowaniem Przedszkola,
 2. wspieranie działalności statutowej Przedszkola poprzez:
       – współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek, uroczystości przedszkolnych, imprez integracyjnych, warsztatów dla Rodziców,
       – gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek Rodziców oraz z innych źródeł,
       – wydatkowanie zgromadzonych funduszy na zasadach określonych regulaminem Rady Rodziców,
 3. mobilizowanie i organizowanie Rodziców do działalności na rzecz Przedszkola,
 4. reprezentowanie interesów Rodziców w kontaktach pozostałymi organami Przedszkola, nie wyłączając spraw indywidualnych
  3. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin uchwalany wspólnie przez Rodziców Przedszkola i Szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie.

§21 Organy Przedszkola obowiązane są współdziałać ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy Przedszkola.

1. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą poprzez
     – wzajemne informowanie o podejmowanych działaniach,
     – organizowanie wspólnych spotkań,
     – koordynowanie podejmowanych działań.

2. W sprawach, w których nie można ustalić wspólnej decyzji, głos decydujący ma decyzja Zarządu Stowarzyszenia.

VI. Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola.

§22 Pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu mają prawo do:

 1. rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego,
 2. poszanowania godności osobistej.
 3. decydowania o doborze środków i metod uczenia i wychowania.

§23 Do obowiązków nauczyciela Przedszkola należy:

 1. sporządzanie miesięcznych i rocznych planów pracy,
 2. organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w powierzonej grupie,
 3. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci przebywających w przedszkolu, podczas zajęć świetlicowych i zorganizowanych wyjazdów,
 4. współpraca z Rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych,
 5. poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanków,
 6. kierowanie się dobrem dziecka, troską o ich zdrowie, postawę moralna i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka,
 7. otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do jego możliwości i potrzeb,
 8. systematyczne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć,
 9. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
 10. niezwłoczne poinformowanie dyrektora przedszkola w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 11. doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, warsztatach i innych formach kształcenia
 12. udział w szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz BHP
 13. wzbogacanie swojego warsztatu pracy, aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 14. systematyczne zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 15. prowadzenie dokumentacji pracy – dziennika zajęć, zeszytu obserwacji pedagogicznych,
 16. dbanie o estetykę pomieszczeń,
 17. sprawdzanie stanu urządzeń przed rozpoczęciem zajęć,
 18. przestrzeganie zaleceń organu prowadzącego,
 19. respektowanie zaleceń organu nadzoru pedagogicznego.

§24 Do obowiązków pomocy nauczyciela lub nauczyciela wspomagającego należy:

 1. dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczeniach Przedszkola,
 2. współpraca z nauczycielem w czasie zajęć w Przedszkolu,
 3. otaczanie dzieci opieką od chwili powierzenia nad nimi opieki przez Rodziców do chwili powierzenia ich opiece nauczyciela,
 4. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci.

§25 Do obowiązków obsługi Przedszkola należy:

 1. przygotowywanie i podawanie dzieciom posiłków i napojów
 2. utrzymywanie wszystkich pomieszczeń Przedszkola w należytym porządku.

VII. Wychowankowie Przedszkola

§26 Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

§27 Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka oraz prawo do:

 1. akceptacji takim jaki jest,
 2. poszanowania jego potrzeb i własnego tempa rozwoju,
 3. ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
 4. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej,
 5. szacunku i tolerancji ze strony wszystkich pracowników Przedszkola,
 6. wyrażania swych emocji, jednak w taki sposób aby nie zagrażało to bezpieczeństwu innych dzieci
 7. poczucia wolności,
 8. właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny umysłowej i fizycznej,
 9. warunków dla rozwijania samodzielności,
 10. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych,
 11. życzliwego i podmiotowego traktowania
 12. zabawy i wypoczynku,
 13. zdrowego żywienia.

§28 Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków, za które opłatę uiszczają rodzice

§29 W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (prawnych opiekunów), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

§30 W Przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

§31 Do obowiązków dziecka należy:

 1. zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej;
 2. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz rówieśników;
 3. każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczone poza wyznaczone prze nauczyciela miejsce;
 4. informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;
 5. poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego;
 6. słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników Przedszkola;
 7. dbanie o utrzymanie porządku i czystości.

VIII. Współpraca z Rodzicami

§32 Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w grupie,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną
 6. przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć.
 7. udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych,
 8. uczestnictwa w zebraniach ogólnych i konsultacjach indywidualnych z nauczycielem,
 9. informacji o planowanej wycieczce w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej.

§33 Do obowiązków Rodziców należy:

 1. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty;
 2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub wyznaczonego przystanku autobusowego godzinach pracy placówki, zgodnie z zapisami w umowie;
 3. przedłożenie pisemnego upoważnienia do odbierania dziecka przez inne osoby pełnoletnie wskazane w upoważnieniu. Nauczycielka nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej lub małoletniej. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;
 6. niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 7. informowanie nauczyciela o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Przedszkola;
 8. przyprowadzać do Przedszkola dziecko zdrowe;
 9. zgłaszać nauczycielowi wszelkie niedyspozycje dziecka;
 10. zgłaszać telefonicznie nieobecność dziecka;
 11. uiścić wpisowe i zawrzeć umowę o opiekę nad dzieckiem,
 12. zapoznać się ze statutem i regulaminami obowiązującymi w Przedszkolu i przestrzegać ich,
 13. zapewnić dziecku odpowiednie ubranie, stosownie do pory roku, umożliwiające pobyt na świeżym powietrzu.

§34 W chwili, gdy rodzic lub opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic(opiekun) przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

IX. Źródła finansowania.

§35 Źródłami finansowania Przedszkola są:

1.

 1. wpisowe,
 2. opłata za wyżywienie,
 3. dotacja z Urzędu Gminy Zaniemyśl,
 4. darowizny,
 5. opłaty wnoszone przez rodziców,
 6. czesne za pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach od 16.00 do 18.00.

§36 Opłaty płatne są do dnia 10 każdego miesiąca z góry na konto bankowe Stowarzyszenia.

§37 Wysokość wpisowego, czesnego i stawki żywieniowej ustala Zarząd Stowarzyszenia do dnia 31 lipca na następny rok szkolny i podaje do wiadomości w siedzibie i na stronie internetowej Przedszkola.

§38 O zmianie wysokości stawki żywieniowej informuje organ prowadzący Przedszkole poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej dla Rodziców i na stronie internetowej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umów pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami(prawnymi opiekunami).

§39 Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu składa się z:

 • Opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu. Zastrzega się, iż rodzić(prawny opiekun) informuje o nieobecności dziecka najpóźniej dzień przed planowaną nieobecnością dziecka;
 • Opłaty za Przedszkole w godzinach od 16.00 do 18.00, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu;
 • Wpisowego, mającego charakter opłaty jednorazowej nie podlegającego zwrotowi.

Opłata za zajęcia dodatkowe, wybrane przez Rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu.

§40 Przedszkole nie prowadzi działalności zarobkowej.

X. Postanowienia końcowe.

§41 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§42 Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§43 Regulaminy i inne dokumenty uchwalane w Przedszkolu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§44 Zmiany Statutu Przedszkola dokonywane są w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§45 Niniejszy statut został nadany uchwałą Stowarzyszenia z dnia 26.09.2013.

§46 Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2014 roku.

Opracowała:
Grażyna Jagodzińska
Weronika Felusiak