Strategia działań dla SP IV-VIII na rok szkolny 2021/2022

Strategia
„WIELKOPOLSKA
NASZA MAŁA OJCZYZNA”

w ramach koncepcji pracy szkoły
w roku szkolnym 2021/2022

z przeznaczeniem dla uczniów klas IV-VIII

 

Strategia „WIELKOPOLSKA – NASZA MAŁA OJCZYZNA” wpisana w koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach z przeznaczeniem dla uczniów klas IV – VIII zrealizowana zostanie w oparciu o główny cel, którym jest:

Poznanie atrakcji przyrodniczo-geograficznych oraz geograficznej i historycznej przeszłości naszego regionu – „ Wielkopolski naszej Małej Ojczyzny”

KLASY: IV – VIII

W roku szkolnym 2021/22 zrealizowana zostanie strategia, w myśl której uczniowie zapoznają się z tradycjami, kulturą, historią, tajemnicami, symbolami Wielkopolski oraz z gwarą poznańską/wielkopolską.
Celem strategii jest przede wszystkim poznanie atrakcji przyrodniczo-geograficznych Wielkopolski oraz motywowanie do nauki przyrody, biologii, geografii i historii. Uczniowie nie tylko pogłębią wiedzę geograficzną ale także poznają tradycje, kulturę i historię oraz zgłębią tajniki flory i fauny Wielkopolski. Wzbogacą wiedzę i umiejętności poprzez poznawanie utworów literackich, filmowych, korzystanie z przewodników, map, informatorów oraz zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, arboretum, palmiarnia, kino, teatr). Wykształcą szacunek wobec historii ojczyzny. W realizacji strategii uczestniczą uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami.

Działania zaplanowane w ramach strategii podzielone zostały na trzy płaszczyzny:

  • Prezentacje multimedialne
  • Filmy
  • Wycieczki i wyjazdy edukacyjne

przez co uczniowie rozwiną zainteresowanie Wielkopolską, krajem ojczystym, historią i geografią.

 

Wskazane poniżej działania zostały wpisane w podstawę programową opracowaną dla uczniów II etapu edukacyjnego i mają na celu poszerzenie możliwości poznawczych uczniów rozwijanych podczas pracy na lekcjach.

Zadania Termin Zrealizowane cele
Prezentacje multimedialne dotyczące Śmiełowa, Giecza, Poznania, Kórnika, Koszut
i Gdańska.

Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy.

Prezentacja filmów dotyczących Wielkopolski Naszej Małej Ojczyzny.

Prezentacje multimedialne dotyczące gwary poznańskiej/wielkopolskiej.

Tworzenie słowniczków gwary poznańskiej/wielkopolskiej.

Cały rok -kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,

-kształtowanie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i zainteresowań
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i technik,

-wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez poznawanie utworów literackich, filmowych,

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i tradycji,

-poznanie kultury i obyczajów Polski,

-pogłębianie wiedzy geograficznej,

 

Wycieczka integracyjna do Nadziejewa uczniów klas VII

 

 

 

Wrzesień -wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczniów,

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i obyczajów,

-rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,

-wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa w kulturze,

-kształtowanie umiejętności kulturalnej
rozrywki,

Wyjazd uczniów klas IV – VIII na 3-dniową wycieczkę do Gdańska

 

 

 

Rajd rowerowy
i grzybobranie uczniów
klasy V.

 

 

Październik

 

 

 

 

Październik

-wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa
w kulturze,

-kształtowanie umiejętności kulturalnej
rozrywki,

-poznanie kultury i obyczajów Polski,

-korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, skansen, gród) i warsztatów,

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i tradycji,

Wyjazd uczniów klas IV – V do Koszut na warsztaty
pt. „Świętowanie – obyczaje” zwyczaje i tradycje świąt bożonarodzeniowych

 

Listopad -korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, dworek) i warsztatów,

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i tradycji

-kształtowanie umiejętności kulturalnej
rozrywki,

-wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa
w kulturze,

-poznanie kultury i obyczajów Polski,

Wyjazd uczniów klas VII – VIII do Śmiełowa Listopad -korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, dworek) i warsztatów,

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i tradycji

-kształtowanie umiejętności kulturalnej

rozrywki,

 

-wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa

w kulturze,

 

-poznanie kultury i obyczajów Polski,

Konkurs: Jak dobrze znasz gwarę poznańską/wielkopolską? Marzec – popularyzacja gwary poznańskiej/wielkopolskiej wśród młodzieży,

– kształtowanie tożsamości regionalnej
i lokalnej,

– budzenie zainteresowania kulturą własnego regionu,

– pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

Muzeum archeologiczne
w Poznaniu:

Zaczarowany świat Słowian – tajemnice dawnej medycyny.

 

 

Giecz zajęcia warsztatowe/wykład: Jak powstawała Polska? Geneza państwa polskiego, podobnie jak początki innych średniowiecznych państw słowiańskich, zawiera wiele znaków zapytania i nadal jest przedmiotem wielu naukowych sporów i debat.

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

Kwiecień

-wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa w kulturze,

-kształtowanie umiejętności kulturalnej

rozrywki,

-poznanie kultury i obyczajów Polski,

-korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, skansen, gród) i warsztatów,

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i tradycji,

– poznanie kluczowych zagadnień związanych
z tworzeniem się państwa polskiego w X wieku i najnowszymi teoriami na ten temat.

– w oparciu o wystawę „Terra sancta — Giecz w monarchii piastowskiej”, poznanie informacji o początkach państwa polskiego uzyskanych
ze źródeł historycznych i archeologicznych,

-rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,

-odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne i kulturowe dziedzictwo,

-motywowanie do poszerzania wiedzy historycznej,

Śladami drzew świata
i cisowych komnat” – wycieczka szkolna do Kórnika

 

 

Maj -wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez poznawanie utworów literackich, filmowych,

-korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, kino, arboretum),

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i obyczajów,

-rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,

-odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne, geograficzne i kulturowe dziedzictwo,

-motywowanie do poszerzania wiedzy historycznej i geograficznej,

-wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa w kulturze,

-kształtowanie umiejętności kulturalnej
rozrywki,

Wyjazd 5-9.06.22 r.
do Międzygórza
na Euroweek

 

 

Podsumowanie działań podjętych w ramach strategii.

Czerwiec -rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,

-odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne i kulturowe dziedzictwo,

-motywowanie do poszerzania wiedzy historycznej i geograficznej,

-wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa w kulturze,

-kształtowanie umiejętności kulturalnej
i rozrywki,

-korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, kino, park),

-kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i obyczajów.