Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „TYGRYSKI”
I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z późniejszymi zmianami.
 5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r. (oraz późniejsze, ostatnie z 18 lutego oraz 11 marca 2022)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz ich działania.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.),
 10.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351, ze zm.) wynikających ze zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na danym terenie.

  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Niepublicznym Przedszkolu „TYGRYSKI” oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców i uczniów uczęszczających do tej placówki.
 2. Celem regulaminu jest:
  1. Zebranie w jednym dokumencie wszystkich procedur obowiązujących na terenie szkoły,
  2. Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach organizowanych na terenie szkoły.
  3. Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
  4. Umożliwienie rodzicom podjęcia pracy zawodowej,
 3. Regulamin określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 4. Rodzic świadomie decydując się na przyprowadzenie ucznia do placówki.

  III. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
 1. Dyrektor ustala procedury wewnętrzne i dostosowuje je do obowiązujących w placówce wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 7. Wyposaża w/w. pomieszczenie w zestaw ochronny.
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, stanowiące załącznik nr 1 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 2 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 10. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy) płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9.
 11. Zapewnia, aby w pomieszczeniach wisiały instrukcje, jak zakładać i zdejmować maseczkę ochronną, stanowiące załącznik nr 3 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki (opróżniany oraz dezynfekowany według potrzeb).

  IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 2. Do budynku wszyscy wchodzą i wychodzą wejściem głównym.
 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk (wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1.
 4. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 5. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora planu prowadząc zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.
 6. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku:
  1. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 1 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
  2. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
  3. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
  4. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę.
  5. Wietrzą salę co najmniej raz na godzinę.
 7. Nauczyciele pełnią dyżur w szkole i na boisku wg ustalonego planu i w wyznaczonych obszarach.
 8. W razie wprowadzenia nauki hybrydowej nauczyciele nie pełniący dyżuru w szkole:
  1. Wykonują pracę zdalną zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji pracy Niepublicznego Przedszkola: TYGRYSKI” i Szkoły Podstawowej z późn. zmianami.
  2. W godzinach pracy szkoły są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 9. Pracownicy obsługi:
  1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
  2. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
  3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, zwłaszcza czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji
  4. Pielęgniarka dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
  5. Sprzątaczki czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i w szkole i podpisują właściwe oświadczenie dotyczące przestrzegania procedur
  i zaleceń.
 2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko - bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:
  1. z osobą chorą na koronawirusa,
  2. z osobą będącą w izolacji,
  3. z osobą przebywającą na kwarantannie.
 3. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 4. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły podczas dowozów. Z chwilą wejścia do placówki, uczeń w maseczce przebywa w przestrzeni wspólnej, tj. na korytarzach i w toaletach. Nie musi przebywać w maseczce w klasie chyba że zmienią się przepisy lub gmina będzie w żółtym/czerwonym reżimie sanitarnym.
 5. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 ºC dziecko pozostawiają w domu.
 6. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 2  (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.
 11. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin i procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora tj. od 26 sierpnia 2020 r.
 2. Procedury obowiązują do odwołania i są aktualizowane na bieżąco z wytycznymi MEN, MZ i GIS.
 3. Niepubliczne Przedszkole „TYGRYSKI” oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID19.

  VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Mycie rąk

Załącznik nr 2 – Dezynfekcja rąk

Załącznik nr 3 – Zakładanie maseczki ochronnej

Załącznik nr 4 – Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem

Załącznik nr 5 – Procedura postępowania podczas dowozu uczniów do szkoły

Załącznik nr 6 – Procedura postępowania podczas korzystania z biblioteki szkolnej

Załącznik nr 7a – Procedura organizacji zajęć w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Załącznik nr 7b – Procedura organizacji zajęć w szkole.

Załącznik nr 8 – Procedura organizacji spożywania posiłków