Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W SZKOLE 

 

Uczniowie mają prawo do:
1. Otrzymywania informacji z różnych źródeł ideologicznych, różnych koncepcji filozoficznych. – otrzymywania informacji dotyczących ucznia o zapadających w szkole decyzjach takich jak przeniesienie do innej szkoły, klasy czy oceny z zachowania. Wolność wypowiadania poglądów i opinii w tym sprawach ucznia – młody człowiek wie, że może przedstawić swoje racje, że będzie poważnie traktowany, uczy się bronic swoich poglądów i nie boi się ich wygłaszać. Jest to dobra okazja do uczenia się prezentowania własnych argumentów a także szacunku i tolerancji wobec ludzi myślących inaczej.
2. Wolności wypowiedzi – możliwość wypowiadania własnych sadów światopoglądowych opinii o bohaterach historycznych, literackich – możliwość wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, możliwość wygłaszania opinii czy przedstawienia stanowiska we własnej sprawie – możliwość przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów.
3. Wolności myśli, sumienia, wyznania – możliwość uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych – równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii czy światopoglądu, – tolerancja wobec „inności’’ religijnej, kulturowej, etnIcznej.
4. Wolności zrzeszania się – uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacje działające w szkole. Samorząd Uczniowski to ogół młodzieży, który działa na terenie szkoły poprzez swoich przedstawicieli.
5. Wolności od poniżającego traktowania i karania – ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub złego traktowania. Zgodnie z przepisami oświatowymi w szkole nie wolno stosować kar naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia, zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej oraz poszanowanie godności ucznia, zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania czy stosowania presji psychicznych czy epitetów ty durniu, debil, wy bałwany.
6. Ochrony prywatności ucznia – żadne dziecko nie podlega arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego, domowego czy korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor czy ambicje ponieważ każde dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji czy korespondencji. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, publiczne, lub dobrobyt kraju, ochronę porządku publicznego i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności. W szkole prawo do prywatności powinno oznaczać: – ochronę danych osobowych, informację o stanie zdrowia, status materialny,
7. Zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia.
8. Równego traktowanie wobec prawa szkolnego – jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego zewnętrzny wygląd, status rodziny, społeczny, status ucznia czy jest to uczeń zdolny czy słaby, – równe traktowanie w sytuacji konfliktu uczeń – nauczyciel tzn możliwość dowiedzenia swoich racji.
9. Posiadanie praw proceduralnych – posiadanie prawa jest nierozerwalnie związane z możliwością roszczenia. Każdy ma prawo oczekiwać przestrzegania jego prawa a w sytuacji nieprzestrzegania powinien móc zwrócić się do właściwej instytucji , która wystąpi w obronie jego praw, rozstrzygnie czy prawo zostało naruszone i określi ewentualne konsekwencje wobec tego kto te prawa naruszył. W szkole zgodnie z prawem uczeń może odwołać się od oceny, od decyzji nauczyciela, dyrektora, RP, np., dotyczącej skreślenia z listy uczniów jeśli zostały naruszone dobra osobiste, nietykalność cielesna- w imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice a uczniowie pełnoletni osobiście. Aby uczniowie mieli możliwość dochodzenia swoich praw – możliwość obrony potrzebne są jasne procedury odwoławcze zawarte w statucie szkoły.

 

Uczeń ma oprócz praw obowiązki:
1. Zachowywać się na terenie szkoły i poza nią w sposób odpowiedzialny poprzez kulturę osobistą, higienę, współpracę z innymi uczniami z klas oraz nauczycielami pracującymi w szkole.
2. Rzetelnie wypełniać swoją wiedzę i umiejętności poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, podejmowanie właściwych decyzji, stawianie sobie celów wymagających pomysłowości i konsekwencji w działaniu uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
3. Postępować w sposób uczciwy, prawy, prawdomówny poprzez rozumienie złożoności zasad lojalności wobec różnych osób i grub a w przypadku konfliktów wybierać drogę szczerości i prawdomówności, umiejętnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania
4. Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego poprzez szanowanie mienia szkoły i mienia osób w niej przebywających, słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron, szanować tradycje, symbole narodowe, religijne, własne i cudze.

 

Do obowiązku ucznia należy również przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły a w szczególności:
1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych poprzez pilne i systematyczne uczenie się, punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne, rzetelną pracę nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności oraz kształtowaniem osobowości.
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w szkole w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły a także poza szkoła poprzez życzliwy stosunek do otoczenia, przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego , przeciwdziałania brutalności i wulgarności, postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej wywiązywanie się z przyjętych dobrowolnie zadań społecznych i funkcji.
3. Dbać o dobro wspólne i porządek w szkole poprzez dbanie o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, czystość, ład, przestrzeganie wszystkich regulaminów normujących życie szkoły, podporządkowanie się władzom oświatowym, dyrekcji, SU, zespołom wychowawczym
4. Odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i całej społeczności szkolnej poprzez odporność na uzależnienia, nie używania tytoniu, alkoholu, narkotyków, zawiadamiania dyrekcji, nauczyciela dyżurnego o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, przestrzegania zasad ekologii w stosunku do środowiska naturalnego, zgłaszania nieobecności nauczyciela na zajęciach w celu uzyskania informacji o zastępstwie.
5. Dbanie o honor szkoły, szanowanie, wzbogacanie tradycji szkoły poprzez uczestniczenie w organizowanych przez nią imprez, uroczystości, konkursów, zawodów sportowych.