Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY
I KULTURY NA WSI

Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane w dniu 28 listopada 2006 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miejscowość Pigłowice, gmina Zaniemyśl.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie i zarządzanie publicznymi szkołami (lub zespołami szkół) zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców wsi z mieszkańcami miast.

3. Popieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków kształcenia społeczności wiejskiej.

4. Prowadzenie działań mających na celu usytuowanie placówek oświatowo – kulturalnych tak, aby zminimalizować czas dotarcia do nich.

5. Pomoc szkołom wiejskim w realizowaniu ich zadań dydaktyczno – wychowawczych.

6. Wspieranie dążeń społeczności wiejskiej do zdobywania wiedzy.

7. Promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych.

8. Promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka.

9. Organizowanie na terenie szkół konkursów, zawodów i rozgrywek sportowych dla społeczeństwa wiejskiego.

10. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu gminy, powiatu, województwa, kraju.

11. Wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie, umysłowo oraz społecznie zagrożonej z życia społecznego.

12. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami, których głównym celem jest upowszechnianie kultury i sztuki.

13. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych.

14. Stwarzanie warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym środowisk lokalnych osobom niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo oraz w podeszłym wieku

15. Rozpowszechnianie rozwoju kulturalnego społeczności wiejskiej poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń, pokazów i prelekcji.

16. Rozpowszechnianie i umożliwianie uczestnictwa społeczności wiejskiej w życiu sportowym i kulturalnym.

17. Prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

2. Nawiązywanie kontaktów partnerskich z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

3. Współudział przy organizowaniu różnych form pomocy i wsparcia dla dzieci i osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

4. Organizowanie różnych imprez kulturalnych, sportowych, warsztatów, szkoleń i kursów dla społeczności wiejskiej.

5. Stymulowanie społeczeństwa do podnoszenia swojej aktywności życiowej na niwie oświatowej, kulturalnej i sportowej.

6. Informowanie społeczeństwa o bieżącej i planowanej działalności Stowarzyszenia.

7. Promowanie działalności Stowarzyszenia poprzez środki masowego przekazu.

8. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

§ 8

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

b) Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

c) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

d) Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

e) Noszenia odznaki organizacyjnej.

f) Zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

b) Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

c) Przestrzegania etyki zawodowej.

d) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust.1 pkt 2 – 6.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,

e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

f) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 400 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów

3. Wyboru delegatów dokonuje zwołane w tym celu Walne Zebranie Członków. Zarząd zobowiązany jest zwołać takie zebranie w terminie dwóch tygodni od stwierdzenia przekroczenia liczby członków zwyczajnych wskazanej w punkcie 2. niniejszego paragrafu.

4. Delegatów wybiera się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

5. Liczbę delegatów ustala się w proporcji 1 delegat na 10 członków zwyczajnych Kadencja delegata trwa dwa lata

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 5 kadencji.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskiwanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w §16 ust. 3,

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od

pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w §16 ust. 1.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.

5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w ust.7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4) uchwalenie budżetu,

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i składa oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń w jego imieniu konieczne jest łączne współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego Członka Zarządu.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

4. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i czterech Członków Zarządu

5. Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego grona wiceprezesa, sekretarza, oraz skarbnika.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) określenie szczegółowych kierunków działania,

3) ustalenie budżetu i preliminarzy,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia

12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23

Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego Komisji i dwóch Członków Komisji.

2. Członkowie Komisji mogą wybrać ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

3. Członkowie Komisji 4. Rewizyjnej nie mogą:

a)   być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b)   być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

c)   otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 27

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 28

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.

2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

3. Postępowanie przed sądem koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony i swobodnej wypowiedzi.

4. Od wyroków Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, w terminie 14 dni od dnia wydania zaskarżanego wyroku.

§ 29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami, a także pomiędzy Członkami i władzami Stowarzyszenia,

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze Statutem.

§ 30

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienie,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 31

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c) dotacje,

d) darowizny, zapisy, spadki,

e) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Wysokość opłat wpisowych oraz składek członkowskich oreśla Zarząd Stowarzyszenia.

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych

§ 34

Zabrania się :

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecnści co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 36

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Na górę strony