Grażyna Jagodzińska

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć…

Grazynka n 130 października 2018 r. na cmentarzu w Zaniemyślu pożegnaliśmy Grażynę Jagodzińską, wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach.

Pani Grażyna Jagodzińska swoją życiową przygodę ze szkołą rozpoczęła 1.10.1980 r. Jej pierwszym miejscem zatrudnienia było Przedszkole w Zaniemyślu, gdzie pracowała przez 3 lata. 1.09.1983 r. została nauczycielem w Szkole Podstawowej w Pigłowicach, a 1.09.1990 r. dyrektorem tej szkoły. Funkcję tę pełniła do końca lutego 2004 r. 1 września 2006 r. została wicedyrektorem, a później znów dyrektorem w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach, których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi.

Na początku lat 90. szkoła mieściła się w starym i zagrzybionym pałacu w Pigłowicach. Kierowanie szkołą wymagało nie lada fachowej ręki, sprawnego umysłu i zdolności organizacyjnych, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie, a dzieciom godziwe warunki nauki. Mimo że budynek był w złym stanie technicznym, a finanse nie były wystarczające, to pomieszczenia szkolne były zadbane i estetyczne. Pani Jagodzińska potrafiła zmobilizować rodziców do pracy na rzecz szkoły, była również inicjatorem i czynnie angażowała się w organizowanie wieczorków tanecznych dla rodziców. Zyski z nich przeznaczone były na zakup mebli, tablic, pomocy dydaktycznych, wyposażenie izb lekcyjnych i zakup sprzętu komputerowego do pierwszej pracowni już w nowej szkole.

W styczniu 1995 r., po burzliwych naradach i wielu głosach sprzeciwu, zapadła decyzja o budowie w Pigłowicach nowej szkoły. Już 21.09.1995 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, a 1.09.1997 r. dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku. Uroczyste otwarcie szkoły połączone z obchodami Gminnego Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 17.10.1997 r. Na tę uroczystość przybyła ówczesna wielkopolski kurator oświaty Grażyna Ziółkowska.

Pani Jagodzińska od 1998 r. przez dwie kadencje pełniła funkcję radnej powiatu. W pierwszej kadencji, w latach 1998-2002, była członkiem Zarządu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp, natomiast w drugiej kadencji – członkiem Komisji Oświaty. W tych latach działała także w Stowarzyszeniu na Rzecz Profilaktyki i Chorób Nowotworowych „Res”.

W 2001 r. otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego. Z nominacji ministra edukacji narodowej w kwietniu 2001 r. została ekspertem do spraw awansów zawodowych nauczycieli.

1.09.2002 r. Pani Grażyna Jagodzińska objęła funkcję dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach.

Pani Jagodzińska zawsze wzorowo wypełniała obowiązki wynikające z pracy pedagogicznej. Była autorytetem dla nauczycieli. Jako nauczyciel języka polskiego pracowała w sposób niekonwencjonalny, stosując nowoczesne metody i techniki pracy. Była niezwykle wymagająca i konsekwentna. W 2002 r. była pomysłodawczynią i projektantką słynnej mody ekologicznej, wystawianej kilkakrotnie przy okazji różnych imprez w szkole. Na lekcjach sztuki wykonywała oryginalne prace: maski z gipsu, witraże, prace przestrzenne, piękne krajobrazy, które stanowią stały wystrój korytarzy, holi i świetlicy w naszej szkole. W 2003 r. prowadzona przez nią uczennica została laureatką ogólnopolskiego konkursu: „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. Kilkakrotnie przygotowywała uczniów do Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenek Patriotycznych. Efektywna praca dydaktyczna pani Jagodzińskiej z języka polskiego w gimnazjum zaowocowała w roku szkolnym 2012–2013 najlepszym w powiecie średzkim wynikiem egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego – 70%,(średnia wojewódzka 59,92%).

Od początku swojej pracy prowadziła Spółdzielnię Uczniowską – sklepik szkolny – „Zorza”, a wypracowany tam zysk przeznaczała na dofinansowanie różnych przedsięwzięć szkolnych. Od wielu lat opiekowała się wraz z uczniami Grobem Powstańców w Mądrem. Była pomysłodawczynią i inicjatorką pierwszego Balu Gimnazjalnego, organizowanego od 2004 r. corocznie przez klasę III gimnazjum dla wszystkich gimnazjalistów. Uroczystość ta przez wiele lat na stałe wpisała się w tradycję naszej szkoły. W 2003 r., kiedy Pani Jagodzińska pełniła funkcję dyrektora, szkoła uzyskała tytuł i certyfikat „Szkoły z klasą”.

W 2005 r. Pani Grażyna Jagodzińska zmobilizowała rodziców i nauczycieli do utworzenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi, w którym pełniła funkcję członka Zarządu. Stowarzyszenie to od 1.09.2006 r. jest organem prowadzącym szkołę podstawową i gimnazjum. Od tego też roku Pani Grażyna Jagodzińska pełniła funkcję wicedyrektora, a później dyrektora tych szkół. Pierwszy Dzień Edukacji Narodowej w 2006 r. – w nowych realiach – odbył się niezwykle uroczyście. Swoją obecnością zaszczyciła naszą szkołę Pani Lucyna Białk-Cieślak – ówczesny wielkopolski kurator oświaty.

W 2005 r. Pani Jagodzińska była pomysłodawczynią i współtwórczynią projektu edukacyjnego: „Ojciec Święty Jan Paweł II naszym patronem”, który doprowadził do formalnego nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. Pani Jagodzińska była autorem scenariusza uroczystości i czynnie włączyła się w przygotowania i organizację tego dnia oraz w pozyskanie środków na zakup sztandaru szkoły. Uroczystość nadania imienia odbyła się 16.10.2007 r. i była niezwykłym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej.

W 2010 r. dzięki inicjatywie Pani Jagodzińskiej szkoła zgłosiła udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską – „Z małej szkoły w Wielki Świat”, uzyskując akceptację Fundacji Inicjatyw Oświatowych do udziału. W projekcie brało udział 115 małych szkół z terenu Polski. Zajęcia odbywały się metodą projektów edukacyjnych w zespołach międzyklasowych (I–III i IV–VI) w celu wsparcia nabywania kompetencji kluczowych, tj. kompetencji społeczno-obywatelskich i matematyczno-przyrodniczych poprzez stosowanie oceniania kształtującego. Udział w projekcie umożliwił wypracowanie modelu uczenia się metodą projektów edukacyjnych w grupach różnowiekowych. Kontynuacją tego projektu są dziś zajęcia projektowe zorganizowane dla klas I–III i IV–VIII.

Dzięki Jej pomysłowi zorganizowano jedyną w powiecie średzkim działającą na terenie szkoły profesjonalną pracownię fotograficzną i koło fotograficzne „Aparaciarze”. Koło organizowało wernisaże fotograficzne w Szkolnej Galerii Fotograficznej „Fotooko” i plenery fotograficzne.

Dzięki inicjatywie pani Jagodzińskiej od roku szkolnego 2013–2014:
– Stowarzyszenie uruchomiło i sfinansowało drugiego przewoźnika i zorganizowano dodatkowy dowóz uczniów spoza obwodu,
– wprowadzono naukę pływania od I klasy szkoły podstawowej, a w poprzednim roku szkolnym również w oddziale przedszkolnym (całkowicie finansowaną przez organ prowadzący),
– wprowadzono zajęcia gimnastyki artystycznej z elementami tańca i baletu dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I–III (całkowicie sfinansowane przez organ prowadzący) oraz zajęcia z tańca towarzyskiego i nowoczesnego dla klas IV–VI jako ciekawych propozycji zajęć z wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów (całkowicie sfinansowane przez organ prowadzący),
– zorganizowano miejsce zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”,
– szkoła przystąpiła do europejskiego programu kształcenia i wychowania: „Uczenie się przez całe życie” („Leonardo da Vinci”).

Pani Jagodzińska była inicjatorką powołania Niepublicznego Przedszkola „Tygryski”, które 1.01.2014 r. rozpoczęło swoją działalność.

Pani Jagodzińska wraz z całym gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów szkoły, wiosną 2013 r. w innowacyjny sposób zorganizowała promocję i reklamę szkoły, dzięki czemu szkoła zachowała swoje istnienie, ilość uczniów zwiększyła się o 50%, co w naszych szkolnych warunkach jest podstawą istnienia szkoły i dało nadzieję na dalszy rozwój.

W roku szkolnym 2013/2014 dzięki jej inicjatywie został złożony wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, dzięki któremu szkoła otrzymała wyposażenie dla dwóch oddziałów przedszkolnych w ramach projektu systemowego „Szkoła dla malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Pani Jagodzińska przez wiele lat organizowała i przygotowywała imprezy dla środowiska lokalnego: majówki, przedstawienia jasełkowe, przedstawienia artystyczne poświęcone patronowi szkoły – Janowi Pawłowi II, spotkania noworoczne. Działania te były elementem integrującym społeczność wsi, gminy i powiatu.

Pani Jagodzińska była osobą niezwykłą, osobą wrażliwą na drugiego człowieka. Z tej właśnie wielkiej wrażliwości wypływały wszystkie działania, których podejmowała się na przełomie 38 lat pracy pedagogicznej i które zawsze z sukcesem doprowadzała do finału. W Jej rozumieniu szkoła na wsi też może być elitarna. Wiele razy powtarzała, że nie jest sztuką uczyć tylko zdolne i ambitne dzieci i popisywać się ich sukcesami. Sztuką jest stworzyć szkołę, w której każdy uczeń odnajdzie swoje miejsce.

Pani Jagodzińska była osobą niezwykle ambitną, twórczą, stale poszukującą nowych rozwiązań. Jako nauczyciel i dyrektor wymagała zawsze i od wszystkich perfekcji w pracy, bo sama była perfekcjonistką. Bez trudu potrafiła być jednocześnie przełożonym, koleżanką i przyjacielem, stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i pozytywnych stosunków w społeczności szkolnej.

Dziękujemy PANI DYREKTOR za te wszystkie lata wspólnej pracy, za entuzjazm, poświęcenie, mądre i dobre pomysły, za wielkie serce. Była Pani wzorem dyrektora, nauczyciela, człowieka, przyjaciela. Pozostanie Pani w naszej pamięci i naszych sercach na zawsze, bo przecież „nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć…”

Żaneta Kusik