Szkoła dla malucha

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Projekt systemowy „Szkoła dla malucha”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Projektu: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Projekt zakładał modernizację i przygotowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach. Podzielony został na dwa zadania:
Zadanie Nr 1
>> Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,
Zadanie Nr 2
>> Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa i montaż/
>> Dostawa mebli i wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, 
     sprzętu audiowizualnego i teleinformatycznego oraz AGD /dostawa i montaż/

29 lipca 2014 r. organ prowadzący szkołę – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi wystosował zapytania ofertowe do wybranych firm oraz opublikował na stronie internetowej szkoły zapytanie ofertowe dotyczące realizacji w/w projektu systemowego. Termin składania ofert wyznaczono na godzinę 15.00 dnia 18 sierpnia 2014 r. Również 18 sierpnia w godzinach popołudniowych komisja powołana przez organ prowadzący, dokonała wyboru oferty. Praca komisji została udokumentowana protokołem wyboru oferty. 22 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa na realizację projektu systemowego z wybranym w drodze zapytania ofertowego wykonawcą.
Realizacja całego projektu zakończyła się do dnia 10 października 2014 r. – zakończenie projektu