Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

logo efs kapital ludzki kwadratStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi w Pigłowicach w celu zbadania rynku i wyboru dostawcy uprzejmie zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie zadania:

Modernizacja i przygotowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach w ramach Projektu systemowego „Szkoła dla malucha”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi, Pigłowice 32A, 63-021 Śnieciska

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na Zadania:

Zadanie Nr 1

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,

Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń placu zabaw wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 4 (pozycje od 1-5) oraz załącznik nr 5 (pozycje od 1-3) (Podane nazwy własne są wyłącznie przykładowymi propozycjami)

Zadanie Nr 2

 1. Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa i montaż/

Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 4 (pozycja nr 1) oraz załącznik nr 5 (pozycja nr 1) (Podane nazwy własne są wyłącznie przykładowymi propozycjami)

 1. Dostawa mebli i wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu audiowizualnego i teleinformatycznego i AGD /dostawa i montaż/

Szczegółowy wykaz zamawianych mebli i wyposażenia wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 4 i nr 5 (Podane nazwy własne są wyłącznie przykładowymi propozycjami)

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi jest realizowane w ramach projektu - "Szkoła dla malucha" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 1. Wymagany termin realizacji:
  – dla zadania nr 2 (Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie) – do 10 października 2014 r
  – dla zadania nr 1 (Organizacja i wyposażenie placu zabaw) – do 10 października 2014 r

 2. Kryterium wyboru oferty:

– cena – 100%

cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia:

 1. wartość brutto artykułów (uwzględniającą należny podatek VAT)

 2. cenę opakowań

 3. transport

 4. montaż / wniesienie

 5. udzielenie gwarancji jakości.

cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Wartość zamówienia jak i ceny jednostkowe są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają waloryzacji, przedstawione na 2 dni przed podpisaniem umowy.

 1. Wymagania organizacyjne

  Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach, Pigłowice 32A, 63-021 Śnieciska w godzinach 9:00 – 14:00 po uprzednim telefonicznym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego, lub w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

  Wyładunek i montaż wraz z ustawieniem przedmiotu umowy nastąpi w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego i dokonane będą przez Wykonawcę i na jego koszt.

 2. Wymagania dot. gwarancji
  Wszystkie dostarczone materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru.

 3. Warunki dodatkowe: sprzęt wraz z montażem będzie dostarczony do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1) posiadania wiedzy i doświadczenia,

  Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują:

  1) w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia placów zabaw o wartości co najmniej 50.000,00 zł. brutto każda.

  2) w przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wraz z ustawieniem i montażem wyposażenia o wartości co najmniej 50.000,00 zł. brutto każda

  2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-1:2009 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-1:2009.

  2. W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć Certyfikaty na całość konstrukcji półek, wystawione przez jednostki akredytowane, oraz należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE

 5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

 6. Sposób przygotowania oferty:

   1. Oferta powinna być sporządzona na formularzach załączonych do niniejszego zaproszenia wraz z oświadczeniami Wykonawcy

   2. Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy oraz zawierać datę sporządzenia wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów rejestrowych firmy, z których wynika fakt osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

   3. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie  przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;

   4. Wraz z ofertą należy dostarczyć:

    – Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1
    – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. - załącznik nr 2
    – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - załącznik nr 3
    – W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-1:2009 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-1:2009.
    – W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć Certyfikaty na całość konstrukcji półek, wystawione przez jednostki akredytowane, oraz należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE

   5. Oferta ponadto winna zawierać: wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzeń dostarczone łącznie z dostawą

   6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły o jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji.

Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodzenia równoważności oferowanego artykułu w stosunku do produktu wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek:

– wyraźnie wskazać w Arkuszu cenowym poprzez wpisanie: „art. równoważny”,
– załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem) karty katalogowe / opinie producentów / lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę artykułu (powinny zawierać wszelkie elementy wskazane w opisie pozycji, których równoważność będzie badana przez Zamawiającego).

Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie parametrów (wielkość/rozmiar/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.).

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

  1. Termin składania ofert – do 18 sierpnia 2014r.

  2. Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi, Pigłowice 32A, 63-021 Śnieciska, w terminie do 18 sierpnia 2014 do godz. 14.30 otwarcie ofert tego samego dnia o godzinie 15.00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrywania. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania ofertowego pod warunkiem dostarczenia przez pocztę do dnia 18 sierpnia 2014 roku do godziny 14.30.

  3. Sposób zaadresowania oferty:

  1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta)

  2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

  „Oferta - "Szkoła dla malucha”

  nie otwierać przed 2014-08-18. godz. 15.00"

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu o cenę oraz ma najniższą cenę.

  2. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy .

  Szczegółowych informacji w przedmiocie zamówienia udziela:

  Grażyna Jagodzińska, Tel. 604-20-20-71, adres e-mail: szkola@piglowice.pl

 2. Załączniki*

   1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 pobierz załącznik

   2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 pobierz załącznik

   3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw – załącznik nr 3 pobierz załącznik

   4. Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń placu zabaw wraz z ich opisem – Zadanie nr 1 - załącznik nr 4 pobierz załącznik dla oddziału I i załącznik nr 5 dla oddziału II pobierz załącznik

   5. Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń /dostosowanie pomieszczeń/ oraz mebli i wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu audiowizualnego, teleinformatycznego i AGD /wyposażenie pomieszczeń/ wraz z ich opisem – Zadanie nr 2 - załączniki nr 4 pobierz załącznik dla oddziału I i załącznik nr 5 dla oddziału II pobierz załącznik

    *dostępne w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi, Pigłowice 32A oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach: www.piglowice.pl

    Tekst powyższego zapytania ofertowego można  pobrać tutaj