Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH

Niniejszy dokument, obowiązujący od dnia 01. 09. 2019 r. zgodny jest z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 16.08.2017 r. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczącą Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, rozdział III, p. II, § 6,

I Wstęp 

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz z religii;
 2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 1. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach.
 1. Zasady przeprowadzania zewnątrzszkolnych egzaminów regulują odrębne przepisy.
 1. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

  II Cel i zakres WSO
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  b) wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
  c) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  g) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 1. System ten zapewnia :
  a) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;
  b) ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy;
  c) wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;
  d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych; społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
  e) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
  f) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;c)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  e) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

III. Ocenianie w pierwszym etapie edukacyjnym

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna, roczna i końcowa oraz ocena zachowania jest oceną opisową. W klasach I-III dopuszcza się stosowanie ocen cyfrowych w skali 1-6.

1a Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz kryteriów weryfikacji dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. Narzędziami, które pomagają nauczycielowi rejestrować zaobserwowane u danego dziecka postępy w nauce w odniesieniu do umiejętności są:

        - śródroczna, roczna i końcowa karta osiągnięć ucznia dołączona jest do arkusza ocen uwzględniająca szczegółowe obszary edukacyjne takie jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczno-przyrodnicza, motoryczno - zdrowotna, a także zachowanie.

        - śródroczna karta informacyjna o postępach ucznia

        - karta wstępnej obserwacji (klasa I, zał. 1)

        - karta osiągnięć ucznia z języka angielskiego

 1. W śródrocznej karcie informacyjnej uwzględnione są umiejętności ucznia przewidziane w Podstawie Programowej i wybranym programie nauczania.
 1. Karta osiągnięć ucznia zamieszczona w arkuszu ocen jest podstawą do opracowania oceny opisowej semestralnej, rocznej i końcowej.
 1. Częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom i formę do możliwości psychofizycznych uczniów, orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
 1. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreślaniu i poprawieniu w kolorze czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela wraz z pieczątką słowno-obrazkową.
 1. Ocena zachowania ucznia jest częścią składową oceny opisowej, śródrocznej, rocznej i końcowej.
 1. Śródroczne karty informacyjne o postępach ucznia przekazywane są rodzicom a ich kopie są załącznikiem arkuszy ocen.
 1. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne, końcowe i oceny śródroczne sporządzone komputerowo i wypełnione przez wychowawcę należy dołączyć do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń klasy I – III szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 1. Na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 1. Informowanie rodziców o rozwoju dziecka:

- zebrania z rodzicami

- comiesięczny dyżur dla rodziców

- indywidualne kontakty z rodzicami

 1. Formy oceny ucznia:

- codzienna ocena słowem i gestem

- samoocena ucznia

- pochwała na forum klasy

- informacja pisemna w zeszytach i kartach pracy ucznia

- pieczątka słowno- obrazkowa

       - bieżące oceny cyfrowe w klasach II-III

 1. Dokumentacja prowadzona przez nauczyciela:

- karta wstępnej obserwacji [ kl. I, zał. nr 1 ]

- śródroczna karta informacyjna o postępach ucznia [klasa I, II, III zał. nr 2, 3, 4]

- karta osiągnięć ucznia z języka angielskiego [ zał. nr 5]

- zeszyt do korespondencji z rodzicami

- zeszyt wychowawcy

- dziennik elektroniczny

- arkusze ocen

 IV. Klasyfikowanie uczniów klas IV- VIII.

 1. Klasyfikowanie śródroczne, roczne i końcowe polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w pkt 8.

1a Uczeń podlega klasyfikacji:
a) śródrocznej i rocznej
b) końcowej.

1b Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z   zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w Statucie Szkoły.

1c Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1d Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz
b) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole podstawowej oraz
c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

1e Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej.

 1. Klasyfikowanie, o którym mowa w pkt 1 przeprowadza nauczyciel na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej; w uzasadnionych wypadkach wystawia oceny najpóźniej na 3 dni przed wymienionym posiedzeniem.
 1. Na siedem dni przed śródrocznym, rocznym i końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Nauczyciele informują uczniów ustnie natomiast wychowawcy klas przygotowują zbiorczą informację pisemną, na której znajdują się przewidywane oceny śródroczne, roczne lub końcowe i zachowanie. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podpisać informację i zwrócić wychowawcy.
 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej przeprowadza się co najmniej na tydzień przed zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia.
 1. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej, rocznej lub końcowej ocenie niedostatecznej nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na 3 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej w formie pisemnej, którą rodzice zobowiązani są odebrać osobiście i potwierdzić pisemnie. W przypadku gdy rodzice(prawni opiekunowie) nie zgłoszą się do szkoły, informacja zostaje wysłana listem poleconym.
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:


1) stopień celujący - cel - 6;

2) stopień bardzo dobry - bdb - 5;

3) stopień dobry - db - 4;

4) stopień dostateczny - dst - 3;

5) stopień dopuszczający - dop - 2;

6) stopień niedostateczny - ndst - 1.

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w podpunktach 1–5.

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w podpunkcie 6.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 1. Ocenianie wymienione w pkt 1 przeprowadza się według następujących kryteriów:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) doskonale opanował wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych programu nauczania danej klasy, proponuje ciekawe, nietypowe rozwiązania zadań, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy lub

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;
b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania, przeprowadza typowe analizy i wnioskowania;

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „ -” przy ocenach cząstkowych.
 1. Ustala się następujące procentowe progi ocen: (progi te obowiązują przy pracach kontrolnych, testach, sprawdzianach obejmujących minimum jeden dział programowy)
 • niedostateczny               0 – 35% punktów
 • dopuszczający               36- 50 % punktów
 • dostateczny                    51- 68% punktów
 • dobry                              69- 84% punktów
 • bardzo dobry                  85- 94% punktów
 • celujący                          5- 100% punktów
 1. Ustala się następujące procentowe progi ocen obowiązujące dla kartkówek sprawdzających umiejętności z klas IV-VIII szkoły podstawowej:
 • niedostateczny               0 – 50 % punktów
 • dopuszczający               51-60% punktów
 • dostateczny                   61-70% punktów
 • dobry                               1-80% punktów
 • bardzo dobry                 81-90 % punktów
 • celujący                         91-100% punktów
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.
 1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa z przedmiotu nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
 1. Niektóre zajęcia edukacyjne mogą być zaliczane jedynie przez frekwencję ucznia w tych zajęciach i śródroczny wpis w dokumentacji przebiegu nauczania – „uczestniczył (a)”.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 18, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne i końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego. Z zastrzeżeniem rozdziału VIII pkt. 9.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 1. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 25 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
 1. W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 27.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
  b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  c) termin sprawdzianu,
  d) imię i nazwisko ucznia;
  e) zadania (pytania) sprawdzające,
  d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w punkcie 31 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany: 

  1) w terminie głównym:
  a) w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w kwietniu,
  oraz

  2) w terminie dodatkowym:
  a) w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu,

 2. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 
  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.
 1. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  a) 
  języka polskiego
  b) matematyki
  c) języka obcego nowożytnego
  d) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia
 1. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I–III.
 1. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu ósmoklasisty, w szczególności nadzoruje:
  a) przygotowanie sal egzaminacyjnych;
  b) prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.    
 1. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
 1. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej.
 1. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
  a) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
  b) innej szkole lub w placówce.
 1. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
 1. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
 1. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt. 49, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 1. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:
  a) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;
  b) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:
  a) delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  b) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
  c) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 1. Osoby, o których mowa w pkt. 50, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.
 1. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Zwolnienie obowiązku z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
  a) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 
  b) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt. 57.a, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
 1. Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym w przypadku, przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
 1. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 59, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
 1. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 59, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
 1. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
 1. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
 2. wskazującą przedmiot do wyboru; (od 2022 roku)
 3. informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej. (od 2022 roku)
 1. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:
 1. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
 2. zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji; (od 2022 roku)
 3. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej. (od 2022 roku)
 1. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
  1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
  2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
  – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:
  a) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz
  b) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
  1) wynik z języka polskiego;
  2) wynik z matematyki;
  3) wynik z języka obcego nowożytnego;
  4)wynik z przedmiotu do wyboru (od 2022 roku).
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej.
 1. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:
 1. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio ukończenie szkoły podstawowej;
 2. informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił warunków określonych ukończenie szkoły podstawowej.

  Sposoby gromadzenia informacji o uczniach
 1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość oraz narzędzia i zasady. Umożliwiają one poznanie i wartościowanie; czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi; czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja nauczania.
 1. Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:
  a) pytania zadawane uczniom w czasie zająć wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę [ kontrola ustna ],
  b) polecenia dawane uczniom [ wykonanie zadań, ćwiczeń ], które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym,
  c) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, prace klasowe, testy, zadania, krzyżówki, rebusy, itp.
  d) 
  sprawdziany przygotowane przez nauczyciela, bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych,
  e) kartkówki,
  f) 
  obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych,
  g) ocenianie wytworów pracy uczniów,
  h) testy i ćwiczenia sprawnościowe
  i) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych
  j) zadania domowe,
  k) prace dodatkowe.
 1. Diagnozowanie potrzeb i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie przez cały okres nauki, w różnych formach, zapewniających obiektywność oceny.
 1. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki, jednak w danym semestrze powinna być prowadzona, nie rzadziej niż :
  a) ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne) – 2 razy w semestrze;
  b) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania klasowe (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem) – 1 raz w semestrze
  d) zadania domowe – 1 raz w semestrze;
  e) analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (systematyczność, ortografia, charakter pisma, estetyka zeszytu) – 1 raz w semestrze.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 1. W przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.
 1. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wprowadza się następujące ograniczenia:
  a) wypracowania, dłuższe zadania klasowe – nie częściej niż - 2 razy w tygodniu;
  b) sprawdziany i testy obejmujące dział programowy – nie częściej niż dwa razy w tygodniu; w klasach IV- VI, a także trzy razy w tygodniu w klasach VII-VIII ;
  c) dyktanda, niezapowiedziane testy, kartkówki (obejmujące nie więcej niż 3 tematy) – zgodnie z planem nauczania (bez ograniczeń)
 1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej:
  a) Prace klasowe i sprawdziany (obejmujące minimum jeden dział programowy), są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł ich napisać z całą klasą, może uczynić to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na prośbę ucznia.
  b) Nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej (sprawdzianu).
  c) Poprawa oceny niedostatecznej i dopuszczającej z pracy klasowej (sprawdzianu) jest dobrowolna i możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac. Miejsce i datę poprawy ustala nauczyciel na prośbę ucznia. Z kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia.
  d) Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu
  e) Nauczyciel podczas omawiania każdej pracy klasowej ma obowiązek podać kryteria lub punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania, czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny.
  f) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian, pracę klasową, test, kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej, sprawdzianu, itp. może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
  g) Nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.
 1. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela, muszą być spełnione następujące wymogi :
  a) jawności;
  b) obiektywności;
  c) celowości;
  d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 1. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna), nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 1. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne i inną dokumentację dotyczącą oceniania uczniów przez okres danego roku szkolnego. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom wg poniższych zasad:
  a) Uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową (sprawdzianem, kartkówką) na zajęciach edukacyjnych,
  b) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do ocenionej pracy pisemnej oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania swojego dziecka na terenie szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
 1. Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Zasady te jako część składowa WSO, opracowują nauczyciele na piśmie i są jednakowe dla wszystkich uczniów na danym etapie kształcenia.

 VI. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci

 1. W szkole podstawowej stosuje się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami) :
 1. kontakty bezpośrednie:
 • zebrania ogólnoszkolne
 • zebrania klasowe
 • comiesięczne dyżury
 • indywidualne rozmowy
 • zapowiedziana wizyta w domu ucznia

  b) kontakty pośrednie :
 • rozmowa telefoniczna
 • korespondencja listowna
 • korespondencja e-mailowa
 • adnotacja w zeszycie przedmiotowym
 • adnotacja w zeszycie do korespondencji z rodzicami
 1. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych danego ucznia.
 1. Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów swojej klasy w formie pisemnej na zebraniu z rodzicami. Odnotowują plan spotkania w zeszycie wychowawcy oraz dzienniku elektronicznym wraz z listą obecności rodziców.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Tryb określający formy i terminy dotyczące informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych, rocznych i końcowych znajduje się w rozdziale IV.

VII. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki lub informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład której wchodzą nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych i nauczyciela wychowawcy.
 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,
  3) termin egzaminu,
  4) imię i nazwisko ucznia,
  5) zadania egzaminacyjne;
  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15.
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w  pkt 15, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przeprowadza się z uczniem w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 15.
 1. W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel albo nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 17. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  a) skład komisji, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  b) imiona i nazwiska osób, z których był przeprowadzony egzamin,
  c) termin egzaminu klasyfikacyjnego
  d) imię i nazwisko ucznia,
  e) zadania egzaminacyjne
  f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Do protokołu, o którym mowa w  pkt 20., dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Przepisy pkt 16-22 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 1. 2 Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
  2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli nie zgadzają się z śródroczną, roczną i końcową oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po poinformowaniu ucznia o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych. Dyrektor szkoły ma obowiązek w ciągu pięciu dni wyznaczyć termin egzaminu, określić skład komisji i przeprowadzić egzamin.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczeń spełniający obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza nią może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem i ukończyć szkołę z wyróżnieniem.
 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w punkcie 29, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
  b/ nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

VIII. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu- po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  c) termin egzaminu,
  d) imię i nazwisko ucznia,
  e) zadania egzaminacyjne,
  f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 9.
 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej. Uczeń klasy VIII, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie kończy szkoły.

  IX. Zasady oceniania zachowania.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w rozdziale III Klasyfikowanie uczniów.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 1. Roczna i końcowa ocena zachowania jest oceną uwzględniającą postawę i zachowanie ucznia w trakcie całego roku szkolnego, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w pkt. 5 oraz śródrocznej oceny zachowania.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7) okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczna ocena zachowania pełni rolę informacyjną dla rodziców (prawnych opiekunów) o spełnianiu przez ucznia na bieżąco kryteriów wymienionych w pkt. 5.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
  1) wzorowe;
  2) bardzo dobre;
  3) dobre;
  4) poprawne;
  5) nieodpowiednie;
  6) naganne.
 1. Ustala się następujące kryteria dla uzyskania ocen zachowania:

Ocenę wzorową otrzymuję uczeń, który:
a) przykładnie spełnia wszystkie wymagania i obowiązki ucznia i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów;
b) nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych ważnych powodów, a w przypadku nieobecności przynosi usprawiedliwienie;
c) jest punktualny, systematyczny, sumienny i wytrwały w nauce;
d) rozwija własne zdolności i zainteresowania, chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach, jest aktywny i twórczy;
e) dąży do osiągnięcia wysokich wyników w nauce;
f) wyróżnia się na tle społeczności szkolnej i wywiązuje się ze wszystkich zadań powierzonych przez szkołę (nauczycieli) i organizacje uczniowskie, a nawet wysuwa własne propozycje;
g) aktywnie pracuje i inicjuje prace społeczne na rzecz szkoły, klasy, środowiska;
h) umiejętnie godzi pracę społeczną z nauką;
i) troszczy się o mienie szkoły i własne;
j) umiejętnie współdziała w zespole, jest uczciwy, koleżeński, taktowny, zdyscyplinowany, posługuje się właściwym słownictwem oraz reaguje na zło, nie odmawia pomocy innym, z szacunkiem odnosi się do innych;
k) dba o kulturę słowa, dobre imię szkoły, o zdrowie własne i innych, higienę osobistą i estetykę wyglądu własnego oraz najbliższego otoczenia;
l) przestrzega zasady zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;
m) zawsze ma stosowny strój i fryzurę ( brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu).

0cenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który:
a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
b) uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne, wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione;
c) rozwija swoje zainteresowania i zdolności, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
d) inicjuje i organizuje życie swojej klasy oraz szkoły, bierze udział w ważnych wydarzeniach;
e) godnie reprezentuje szkołę podczas konkursów i olimpiad;
f) dba o honor i tradycje szkoły, z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych;
g) wyróżnia się dbałością o kulturę słowa , nie używa wulgaryzmów;
h) pamięta o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, dba o estetykę wyglądu, czystość osobistą, zdrowie fizyczne i psychiczne;
i) jest asertywny, taktowny, koleżeński i prawdomówny;
j) zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w szkole, ale również poza nią;
k) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, respektuje zasady tolerancji wobec kolegów i koleżanek, akceptuje odmienność ich poglądów, przekonań i wierzeń, pomaga słabszym, nie wyśmiewa niepełnosprawności;
l) przestrzega zasady zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;
ł) zawsze ma stosowny strój i fryzurę ( brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu).

0cenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) stara się na miarę swych możliwości i predyspozycji osiągać pozytywne wyniki w nauce i wywiązywać się z nałożonych przez nauczycieli zadań;
b) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne;
c) ma usprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych;
d) przestrzega zasad bhp;
e) dba o podręczniki, przybory, pomoce szkole i mienie szkoły;
f) dość starannie przygotowuje się do zajęć i stara się wykonywać zlecone przez nauczycieli prace społeczne;
g) stara się włączać do pracy w organizacjach uczniowskich i uczestniczyć w życiu szkoły;
h) zgodnie współdziała w zespole, jest uczciwy, prawdomówny;
i) dba o kulturę słowa, higienę osobistą, zdrowie własne i innych;
j) przestrzega zasady zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;
k) najczęściej ma stosowny strój i fryzurę ( brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu).

0cenę poprawną może uzyskać uczeń, który:
a) osiąga wyniki w nauce adekwatne do możliwości;
b) prezentuje poprawny stosunek do obowiązków ucznia, zasadniczo ich nie lekceważy, choć czasem nie odrabia pracy domowej lub nie przygotowuje się do lekcji;
c) systematycznie uczęszcza na zajęcia, zdarzają mu się jednak nieusprawiedliwione nieobecności;
d) stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, chociaż nie wyróżnia się aktywnością;
e) zwykle przestrzega kultury słowa, dba o higienę osobistą oraz zdrowie swoje i innych, a także nie ulega nałogom;
f) unika konfliktów z rówieśnikami oraz ich nie inicjuje;
g) raczej troszczy się o swój dobry wizerunek w szkole i poza jej murami;
h) szanuje tradycję, mienie szkoły i ma szacunek do wszystkich pracowników;
i) przestrzega zasady zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;
j) dość często ma stosowny strój i fryzurę ( brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu).

0cenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) niesystematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
b) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;
c) nie dba o podręczniki, pomoce naukowe, sprzęt i mienie społeczne, szkolne;
d) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się oraz kultury słowa;
e) nie dba o zasady bhp, rzadko reaguje na sytuacje stwarzające zagrożenia wobec siebie i innych;f) nie chce zgodnie współpracować z zespołem klasowym, niechętnie podejmuje prace społeczne;
g) nie zawsze jest uczciwy w codziennym postępowaniu i nie szanuje pracy innych;
h) nie okazuje szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym ludziom;
i) nie przestrzega zasady prawdomówności, zdyscyplinowania, kultury bycia;
j) nie zawsze potrafi opanować negatywne emocje;
k) swoje postępowanie czasem stara się naprawić;
l) uchybia zachowaniom, ale zastosowane środki przynoszą oczekiwane rezultaty;
ł) często łamie zasadę zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;
m) rzadko ma stosowny strój i fryzurę ( brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu);
n) narusza godność swoją i innych.

0cenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) systematycznie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie wykonuje poleceń nauczycieli, wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
b) często spóźnia się na zajęcia bez usprawiedliwienia;
c) niszczy mienie szkoły oraz rzeczy innych osób;
d) celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
e) celowo łamie zasady bhp, nie dba o zdrowie, higienę, estetykę własną oraz otoczenia;
f) nie podejmuje prac społecznych;
g) wchodzi w konflikty z kolegami i innymi osobami, stosuje zaczepki słowne i fizyczne;
h) w zachowaniu wykazuje brak taktu, czasem bywa ordynarny, arogancki, używa wulgarnych słów;
i) uchybia dobremu imieniu szkoły niewłaściwym zachowaniem w miejscach publicznych (bluźni, uczestniczy w bójkach) stosuje gesty uważane za obraźliwe;
j) pali papierosy, pije alkohol, posiada i używa narkotyki;
k) rażąco uchybia zachowaniom, a zastosowane przez szkołę, dom rodzinny i organizacje uczniowskie środki wychowawcze nie przynoszą skutku;
l) regularnie łamie zasadę zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;
ł) rażąco łamie zasadę posiadania stosownego stroju i fryzury ( brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu);
m) narusza godność swoją i innych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 14.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  b) wychowawca klasy
  c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
  d) pedagog,
  e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  f) przedstawiciel rady rodziców.
 1. Ustalona przez komisję ocena roczna klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  b) termin posiedzenia komisji,
  c) imię i nazwisko ucznia,
  d) wynik głosowania,
  e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli nie zgadzają się z śródroczną, roczną i końcową oceną klasyfikacyjną zachowania. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie wniosku w terminie do 2 dni od poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie zachowania. Decyzję dotyczącą zachowania ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna na klasyfikacyjnym posiedzeniu, biorąc pod uwagę szczegółowo dokumentację pracy wychowawczej z uczniem z całego roku szkolnego.
 1. Każdy uczeń, na prośbę wychowawcy, ma prawo do samooceny wyrażonej w formie pisemnej, która nie jest wiążąca dla wychowawcy.
 2. Oprócz dziennika elektronicznego prowadzony jest zeszyt wychowawcy klasy, do którego nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w trakcie roku szkolnego.
 1. Rodzice mogą i powinni na bieżąco kontrolować zeszyt obserwacji i tym samym wpływać na zachowanie swoich dzieci.
 1. Rodzice mają prawo do bieżącej informacji o zachowaniu ucznia, korzystając z ustalonych w szkole godzin do dyspozycji rodziców.
 1. Uzyskanie przez ucznia trzech nagan (różnych znaczeniowo) w ciągu jednego semestru powoduje utratę prawa do oceny wzorowej.
 1. Rozprowadzanie przez ucznia narkotyków, dopuszczanie się wielokrotnych kradzieży, udostępnianie alkoholu innym członkom społeczności szkolnej, picie alkoholu lub jego posiadanie oraz palenie papierosów bez względu na miejsce skutkuje otrzymaniem nagannej oceny zachowania.
 1. Uczeń, który uczestniczył w bójce, pobiciu, dopuścił się dewastacji mienia szkoły lub rzeczy innych osób, ma obowiązek pokrycia strat.

X. Postępowanie w przypadku ucznia niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie oraz zagrożonego niedostosowaniem społecznym oraz mającego trudności w nauce nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
  b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia,
  c)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii,
  d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a- c który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
  e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.
 1. Wniosek, o którym mowa w pkt 4, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony” albo "zwolniona".
 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 1. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 1. Uczeń klas IV- VIII szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.12 , powtarza odpowiednią klasę szkoły podstawowej.
  Uczeń klasy VIII, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.12, powtarza tę klasę szkoły podstawowej i nie przystępuje w tym roku szkolnym do sprawdzianu.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do respektowania opinii specjalistycznej poradni psychologiczno- pedagogicznej i powinien obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (deficyty rozwojowe).
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 1. Nagrodę książkową za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen minimum 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Opracowanie:
Żaneta Kusik-Wełnicka
Dorota Dołęga-Mostowska
Malwina Szymkowiak

Niniejszy dokument zaopiniowany został pozytywnie przez:

Radę Rodziców                                                                                        Samorząd Uczniowski

dnia…………………..                                                                               dnia…………………..