Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH

Niniejszy dokument, obowiązujący od dnia 21 maja 2020 r. zgodny jest z:

  • Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, z późniejszymi zmianami do rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2019 r.
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczącą Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
  • Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, rozdział III, p. II, § 6,

kliknij i zapoznaj się z WSO