Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Jana Pawła II W PIGŁOWICACH

Skan Statutu szkoły część I

Skan Statutu szkoły część II

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach, 63 – 021 Śnieciska, zwana w dalszej treści Statutu Szkołą jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 poz. 1943).

& 2.

Szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, zwanej dalej Szkołą.

& 3.

W skład Szkoły wchodzą:

 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pigłowicach.
 • Szkoła Podstawowa w Pigłowicach.

& 4.

Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach,
a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

& 5.

Siedzibą Szkoły jest miejscowość Pigłowice.

& 6.

Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w PIGŁOWICACH
63-021 ŚNIECISKA
tel. 061 285-72-04

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

& 7.

Szkoła realizuje zadania i cele określone w Ustawie o systemie oświaty, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Umożliwia uczniom szkoły podstawowej zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 2. Rozwija wśród uczniów poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.
 3. Zapewnia uczniom warunki do ich rozwoju.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb poprzez:
  • organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
  • organizację różnych form opieki i pomocy uczniom dotkniętym losowo,
  • organizowanie oddziałów integracyjnych i specjalnych,
  • organizowanie zajęć świetlicowych,
  • organizowanie dożywiania dzieci,
  • przyznawanie zapomóg pieniężnych i rzeczowych,
  • likwidację barier architektonicznych,
  • prowadzenie kół zainteresowań oraz przedmiotowych,
  • prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjnych, wyrównawczych na podstawie diagnozy dokonanej przez właściwego lekarza bądź poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Formy pomocy udzielanej uczniowi bądź jego rodzinie zależą od możliwości finansowych Szkoły.

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów poprzez:
  • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Szkoły,
  • systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów,
  • realizację programu wychowawczego Szkoły.
 2. Stwarza warunki przygotowujące uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji i sprawiedliwości.
 3. Odpowiada za życie i zdrowie uczniów.
 4. Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu jest obowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 5. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 6. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, organizuje i zapewnia uczniom zdalne nauczanie.

& 8.

Wynikające z wyżej wymienionych celów zadania, realizuje się w następujący sposób:

 1. Zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwia się poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w formie lekcji, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki dydaktyczne i krajoznawczo – turystyczne oraz nauczanie zdalne.
 2. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez:
  • korelację wiedzy międzyprzedmiotowej,
  • pracę z uczniem zdolnym (olimpiady, zawody, koła zainteresowań, itp.)
  • pracę z uczniem mającym trudności w nauce.
 3. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 4. Kształcenie i rozwijanie kompetencji społeczno-obywatelskich i matematyczno-przyrodniczych przez udział w projektach edukacyjnych o zasięgu klasowym, międzyklasowym lub ogólnoszkolnym. Stwarzanie warunków uczniom szkoły podstawowej do realizacji projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, tematyczny oraz interdyscyplinarny a czas ich realizacji wynika ze specyfiki projektu.
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
  • z niepełnosprawności;
  • z niedostosowania;
  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  • ze szczególnych uzdolnień;
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  • z zaburzeń komunikacji językowej;
  • z choroby przewlekłej;
  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  • z niepowodzeń edukacyjnych
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom, uczniom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

& 9.

Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze w stosunku do powierzonych jej uczniów, odpowiednio do ich wieku,
z uwzględnieniem przepisów BHP w następujący sposób:

  1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć nadobowiązkowych
   i pozalekcyjnych sprawuje prowadzący je nauczyciel.
  2. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele, zgodnie z regulaminem wycieczek, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szkoły. Zajęcia organizowane z klasą poza terenem szkoły zgłaszane
   są do dyrektora szkoły oraz wpisywane do zeszytu wyjść, a opiekę w tym czasie sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
  3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna:

1) na 25 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji

3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej

  1. Szkoła może zgłosić Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.
  2. W czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni, zgodnie
   z tygodniowym planem dyżurów, regulaminem dyżurów i regulaminem boiska szkolnego, wprowadzonych zarządzeniem dyrektora szkoły.
  3. Uczniom rozpoczynającym później i kończącym wcześniej naukę, szkoła stwarza warunki i opiekę pozwalające na odpoczynek i przygotowanie do lekcji.
  4. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanego wychowawcą.
  5. Pomoc uczniom, którym z powodu warunków rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne
   są szczególne formy opieki uzależniona jest od posiadanych możliwości.
  6. Opiekę nad uczniami w trakcie dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły i odwozu ze szkoły sprawują osoby wyznaczone przez dyrektora Szkoły.
  7. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są obowiązani do zawiadomienia dyrektora szkoły, pracownika służby
   bhp o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem.
  8. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast
   o wypadku lekarza, pielęgniarkę, pracownika służby bhp.
  9. Prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego.
  10. Organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach.
  11. Współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
  12. Przestrzegane i stosowane są procedury działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją, wprowadzone dyrektora szkoły.
  13. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

& 10.

 1. Na wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w przypadku, gdy postępowanie wychowawcy jest niezgodne ze Statutem, dyrektor Szkoły może zmienić wychowawcę.
 2. Zasadność wniosku badana jest przez komisję wyjaśniającą, w skład, której wchodzą:
  • dyrektor Szkoły jako przewodniczący,
  • wicedyrektor Szkoły,
  • jeden nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną,
  • przedstawiciel Rady Rodziców,
  • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 3. Orzeczenie w głosowaniu tajnym zapada większością głosów i jest ostateczne.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

& 11.

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.
 4. Samorząd Uczniowski.

I. Dyrektor Szkoły

I. Kompetencje dyrektora Szkoły są następujące:

 1. Kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły i decyduje w sprawie przyznawania nagród i wymierzania kar nauczycielom, kadrze kierowniczej i innym pracownikom.
 3. Wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatrudniania i zwalniania nauczycieli, kadry kierowniczej i innych pracowników.
 4. Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły.
 5. Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 6. Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: realizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków z obserwacji.
 7. Dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowane przez nauczycieli i programy nauczania i program wychowania przedszkolnego, które stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania.
 8. Występuje z wnioskiem, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
 9. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 10. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
 11. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia na dany rok szkolny, dodatkowe zajęcia dydaktyczne
  i opiekuńcze oraz inne zadania w ramach 40 – godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.
 12. Ustala dla każdego oddziału szkolnego nauczyciela – wychowawcę.
 13. Opracowuje do 30 kwietnia każdego roku arkusz organizacyjny Szkoły.
 14. Przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku sprawozdanie z działalności dydaktyczno – wychowawczej.
 15. Decyduje o przyznaniu uczniowi indywidualnego toku nauki w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
 16. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
 17. Nadaje stopnie awansu zawodowego: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.
 18. Realizuje zadania zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę.
 19. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia
  na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą.
 20. Współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 21. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły.
 22. Posiada umiejętności niezbędne na stanowisku nauczyciela i doskonale spełnia swoje zadania.
 23. Kształtuje relacje oparte na komunikacji, często stosuje informacje zwrotne, przełamuje hierarchię, zachowuje niezbędny dystans, szanuje ludzi.
 24. Dzieli się władzą, pozwala na aktywność podwładnych, stosuje samoocenę i oceny zespołowe stanu rzeczy. Stawia zarówno na rozwój osobisty jak i rozwój każdego nauczyciela. Motywuje i wyjaśnia,
  na bieżąco sprawdza efekty.
 25. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
 26. Podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na podstawie odrębnych przepisów,
  a w szczególności za zgodą organu prowadzącego Szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15oC lub jest niższa,
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów,
 • jeżeli pomieszczenia lub inne miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i niedopuszczalne
  jest rozpoczęcie zajęć,
 • zawiesza zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę,
  w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:
 1. dotarciu uczniów do szkoły lub powrotem ze szkoły, lub
 2. organizacji zajęć w szkole – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
 1. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych
  i opiekuńczo – wychowawczych.
 3. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 1. Tworzy zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej, który składa się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia.
 2. Wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.
 3. Na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 4. Informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 5. Na podstawie oceny efektywności form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokonanej przez zespół, może zdecydować o wcześniejszym skończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów i po uzgodnieniu z organem prowadzącym
  i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, przedstawia do wyboru uczniom.
 2. Dopuszcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną proponowane projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje szkoła.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

W czasie trwania pandemii w roku szkolnym 2020/2021 będą obowiązywały w szkołach trzy warianty kształcenia:

Wariant A- tradycyjna forma kształcenia;

Wariant B- mieszana forma kształcenia (hybrydowa);

Wariant C- kształcenie zdalne.

 1. W sytuacji zagrożenia epidemicznego w szkole dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podejmie decyzję wyboru wybranego wariantu kształcenia. W szkole zostały opracowane procedury, które regulują zasady postępowania. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

II. Dyrektor Szkoły odpowiada za:

 1. Dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły:
    • opracowanie arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
     do 30 kwietnia każdego roku, który zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
 • realizację zadań zgodnych z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętych w ramach
  jej kompetencji stanowiących,
 • uwzględnienie w zestawie programu wychowania przedszkolnego i w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
 • podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
 • formułowanie i wykorzystywanie wniosków z nadzoru w zakresie analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i wymagań edukacyjnych, wynikających z podstaw programowych oraz wyników egzaminów zewnętrznych,
 • podniesienie efektywności nadzoru pedagogicznego, co ma wpłynąć na podniesienie jakości pracy nauczycieli, zaangażowanie i lepsze wyniki pracy uczniów, potwierdzone wynikami sprawdzianu,
 • analizę i ocenę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
 • opracowanie i prowadzenie systemu gromadzenia informacji o pracy nauczycieli,
 • właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania i udostępniania
  jej osobom uprawnionym,
 • właściwe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu po klasie VIII, egzaminów poprawkowych i kwalifikacyjnych,
 • prawidłowe wykorzystanie środków finansowych i gospodarczą obsługę Szkoły.
 • powierzone mienie Szkoły,
 • organizację dowozu i odwozu uczniów.
 • za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 1. Organizowanie dla pracowników Szkoły różnych form szkolenia BHP, zapoznawanie ich na bieżąco
  z nowymi przepisami, instrukcjami w tym zakresie oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem
  tych przepisów:
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę poza obiektem do niej należącym,
 • W pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia zapewnia temperaturę, co najmniej 18oC,
  a jeżeli nie jest to możliwe zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący,
 • Jeżeli stan zagrożenia życia lub zdrowia uczniów powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły,
 • Wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności: pokoju nauczycielskiego, pracowni, kuchni w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielenia tej pomocy,
 • Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji Szkoły, w sposób zapewniający łatwy
  do niego dostęp; oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,
 • Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsc pracy
  i pomieszczeń, do których jest wzbroniony wstęp osobom nieupoważnionym,
 • Wyposażenie schodów, których stopnie nie mogą być śliskie, w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich,
 • Jeżeli przerwa w działalności oświatowej Szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów,
 • Z ustaleń kontroli sporządza protokół, który podpisują osoby biorące w nim udział, kopię przekazuje organowi prowadzącemu.
 1. W razie wypadku osób pozostawionych pod opieką Szkoły do obowiązków dyrektora należy:
 • Niezwłoczne zawiadomienie:

– rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
– pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
– organ prowadzący Szkołę,
– Radę Rodziców,

 • Prowadzenie rejestru wypadków uczniów,
 • Zapewnienie natychmiastowej pomocy lekarskiej i opieki uczniowi, który uległ wypadkowi,
 • Niezwłoczne zawiadomienie prokuratora i kuratora oświaty o wypadku śmiertelnym, ciężkim
  i zbiorowym,
 • Niezwłoczne zawiadomienie państwowego inspektora sanitarnego o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia,
 • Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczanie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych
  z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik Szkoły,
 • Powołuje członków zespołu powypadkowego, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy,
 • Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia zainteresowanych według odrębnych przepisów,
 • Omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

4. Przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach

Szkoły pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym Szkoła zapewnia opiekę. W tym także za:

 • Ogrodzenie terenu Szkoły,
 • Zapewnienie Szkole właściwego oświetlenia, równej nawierzchni dróg, przejść i boisk, instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej,
 • Zakrycie odpowiednimi pokrywami lub trwale w inny sposób otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie Szkoły,
 • Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,
 • Oczyszczenie w razie opadów ze śniegu i lodu (posypanie piaskiem) przejść na terenie Szkoły,
 • Utrzymanie w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń higieniczno – sanitarnych,
 • Zapewnienie właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach Szkoły,
 • Dostosowanie do wymagań ergonomii sprzętów, z których korzystają osoby pozostające
  pod opieką Szkoły,
 • Dostosowanie stanowisk pracy do warunków antropometrycznych uczniów,
 • Wyposażenie Szkoły w rzeczy, które posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty,
 • Udostępnienie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i preparatów, chemicznych gromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów,
 • Utrzymanie czystości kuchni i jadalni, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie,
 • Spożywanie przez uczniów gorących posiłków wyłącznie w jadalni lub innym pomieszczeniu wydzielonym w tym celu,
 • Zapewnienie innego źródła wody spełniającego wymagania dla wody zdatnej do picia w razie braku sieci wodociągowej.

II. Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i organizacji szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego,
  za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:
  • przewodniczącego Rady,
  • organu prowadzącego Szkołę,
  • co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
 1. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin a jej posiedzenia są protokołowane.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: uchwalanie, zgodnie z art. 84.5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe programu wychowawczo – profilaktycznego obejmującego:
 • treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, oraz
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących
  w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
  • opiniowanie propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
   i zajęć
  • zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie decyzji w sprawach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
  • opiniowanie organizacji pracy Szkoły w zakresie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
   i pozalekcyjnych,
  • przygotowywanie i uchwalanie zmian w Statucie,
    • delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły,
    • występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
    • wskazanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
    • opiniowanie zasad i warunków realizacji projektów edukacyjnych oraz dopuszczenia
     do realizacji proponowanych projektów edukacyjnych,
    • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
     nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego Rady.

III. Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym Szkoły i stanowi reprezentację rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  • występowanie do pozostałych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw dotyczących oświaty i Szkoły,
  • udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
  • współdecydowanie o formach pomocy uczniom oraz ich wypoczynku,
  • delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły,
  • współuczestnictwo w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły,
  • opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 1. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który zatwierdzany jest przez zebranie ogólne.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

IV. Samorząd Uczniowski

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest reprezentantem ogółu uczniów w szkole.
 2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z celami i treściami programów nauczania oraz wymaganiami edukacyjnymi,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
   z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 1. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
  • oceniania, klasyfikowania i promowania,
  • form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  • opiniowania wewnątrzszkolnych zasad oceniania,
  • przedstawiania wniosków z zakresu praw uczniów,
 1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin przez siebie przyjęty i zaopiniowany
  przez dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

& 12.

 1. Wnioski i opinie w sprawach dotyczących bieżącej działalności Szkoły poszczególne organy kierują bezpośrednio do dyrektora Szkoły
 1. Dyrektor Szkoły realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjęte w ramach
  ich kompetencji.
 2. W zebraniach poszczególnych organów Szkoły może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły, bądź wytypowany przez Radę Pedagogiczną nauczyciel.
 3. Na posiedzeniach poszczególnych organów Szkoły są przedstawione informacje dotyczące działalności pozostałych organów Szkoły

& 13.

Sytuacje konfliktowe powstające wewnątrz szkoły rozwiązywane są przez następujące osoby lub organy:

 1. Dyrektor Szkoły rozstrzyga sytuacje konfliktowe w Szkole z zachowaniem prawa i dobra społecznego. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 2. Dyrektor Szkoły:
  • wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem lub ważnym interesem Szkoły i w terminie określonym w Regulaminie Rady Pedagogicznej uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. Jeżeli jego działanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas informuje o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  • przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
  • jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem ucznia.
  • w sytuacjach trudnych dyrektor ma prawo przedstawienia spornych kwestii Radzie Pedagogicznej
   w celu poznania opinii.
  • rozstrzyga sprawy konfliktowe pomiędzy uczniem a nauczycielem, jeżeli nie zostały
   one rozstrzygnięte na poziomie klasy lub Samorządu Uczniowskiego.
  • przekazuje organowi prowadzącemu sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte na poziomie Szkoły.
  • na pisemną skargę dotyczącą nauczyciela lub pracowników szkoły dyrektor odpowiada pisemnie
   w terminie dwóch tygodni od złożenia skargi.
  • dyrektor szkoły rozstrzyga konflikty nierozwiązane przez wychowawcę lub samorząd.
 1. Dyrektor Szkoły reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
 2. Organ prowadzący rozstrzyga sytuacje konfliktowe powstające pomiędzy dyrektorem szkoły
  a Radą Pedagogiczną.

& 14.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Formy tego współdziałania określa się następująco:

 1. Nauczyciele uczący w danej klasie przedstawiają uczniom na początku roku szkolnego, a wychowawcy na pierwszym zebraniu z rodzicami cele i zadania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych
  dla danej klasy, projekt planu pracy wychowawczej oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
 1. Nauczyciele mają prawo w przypadkach nie cierpiących zwłoki do pisemnego lub telefonicznego wezwania rodziców dziecka, którzy zobowiązani są do wstawienia się na umówione spotkanie.
 2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji i porad dotyczących wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci od nauczycieli.
 3. Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mają prawo przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy Szkoły.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY

& 15.

W Szkole tworzy się stanowiska:

   1. Dyrektora Szkoły.
 1. Wicedyrektora Szkoły powołanego przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego.

& 16.

    1. Szkoła realizuje swoje zajęcia w oparciu o kalendarz szkolny, określony corocznie w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
    2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe oraz możliwości organizacyjne szkoły, ustala
     w formie zarządzenia dyrektora, w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni.

& 17.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący i zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
  w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

& 18.

  1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII .
  2. Z dniem 01.09.2017 r. uczniowie klas I – VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają
   się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa
   w art.18 ust. 1 pkt.1 Ustawy – Prawo oświatowe.
  3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Uczniowie oddziału odbywają wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane ramowym planem nauczania, zgodnie ze szkolnym planem nauczania i z wybranym oraz przyjętym szkolnym zestawem programów nauczania na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
  4. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

& 19.

 1. W Szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i wybrany program wychowania przedszkolnego.
 2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 5 i 6 letnie, w łącznej liczbie nie większej niż 25.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 4. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust.3 są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 8. Zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają codziennie od godziny 7.45 do godziny 13.15 .

& 20.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Natomiast w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach oraz na zajęciach w formach pozaszkolnych.

& 21.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły są:

a/ obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego (realizowane w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość);

b/ dodatkowe zajęcia edukacyjne (realizowane w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), do których zalicza się;

 • Zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • Zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

c/ zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych (realizowane w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)

d/ zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (realizowane w szkole
lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość);

e/ zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów (realizowane w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość);

 1. Szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 minut,
  przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w ramowym planie nauczania.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III, ustala nauczyciel prowadzący
  te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 1.
 4. Czas trwania zajęć realizowanych w formie projektów edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zgodnie z ich harmonogramem. 

& 22.

Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

 1. Oddział można podzielić na grupy w nauczaniu języków obcych, zajęć komputerowych
  i informatyki, jeżeli liczy powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli liczy powyżej 30 uczniów.
 2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 i 30 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej można prowadzić
  w grupach liczących do 26 uczniów.
 4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej
  w wymiarze 4 godzin lekcyjnych, są realizowane w formie:
 1. Zajęć klasowo – lekcyjnych – w wymiarze 3 godziny tygodniowo
 2. Zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych lub zajęć na pływalni – w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

& 23.

Dopuszcza się organizację w klasach łączonych z następujących zajęć edukacyjnych: religia, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, technika, lekcja wychowawcza, zajęcia komputerowe, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie.

& 24.

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i za zgodą organu prowadzącego ustala zasady prowadzenia zajęć nadobowiązkowych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym,
w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

& 25.

Dla realizacji celów statutowych Szkoła korzysta ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły, w tym: sal dydaktycznych, boiska szkolnego, pomieszczeń biblioteki i świetlicy szkolnej, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

& 26.

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę, która działa w oparciu o regulamin świetlicy, wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych
 1. Liczba w grupie nie powinna przekraczać 25 osób
 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy pełnią nauczyciele, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

& 27.

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza jest określony w paragrafie 36, a ponadto zawiera:
 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
  u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

a) Udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

b) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

c) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

d) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
 1. Gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22 aj ustawy o systemie oświaty;
 2. Tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
 3. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się
 4. Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym
  w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 5. Przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów w danych na podstawie art.27 ust.6 ustawy z dnia 27 czerwca1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz.642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).
 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, kącika czytelniczego i Internetu znajdują się w Regulaminie Biblioteki, opracowanym przez nauczyciela bibliotekarza, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Biblioteka szkolna współpracuje z Gminną Biblioteka Publiczną w Zaniemyślu.

& 28.

  1. W szkole zorganizowana jest stołówka w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów.
  2. Zasady korzystania ze stołówki określa jej regulamin, wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły.

& 29.

W Szkole funkcjonuje gabinet higienistki szkolnej w formie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego szczegółowe wymagania i wyposażonego w sprzęt, określone w odrębnych przepisach , w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych higienistki szkolnej.

& 30.

Szkoła organizuje uczniom zamiejscowym dowóz do szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania na podstawie odrębnych przepisów.

&31.

1. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

2. Pedagog, zatrudniony w szkole, prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska uczniów objętych różnymi formami pomocy oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog współdziała
przy wykonywaniu swoich działań.

3. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz, wspieranie mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
   i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
   w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani „specjalistami”.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci młodzieży.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • pomocy nauczyciela.

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji ( w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) .

8. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych
  oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji ( w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) .

9. W oddziale przedszkolnym i szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi
się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

15. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.

16. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym
niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

17. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

18. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

19. Szkoła zapewnia uczniom pomoc logopedyczną.

Do zadań logopedy w szkole należy:

  1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej
   i pisma;
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy
   z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności
   od rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

20. Szkoła zapewnia pomoc doradcy zawodowego.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności :

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
   w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

21.Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów klasy VII oraz VIII w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

22.Szkoła zapewnia pomoc terapeuty pedagogicznego.

23.Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

2)prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów,
  we współpracy z rodzicami uczniów;
 2. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

& 32.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

& 33.

W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a zasady ich zatrudniania określają odrębne przepisy.

& 34.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Zarząd Stowarzyszenia, a dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

& 35.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną Szkoły zapewnia organ prowadzący.

& 36.

Nauczyciel wykonuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy
i powierzonych jego opiece uczniów

Do obowiązków nauczyciela należy:

 • rozwijanie sił twórczych i zdolności innowacyjnych młodzieży,
 • kształtowanie postaw i charakteru,
 • organizowanie działalności praktycznej uczniów w celu ich wszechstronnego rozwoju, stwarzanie warunków do ich samodzielnej pracy,
 • przygotowanie do uczenia się przez całe życie,
 • opracowanie rocznych planów wynikowych z prowadzonych zajęć dydaktycznych, planów wychowawczych i planów zajęć pozalekcyjnych,
 • poznawanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia, stymulowanie jego rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
 • nauczanie ( w razie zaistniałej potrzeby nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość),
 • kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralna i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia,
 • przedstawianie dyrektorowi szkoły wybranego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania ( w razie zaistniałej potrzeby weryfikacja tego programu nauczania i dostosowanie
  go do wybranej metody kształcenia na odległość),
 • prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • dostosowanie wymagań dla uczniów niepełnosprawnych i z opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej w szkole ogólnodostępnej,
 • dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
 • poznawanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia, stymulowanie jego rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
 • systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,
 • zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,
 • współpraca ze specjalistami: pedagog, psycholog, logopeda oraz poradnią psychologiczno- pedagogiczną i uwzględnianie ich zaleceń,
 • systematyczna kontrola miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestnictwo w szkoleniach BHP organizowanych przez Szkołę,
 • przestrzeganie zapisów statutowych,
 • systematyczne zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 • egzekwowanie przestrzegania regulaminów i przepisów bezpieczeństwa przez uczniów,
 • sprawdzanie stanu urządzeń przed rozpoczęciem zajęć,
 • opracowanie, zapoznanie uczniów i udostępnienie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminów określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach, laboratoriach, pracowniach i sali gimnastycznej,
 • wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 • udział w szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy (nauczyciele prowadzący zajęcia
  w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego)
 • w przypadku wiadomości o wypadku, niezwłocznie zapewnienie poszkodowanemu opieki,
  w szczególności wezwanie fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielanie poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • umieszczanie substancji i preparatów chemicznych w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie
  lub szkodliwości dla zdrowia,
 • przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu,
 • używanie tylko sprawnego sprzętu w salach gimnastycznych, na boisku oraz w pracowniach i salach szkolnych,
 • kontrola obecności uczniów na każdej lekcji,
 • pełnienie dyżurów zgodnie z ich harmonogramem,
 • systematyczne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć,
 • przestrzeganie regulaminów i rozporządzeń MEN w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności i kompetencji pedagogicznych,
 • wzbogacanie swojego warsztatu pracy, aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
 • wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez prowadzenie różnych form lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,
 • dbanie o sprzęt szkolny,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dziennik elektroniczny Librus, arkusz ocen, itd.), zgodnie
  z odrębnymi przepisami,
 • wykonywanie poleceń dyrektora i wicedyrektora Szkoły w zakresie 40 – godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom i prowadzenie dokumentacji zgodnie
  z przepisami prawa,
 • prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów oraz porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców uczniów i nauczycieli,
 • prowadzenie w oddziale przedszkolnym i szkole działań pedagogicznych mających na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

a) w oddziale przedszkolnym — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b) w klasach I—III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 • prowadzenie w szczególności:

- obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającej na celu rozpoznanie u uczniów:

- trudności w uczeniu się,

- szczególnych uzdolnień;

- doradztwa edukacyjnego

 • niezwłoczne poinformowanie dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • udzielenie niezwłocznej pomocy w trakcie bieżącej pracy uczniowi - w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i informuje wychowawcę klasy.

& 37.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale mogą tworzyć zespół, którego celem jest ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie.
 2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora Szkoły.
 3. Do głównych zadań zespołów należy:
 1. współdziałanie w zakresie wyboru i realizacji programów nauczania i wychowania,
 2. opracowanie kryteriów wymagań dostosowanych do standardów osiągnięć,
 3. opracowanie kryteriów oceniania oraz sposobu badania osiągnięć,
 4. opiniowanie przygotowanych w Szkole programów autorskich,
 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli,
 6. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu
  ich wyposażenia,
 7. planowanie działań podejmowanych w szkole,
 8. ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego i Wewnątrzszkolnych zasad Oceniania,
 9. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
  w oddziale przedszkolnym i szkole:
  1. dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
  2. dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 — niezwłocznie
   po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • opracowanie dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, indywidualny programie edukacyjno-terapeutyczny, określa w nim działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania
  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej— po zakończeniu jej udzielania;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym — przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

 • dokonywanie oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy, na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  lub zajęcia specjalistyczne,
 • określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

& 38.

Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 • Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 • Do głównych zadań wychowawcy należy:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
  2. przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie,
  3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 • W celu realizacji swoich zadań wychowawca powinien:
  1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
  2. opracować wspólnie z uczniami i ich rodzicami program wychowawczy klasy spójny
   z programem wychowawczo - profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska,
  3. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
  4. współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  5. organizować proces orientacji zawodowej,
  6. śledzić postępy w nauce wychowanków,
  7. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
  8. czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,
  9. kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając się na zasadach tolerancji
   i poszanowania godności ludzkiej,
  10. utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia,
  11. powiadomić o śródrocznych, rocznych i końcowych ocenach zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Nauczania,
  12. prowadzić dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej określoną odrębnymi przepisami,
 • Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych oraz pedagoga szkolnego i innych specjalistów świadczących kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności uczniów.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

& 39.

Rekrutacja uczniów do Szkoły odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 40.

 1. Obowiązek szkolny trwa od 7 do 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
 • Korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny,
  w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • Posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Dyrektor szkoły, w obwodzie szkoły, w której dziecko mieszka, na wniosek rodziców złożony
  do 31 sierpnia odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego,
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym ,w którym uczeń kończy 21 rok życia.
 5. Od 01.09.2016 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
  w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 6. Obowiązek o którym mowa w pkt. 2 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji.
 8. Przez niespełnianie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji, zgodnie z odrębnymi przepisami

& 41.

Każdy uczeń ma prawo do:

  1. przestrzegania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka i składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
  2. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
  3. posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i z zachowania,
  4. tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  5. poszanowania własnej godności,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego innych osób,
  8. korzystania z pomocy doraźnej,
  9. życzliwego i podmiotowego traktowania,
  10. nietykalności osobistej,
  11. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
  12. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami,
  13. sprawiedliwej i obiektywnej oceny,
  14. korzystania z pomocy pedagogicznej i z poradnictwa psychologicznego,
  15. zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
  16. brania udziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska po zaopatrzeniu w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu nadzoru i bezpiecznych warunków pracy,
  17. organizowania i uczestnictwa w dyskotekach na terenie Szkoły wg obowiązującego regulaminu,
  18. nieobciążania pracami domowymi w okresie ferii i przerw świątecznych,
  19. znajomości terminu i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem,
  20. maksymalnie jednego sprawdzianu w ciągu dnia, a nie więcej niż dwóch w ciągu tygodnia dla uczniów szkoły podstawowej (nie dotyczy kartkówek).

& 42.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, a zwłaszcza:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i przygotowywania
   się do nich oraz właściwego zachowywania się w ich trakcie,
  2. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
  3. wystrzegania się szkodliwych nałogów,
  4. naprawy wyrządzonych szkód,
  5. przestrzegania zasad kultury współżycia,
  6. dbania o honor i tradycje szkoły,
  7. podporządkowania się zaleceniom dyrektora Szkoły, kadry kierowniczej, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  8. uczestniczenia w polubownym załatwianiu sporów, zgodnie z przyjętą procedurą,
  9. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły, ludziom starszym
   i pozostałym uczniom,
  10. okazywania usprawiedliwienia i zwolnienia wychowawcy klasy, wyłącznie w terminie dwóch tygodni, które mogą znajdować się tylko w zeszycie do korespondencji z rodzicami,
  11. przestrzegania zakazu posiadania telefonu komórkowego na terenie szkoły,
  12. przestrzegania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
 1. W szkole nie obowiązuje jednolity strój dla uczniów - mundurek.
 1. każdy uczeń ma obowiązek noszenia stroju estetycznego, schludnego, skromnego, zakrywającego bieliznę i intymne części ciała (bluzki i koszulki muszą zakrywać brzuch i plecy, a spodnie nie mogą odsłaniać pośladków).
 2. kolczyki w uszach mają prawo nosić tylko dziewczęta, z wyjątkiem godzin przeznaczonych
  na zajęcia sportowe,
 3. zabrania się dziewczętom i chłopcom noszenia kolczyków w innych częściach ciała na zajęcia edukacyjne,
 4. zabrania się uczniom przychodzenia do szkoły w makijażu, z pomalowanymi paznokciami
  i pofarbowanymi włosami.

& 43.

Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

  • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  • wzorową postawę,
  • wybitne osiągnięcia,
  • dzielność i odwagę.

& 44.

Nagrody przyznaje dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

& 45.

Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły:

  • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
  • pochwała dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
  • dyplom,
  • nagroda rzeczowa.
  • nagroda pieniężna

& 46.

Uczniom Szkoły przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem na podstawie odrębnych przepisów.

& 47.

Ustala się następujące rodzaje kar wobec ucznia:

  • ustne upomnienie nauczyciela,
  • nagana pisemna w zeszycie obserwacji,
  • upomnienie wychowawcy klasy,
  • upomnienie dyrektora Szkoły,
  • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
  • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

& 48.

Od każdej wymienionej kary uczeń może odwołać do dyrektora Szkoły w terminie 3 dni za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców.

& 49.

W przypadkach szczególnie nagannego zachowania i braków pozytywnych skutków oddziaływań wychowawczych, dyrektor Szkoły może wystąpić do Sądu Rodzinnego o podjęcie skuteczniejszych oddziaływań

ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

VIII. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1.

Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz z religii;

b) zachowanie ucznia.

&2.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

&3.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

&4.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

& 5.

Niniejsze Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach.

& 6.

Zasady przeprowadzania zewnątrzszkolnych egzaminów regulują odrębne przepisy.

&7.

Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

& 8.

Nauczyciel jest zobowiązany do respektowania opinii specjalistycznej poradni psychologiczno- pedagogicznej
i powinien obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się (deficyty rozwojowe).

& 9.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureat
lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

& 10.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

& 11.

Nagrodę książkową za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen minimum 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

VIII. 2

CEL I ZAKRES WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

& 1.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b) wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;

c) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 1. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 2. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
  w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 3. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

& 2.

System ten zapewnia:

a) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;

b) ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy;

c) wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;

d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

e) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;

f) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.

& 3.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

VIII. 3

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

& 1.

W szkole dopuszcza się stosowanie oceniania kształtującego (OK) lub jego elementów, polegającego na aktywnej współpracy ucznia i nauczyciela, którego głównym celem jest poprawa wyników nauczania, przygotowanie do uczenia się przez całe życie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmiana relacji nauczyciel – uczeń – rodzic.

& 2.

Każdy nauczyciel przedmiotu stosuje następujące elementy oceniania kształtującego: kryteria oceny oraz informację zwrotną. Pozostałe elementy oceniania kształtującego (cele lekcji, pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena) stosowane są przez nauczycieli w miarę wynikających potrzeb.

VIII. 4

OCENIANIE W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

& 1.

    1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna oraz ocena zachowania jest oceną opisową. W klasach I-III dopuszcza się stosowanie ocen cyfrowych w skali 1-6 (dotyczy religii), a w klasach II-III oceny cyfrowe z pozostałych edukacji.

1a. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz kryteriów weryfikacji dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

& 2.

Narzędziami, które pomagają nauczycielowi rejestrować zaobserwowane u danego dziecka postępów nauce
w odniesieniu do umiejętności są:

- śródroczna i roczna karta osiągnięć ucznia dołączona jest do arkusza ocen uwzględniająca szczegółowe obszary edukacyjne takie jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, zajęcia techniczne oraz wychowanie fizyczne.

- śródroczna i roczna karta informacyjna z zajęć komputerowych;

- śródroczna i roczna karta informacyjna z języka angielskiego;

- karta wstępnej obserwacji (klasa I);

- karta osiągnięć ucznia z języka angielskiego.

& 3.

W śródrocznej karcie informacyjnej uwzględnione są umiejętności ucznia przewidziane w Podstawie Programowej i wybranym programie nauczania.

& 4.

Karta osiągnięć ucznia zamieszczona w arkuszu ocen jest podstawą do opracowania oceny opisowej semestralnej, rocznej i końcowej.

& 5.

Częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom i formę do możliwości psychofizycznych uczniów, orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

& 6.

Sprawdziany pisemne są zapowiadane z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem.

& 7.

Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreślaniu i poprawieniu w kolorze czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela wraz z pieczątką słowno-obrazkową.

& 8.

Ocena zachowania ucznia jest częścią składową oceny opisowej, śródrocznej, rocznej i końcowej.

& 9.

Śródroczne karty informacyjne o postępach ucznia przekazywane są rodzicom a ich kopie są załącznikiem arkuszy ocen.

& 10.

W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne, końcowe i oceny śródroczne sporządzone komputerowo i wypełnione przez wychowawcę należy dołączyć do arkusza ocen ucznia.

& 11.

Uczeń klasy I – III szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

& 12.

Na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

& 13.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

&14.

Informowanie rodziców o rozwoju dziecka:

- zebrania z rodzicami,

- comiesięczny dyżur dla rodziców,

- indywidualne kontakty z rodzicami.

&15.

Formy oceny ucznia:

- codzienna ocena słowem i gestem,

- samoocena ucznia,

- pochwała na forum klasy,

- informacja pisemna w zeszytach i kartach pracy ucznia,- pieczątka słowno- obrazkowa,

- bieżące oceny cyfrowe w klasach II-III.

&16.

Dokumentacja prowadzona przez nauczyciela:

- karta wstępnej obserwacji,

- śródroczna karta informacyjna o postępach ucznia,

- karta osiągnięć ucznia z języka angielskiego,

- karta osiągnięć ucznia z zajęć komputerowych,

- zeszyt do korespondencji z rodzicami,

- zeszyt wychowawcy,

- dziennik elektroniczny Librus,

- arkusze ocen.

VIII. 5

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW KLAS IV-VIII

&1.

Klasyfikowanie śródroczne, roczne i końcowe polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w & 8.

1a. Uczeń podlega klasyfikacji:

a) śródrocznej i rocznej,

b) końcowej.

1b. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w Statucie Szkoły.

1c. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1d Na klasyfikację końcową składają się:

a) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz

b) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio
w klasach programowo niższych w szkole podstawowej oraz

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

1e. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej.

&2.

Klasyfikowanie, o którym mowa w &1 przeprowadza nauczyciel na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej; w uzasadnionych wypadkach wystawia oceny najpóźniej na 3 dni przed wymienionym posiedzeniem.

&3.

Na siedem dni przed śródrocznym, rocznym i końcowymklasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Nauczyciele informują uczniów ustnie i wpisują ocenę proponowaną ocenę do dziennika elektronicznego LIBRUS. Natomiast wychowawcy klas skuteczne informują rodziców poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS lub przygotowują zbiorczą informację pisemną, na której znajdują się przewidywane oceny śródroczne, roczne lub końcowe i zachowanie. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podpisać informację i zwrócić wychowawcy.

&4.

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej przeprowadza się co najmniej na tydzień przed zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych.

&5.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia.

&6.

O przewidywanej dla ucznia śródrocznej, rocznej lub końcowej ocenie niedostatecznej nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na 3 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w formie pisemnej poprzez wpisanie oceny do dziennika elektronicznego LIBRUS. Natomiast wychowawcy klas skuteczne informują rodziców poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS lub przygotowują informację pisemną, na której znajdują się przewidywane oceny niedostateczne. Rodzice zobowiązani są odebrać wiadomość co oznacza, że zostali skutecznie poinformowani. W przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie odbiorą wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny LIBRUS informacja zostaje wysłana listem poleconym.

&7.

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

&8.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - cel - 6;

2) stopień bardzo dobry - bdb - 5;

3) stopień dobry - db - 4;

4) stopień dostateczny - dst - 3;

5) stopień dopuszczający - dop - 2;

6) stopień niedostateczny - ndst - 1.

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w podpunktach 1–5.

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w podpunkcie 6.

&9.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

&10.

Ocenianie wymienione w pkt 1 przeprowadza się według następujących kryteriów:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) doskonale opanował wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych programu nauczania danej klasy, proponuje ciekawe, nietypowe rozwiązania zadań, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy lub

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie;
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
  ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;
 2. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania, przeprowadza typowe analizy i wnioskowania;

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie
  nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania
  przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

&11.

Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „ -” przy ocenach cząstkowych.

&12.

Ustala się następujące procentowe progi ocen: (progi te obowiązują przy pracach kontrolnych, testach, sprawdzianach obejmujących minimum jeden dział programowy oraz kartkówkach sprawdzających umiejętności z klas IV-VIII szkoły podstawowej:

niedostateczny

0 – 35 % punktów

dopuszczający

36 - 50 % punktów

dostateczny

51 – 68 % punktów

dobry

69 – 84 % punktów

bardzo dobry

85 – 94 % punktów

celujący

95 – 100 % punktów

&13.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.

&14.

Ocena śródroczna, roczna i końcowa z przedmiotu nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

&15.

Niektóre zajęcia edukacyjne mogą być zaliczane jedynie przez frekwencję ucznia w tych zajęciach i śródroczny wpis w dokumentacji przebiegu nauczania – „uczestniczył (a)”

&16.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

&17.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

&18.

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w & 17, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

&19.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne i końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego. Z zastrzeżeniem rozdziału VIII. 8 & 9.

&20.

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty

&21.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

& 22.

W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

VIII. 6

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

& 1.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

&2.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

& 3.

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

&4.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

&5.

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

&6.

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki lub informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

&7.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

& 8.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych i nauczyciela wychowawcy.

& 9.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

& 10.

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,

3) termin egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

& 11.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

&12.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem &14 i 15.

&13.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

& 14.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

& 15.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala rocznąocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

&16.

Termin sprawdzianu, o którym mowa w & 15, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przeprowadza się z uczniem w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w & 15.

& 17.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel albo nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

& 18.

Nauczyciel, o którym mowa w & 17 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

& 19.

Ustalona przez komisję rocznaocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

& 20.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

& 21.

Do protokołu, o którym mowa w & 20, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

& 22.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

&23.

Przepisy w & 16 - 22 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

&24.

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

&25.

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

&26.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

&27.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

&28.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczeń spełniający obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza nią może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem i ukończyć szkołę z wyróżnieniem.

&29.

Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w & 28, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

&30.

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

VIII. 7

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

&1.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli nie zgadzają się z śródroczną, roczną i końcową oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 2 dni po poinformowaniu ucznia o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych.

&2.

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o podwyższenie o jeden stopień przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w terminie do 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. We wniosku musi być określona ocena, o jaką uczeń się ubiega oraz uzasadnienie prośby.

&3.

O podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który w ramach danego przedmiotu:

a) usprawiedliwił wszystkie nieobecności na zajęciach,

b) posiada frekwencję nie niższą niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),

c) przystąpił w terminie (wyjątek choroba) do wszystkich sprawdzianów i prac klasowych (w przypadku wychowania fizycznego sprawdzianów praktycznych) przewidzianych przez nauczyciela i uzyskał z nich oceny pozytywne, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

d) w trakcie roku szkolnego korzystał z możliwości poprawienia ocen,

e) w przypadku plastyki, techniki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych wykonał w terminie wszystkie prace zaplanowane przez nauczyciela.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmiotu sprawdzają spełnienia przez ucznia w/w warunków.

& 4.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w & 3, prośba ucznia zostaje odrzucona, a dyrektor odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

& 5.

W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków wymienionych w & 3, dyrektor wyraża zgodę
na przystąpienie do poprawy oceny. Dyrektor szkoły w ciągu 2 dni wyznacza termin sprawdzianu, do którego przystępuje uczeń.

& 6.

Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje, w zależności od specyfiki przedmiotu, do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego lub praktycznego obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

& 7.

Sprawdzian, oceniony zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji dyrektora szkoły.

& 8.

Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

& 9.

Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

VIII. 8

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

& 1.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

& 2.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki,informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

& 3.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

& 4.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

& 5.

Nauczyciel, o którym mowa w paragrafie 4b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

& 6.

Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c) termin egzaminu,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

& 7.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

& 8.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem & 9.

& 9.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Uczeń klasy VIII, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie kończy szkoły.

VIII. 9

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

& 1.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

& 2.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

1) w terminie głównym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w terminie wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
oraz

2) w terminie dodatkowym:

a) w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu,

& 3.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1. języka polskiego

2. matematyki

3. języka obcego nowożytnego.

& 4.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1. języka polskiego

2. matematyki

3. języka obcego nowożytnego

4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

& 5.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I–III.

& 6.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

& 7.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

& 8.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu ósmoklasisty, w szczególności nadzoruje:

a) przygotowanie sal egzaminacyjnych;

b) prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

& 9.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

& 10.

Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.

& 11.

Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej.

& 12.

W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym, że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:

a) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;

b) innej szkole lub w placówce.

& 13.

Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.

& 14.

Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.

& 15.

W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w & 16, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

& 16.

W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:

a) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;

b) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu, którego jest przeprowadzany ten egzamin.

&17.

Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:

a) delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;

b) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

c) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

& 18.

Osoby, o których mowa w & 17, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.

& 19.

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

& 20.

Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w & 19, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

& 21.

Zaświadczenie o stanie zdrowia może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

& 22.

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

& 23.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,
nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

& 24.

Zwolnienie obowiązku z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

a) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

b) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w & 24a) może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

& 25.

Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.

& 26.

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

& 27.

Zwolnienie, o którym mowa w & 26, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

& 28.

Zwolnienie, o którym mowa w & 26, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

& 29.

Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,

b) wskazującą przedmiot do wyboru; (od 2022 roku),

c) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej. (od 2022 roku).

& 30.

Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:

a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,

b) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji (od 2022 roku),

c) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
w języku danej mniejszości narodowej (od 2022 roku).

& 31.

Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

albo

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów– przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

& 32.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.

& 33.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

& 34.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:

a) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne

oraz

b) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

& 35.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:

1) wynik z języka polskiego;

2) wynik z matematyki;

3) wynik z języka obcego nowożytnego;

4) wynik z przedmiotu do wyboru (od 2022 roku).

& 36.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

& 37.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej.

& 38.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:

a) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły – w przypadku, gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio ukończenie szkoły podstawowej;

b) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku, gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił warunków określonych ukończenie szkoły podstawowej.

VIII.10

SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIACH

&1.

Sposoby gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość oraz narzędzia i zasady. Umożliwiają one poznanie i wartościowanie; czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi; czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja nauczania.

& 2.

Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:

   1. pytania zadawane uczniom w czasie zająć wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę [kontrola ustna],
   2. polecenia dawane uczniom [wykonanie zadań, ćwiczeń], które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym,
   3. wypracowania, dyktanda, sprawdziany, prace klasowe, testy, zadania, krzyżówki, rebusy, itp.
   4. sprawdziany przygotowane przez nauczyciela bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych,
   5. kartkówki,
   6. obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych,
   7. ocenianie wytworów pracy uczniów,
   8. testy i ćwiczenia sprawnościowe,
   9. analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych,
   10. zadania domowe,
   11. prace dodatkowe.

& 3.

Diagnozowanie potrzeb i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie przez cały okres nauki, w różnych formach, zapewniających obiektywność oceny.

& 4.

Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki, jednak w danym semestrze powinna być prowadzona, nie rzadziej niż:

   1. ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne) – 2 razy w semestrze;
   2. wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania klasowe (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem) – 1 raz w semestrze
   3. zadania domowe – 1 raz w semestrze
   4. analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (systematyczność, ortografia, charakter pisma, estetyka zeszytu) – 1 raz w semestrze.

& 5.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

& 6.

W przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo - lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo - lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

& 7.

W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji
oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wprowadza się następujące ograniczenia:

   1. wypracowania, dłuższe zadania klasowe – nie częściej niż - 2 razy w tygodniu;
   2. sprawdziany i testy obejmujące dział programowy – nie częściej niż dwa razy w tygodniu; w klasach IV - VI, a także trzy razy w tygodniu w klasach VII-VIII;
   3. dyktanda, niezapowiedziane testy, kartkówki (obejmujące nie więcej niż 3 tematy) – zgodnie z planem nauczania (bez ograniczeń).

& 8.

W klasach IV – VIII szkoły podstawowej:

   1. Prace klasowe i sprawdziany (obejmujące minimum jeden dział programowy), są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł ich napisać z całą klasą, może uczynić
    to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na prośbę ucznia.
   2. Nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy
    i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej (sprawdzianu).
   3. Poprawa oceny niedostatecznej i dopuszczającej z pracy klasowej (sprawdzianu) jest dobrowolna i możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac. Miejsce i datę poprawy ustala nauczyciel
    na prośbę ucznia. Z kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia.
   4. Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu.
   5. Nauczyciel podczas omawiania każdej pracy klasowej ma obowiązek podać kryteria lub punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny.
   6. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian, pracę klasową, test, kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej, sprawdzianu, itp. może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
   7. Nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.

& 9.

Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela, muszą być spełnione następujące wymogi:

   1. jawności;
   2. obiektywności;
   3. celowości;
   4. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

& 10.

Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna), nauczyciel ustalający ocenę powinien
ją uzasadnić.

& 11.

Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne i inną dokumentację dotyczącą oceniania uczniów przez okres danego roku szkolnego. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom wg poniższych zasad:

   1. Uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową (sprawdzianem, kartkówką) na zajęciach edukacyjnych,
   2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do ocenionej pracy pisemnej oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania swojego dziecka na terenie szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

& 12.

Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Zasady te jako część składowa WSO, opracowują nauczyciele na piśmie i są jednakowe dla wszystkich uczniów na danym etapie kształcenia.

VIII. 11

INFORMOWANIE RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW O EFEKTACH PRACY ICH DZIECI

& 1.

W szkole podstawowej stosuje się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):

a) kontakty bezpośrednie:

  • zebrania ogólnoszkolne,
  • zebrania klasowe,
  • comiesięczne dyżury,
  • indywidualne rozmowy,
  • zapowiedziana wizyta w domu ucznia,

b) kontakty pośrednie:

  • rozmowa telefoniczna,
  • korespondencja listowna,
  • korespondencja e-mailowa,
  • adnotacja w zeszycie przedmiotowym,
  • adnotacja w zeszycie do korespondencji z rodzicami.

& 2.

Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych danego ucznia.

& 3.

Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów swojej klasy w formie pisemnej na zebraniu z rodzicami. Odnotowują plan spotkania w zeszycie wychowawcy lub w dzienniku elektronicznym wraz z listą obecności rodziców.

& 4.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

   1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
   2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
   3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej
    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

& 5.

Tryb określający formy i terminy dotyczące informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych, rocznych i końcowych znajduje się w rozdziale VIII. 4.

VIII. 12

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

& 1.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

& 2.

Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w rozdziale III Klasyfikowanie uczniów.

& 3.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

& 4.

Roczna i końcowa ocena zachowania jest oceną uwzględniającą postawę i zachowanie ucznia w trakcie całego roku szkolnego, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w & 5 oraz śródrocznej oceny zachowania.

& 5.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

& 6.

Śródroczna ocena zachowania pełni rolę informacyjną dla rodziców (prawnych opiekunów)
o spełnianiu przez ucznia na bieżąco kryteriów wymienionych w & 5.

& 7.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

& 8.

Ustala się następujące kryteria dla uzyskania ocen zachowania:

Ocenę wzorową otrzymuję uczeń, który:

 1. przykładnie spełnia wszystkie wymagania i obowiązki ucznia i może być wzorem do naśladowania
  dla innych uczniów;
 2. nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych ważnych powodów, a w przypadku nieobecności przynosi usprawiedliwienie;
 3. jest punktualny, systematyczny, sumienny i wytrwały w nauce;
 4. rozwija własne zdolności i zainteresowania, chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach, jest aktywny i twórczy;
 5. dąży do osiągnięcia wysokich wyników w nauce;
 6. wyróżnia się na tle społeczności szkolnej i wywiązuje się ze wszystkich zadań powierzonych przez szkołę (nauczycieli) i organizacje uczniowskie, a nawet wysuwa własne propozycje;
 7. aktywnie pracuje i inicjuje prace społeczne na rzecz szkoły, klasy, środowiska;
 8. umiejętnie godzi pracę społeczną z nauką;
 9. troszczy się o mienie szkoły i własne;
 10. umiejętnie współdziała w zespole, jest uczciwy, koleżeński, taktowny, zdyscyplinowany, posługuje
  się właściwym słownictwem oraz reaguje na zło, nie odmawia pomocy innym, z szacunkiem odnosi
  się do innych;
 11. dba o kulturę słowa, dobre imię szkoły, o zdrowie własne i innych, higienę osobistą i estetykę wyglądu własnego oraz najbliższego otoczenia;
 12. przestrzega zasady zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;

ł) zawsze ma stosowny strój i fryzurę (brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu).

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który:

 1. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 2. uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne, wszystkie jego nieobecności
  są usprawiedliwione;
 3. rozwija swoje zainteresowania i zdolności, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
 4. inicjuje i organizuje życie swojej klasy oraz szkoły, bierze udział w ważnych wydarzeniach;
 5. godnie reprezentuje szkołę podczas konkursów i olimpiad;
 6. dba o honor i tradycje szkoły, z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych;
 7. wyróżnia się dbałością o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów;
 8. pamięta o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, dba o estetykę wyglądu, czystość osobistą, zdrowie fizyczne i psychiczne;
 9. jest asertywny, taktowny, koleżeński i prawdomówny;
 10. zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w szkole, ale również poza nią;
 11. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, respektuje zasady tolerancji wobec kolegów
  i koleżanek, akceptuje odmienność ich poglądów, przekonań i wierzeń, pomaga słabszym,
  nie wyśmiewa niepełnosprawności;
 12. przestrzega zasady zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;

ł) zawsze ma stosowny strój i fryzurę (brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) stara się na miarę swych możliwości i predyspozycji osiągać pozytywne wyniki w nauce i wywiązywać się z nałożonych przez nauczycieli zadań;

b) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne;

c) ma usprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych;

d) przestrzega zasad bhp;

e) dba o podręczniki, przybory, pomoce szkole i mienie szkoły;

f) dość starannie przygotowuje się do zajęć i stara się wykonywać zlecone przez nauczycieli prace społeczne;

g) stara się włączać do pracy w organizacjach uczniowskich i uczestniczyć w życiu szkoły;

h) zgodnie współdziała w zespole, jest uczciwy, prawdomówny;

i) dba o kulturę słowa, higienę osobistą, zdrowie własne i innych;

j) przestrzega zasady zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;

k) najczęściej ma stosowny strój i fryzurę (brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu).

Ocenę poprawną może uzyskać uczeń, który:

 1. osiąga wyniki w nauce adekwatne do możliwości;
 2. prezentuje poprawny stosunek do obowiązków ucznia, zasadniczo ich nie lekceważy, choć czasem
  nie odrabia pracy domowej lub nie przygotowuje się do lekcji;
 3. systematycznie uczęszcza na zajęcia, zdarzają mu się jednak nieusprawiedliwione nieobecności;
 4. stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, chociaż nie wyróżnia się aktywnością;
 5. zwykle przestrzega kultury słowa, dba o higienę osobistą oraz zdrowie swoje i innych, a także nie ulega nałogom;
 6. unika konfliktów z rówieśnikami oraz ich nie inicjuje;
 7. raczej troszczy się o swój dobry wizerunek w szkole i poza jej murami;
 8. szanuje tradycję, mienie szkoły i ma szacunek do wszystkich pracowników;
 9. przestrzega zasady zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;
 10. dość często ma stosowny strój i fryzurę (brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu).

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. niesystematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
 2. opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;
 3. nie dba o podręczniki, pomoce naukowe, sprzęt i mienie społeczne, szkolne;
 4. nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się oraz kultury słowa;
 5. nie dba o zasady bhp, rzadko reaguje na sytuacje stwarzające zagrożenia wobec siebie i innych;
 6. nie chce zgodnie współpracować z zespołem klasowym, niechętnie podejmuje prace społeczne;
 7. nie zawsze jest uczciwy w codziennym postępowaniu i nie szanuje pracy innych;
 8. nie okazuje szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym ludziom;
 9. nie przestrzega zasady prawdomówności, zdyscyplinowania, kultury bycia;
 10. nie zawsze potrafi opanować negatywne emocje;
 11. swoje postępowanie czasem stara się naprawić;
 12. uchybia zachowaniom, ale zastosowane środki przynoszą oczekiwane rezultaty;

ł) często łamie zasadę zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;

m) rzadko ma stosowny strój i fryzurę (brak pomalowanych paznokci, włosów i makijażu);

n) narusza godność swoją i innych.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie wykonuje poleceń nauczycieli, wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
 2. często spóźnia się na zajęcia bez usprawiedliwienia;
 3. niszczy mienie szkoły oraz rzeczy innych osób;
 4. celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
 5. celowo łamie zasady bhp, nie dba o zdrowie, higienę, estetykę własną oraz otoczenia;
 6. nie podejmuje prac społecznych;
 7. wchodzi w konflikty z kolegami i innymi osobami, stosuje zaczepki słowne i fizyczne;
 8. w zachowaniu wykazuje brak taktu, czasem bywa ordynarny, arogancki, używa wulgarnych słów;
 9. uchybia dobremu imieniu szkoły niewłaściwym zachowaniem w miejscach publicznych (bluźni, uczestniczy w bójkach) stosuje gesty uważane za obraźliwe;
 10. pali papierosy, pije alkohol, posiada i używa narkotyki;
 11. rażąco uchybia zachowaniom, a zastosowane przez szkołę, dom rodzinny i organizacje uczniowskie środki wychowawcze nie przynoszą skutku;
 12. regularnie łamie zasadę zakazu posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego;

ł) rażąco łamie zasadę posiadania stosownego stroju i fryzury (brak pomalowanych paznokci, włosów
i makijażu);

m) narusza godność swoją i innych.

& 9.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

& 10.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

& 11.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

& 12.

Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem &14.

& 13.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

& 14.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

& 15.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)) przedstawiciel rady rodziców.

& 16.

Ustalona przez komisję ocena roczna klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

& 17.

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

& 18.

Każdy uczeń, na prośbę wychowawcy, ma prawo do samooceny wyrażonej w formie pisemnej, która nie jest wiążąca dla wychowawcy.

& 19.

Oprócz dziennika elektronicznego prowadzony jest zeszyt wychowawcy klasy, do którego nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w trakcie roku szkolnego.

& 20.

Rodzice mogą i powinni na bieżąco kontrolować zeszyt obserwacji i tym samym wpływa na zachowanie swoich dzieci.

& 21.

Rodzice mają prawo do bieżącej informacji o zachowaniu ucznia, korzystając z ustalonych w szkole godzin do dyspozycji rodziców.

& 22.

Uzyskanie przez ucznia trzech nagan (różnych znaczeniowo) w ciągu jednego semestru powoduje utratę prawa do oceny wzorowej.

& 23.

Rozprowadzanie przez ucznia narkotyków, dopuszczanie się wielokrotnych kradzieży, udostępnianie alkoholu innym członkom społeczności szkolnej, picie alkoholu lub jego posiadanie oraz palenie papierosów bez względu na miejsce, skutkuje otrzymaniem nagannej oceny zachowania.

& 24.

Uczeń, który uczestniczył w bójce, pobiciu, dopuścił się dewastacji mienia szkoły lub rzeczy innych osób, ma obowiązek pokrycia strat.

& 25.

W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych do innych celów niż dydaktyczne w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, zajęć dodatkowych i świetlicowych. Uczniowie, którzy przynieśli do szkoły telefon, na czas pobytu w szkole deponują go w sekretariacie

VIII. 13

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA

& 1.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli nie zgadzają się z śródroczną, roczną i końcową oceną klasyfikacyjną zachowania. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie wniosku w terminie do 2 dni od poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie zachowania.

& 2.

O podwyższenie oceny zachowania nie może się ubiegać uczeń, który:

 1. Posiada nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.
 2. Łamie regulamin obowiązujący w szkole.
 3. Dopuścił się jakichkolwiek wykroczeń (kradzieże, bójki, palenie papierosów, spożywanie alkoholu
  i innych niedozwolonych środków, szantaż, wyłudzenia, zastraszanie, dewastacja i inne niedopuszczalne zachowania.
 4. W danym roku szkolnym otrzymał naganę wychowawcy klasy lub naganę dyrektora szkoły.

& 3.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w & 2, prośba zostaje odrzucona, a dyrektor odnotowuje na wniosku rodzica przyczynę jej odrzucenia.

& 4.

W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków wymienionych w & 2, dyrektor wyraża zgodę na rozmowę wyjaśniającą w obecności wychowawcy klasy, rodzica i ucznia. Termin tej rozmowy musi odbyć się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

& 5.

Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny zachowania.

& 6.

Na rozmowę wyjaśniającą może zostać zaproszony w charakterze obserwatora pedagog, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel samorządu klasowego.

& 7.

Przy ustalaniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy.

& 8.

Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca sporządza protokół, który zawiera:

 1. datę przeprowadzenia rozmowy,
 2. ustalona ocenę ostateczną zachowania,
 3. uzasadnienie decyzji w odniesieniu do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania,
 4. podpisy osób biorących udział w rozmowie.

& 9.

Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

& 10.

Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna.

VIII. 14

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO, NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONEGO NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM ORAZ MAJĄCEGO TRUDNOŚCI W NAUCE NIEUWARUNKOWANE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI

& 1.

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

& 2.

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia
  oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a- c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

& 3.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

& 4.

Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

& 5.

Wniosek, o którym mowa w pkt. 4, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

& 6.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

& 7.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

& 8.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony” albo "zwolniona".

& 9.

Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

& 10.

Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

& 11.

Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

& 12.

O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

& 13.

O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

& 14.

Uczeń klas IV- VIII szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.12, powtarza odpowiednią klasę szkoły podstawowej.

Uczeń klasy VIII, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.12, powtarza tę klasę szkoły podstawowej i nie przystępuje w tym roku szkolnym do sprawdzianu.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 1.

Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 2.

Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę umieszczona jest pieczęć urzędowa.

& 3.

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów, który zapewni jednocześnie obsługę ekonomiczną Szkoły.

& 4.

Regulaminy określające działalność organów Szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, przepisami ustawy o systemie oświaty oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

& 5.

Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały.

& 6.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 7.

 1. Szkoła posiada własny sztandar, może posiadać hymn oraz ceremoniał szkolny.
 2. Sztandar przechowywany jest w specjalnej oszklonej gablocie na parterze budynku blisko płaskorzeźby Patrona.

& 8.

Niniejszy statut został nadany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia 28 sierpnia 2017 r. na podstawie art.58, ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

& 9.

Niniejszy Statut wchodzi w życie dnia 01.09.2020 r.

Opracowanie:
Żaneta Kusik - Wełnicka
Dorota Dołęga- Mostowska
Małgorzata Padarz
Malwina Szymkowiak