Podziękowanie

Podziękowanie

Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II

W PIGŁOWICACH 

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 &1.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach, 63 – 021 Śnieciska, zwana w dalszej treści Statutu Szkołą jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 poz. 1943).

& 2.

Szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, zwanej dalej Szkołą.

& 3.

W skład Szkoły wchodzą:

 1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pigłowicach.
 2. Szkoła Podstawowa w Pigłowicach.
 3. Oddziały Gimnazjalne (do 31.08.2019).

& 4.

Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

& 5.

Siedzibą Szkoły jest miejscowość Pigłowice.

& 6.

Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Pawła II

W PIGŁOWICACH

63 – 021 ŚNIECISKA

tel. 061 285-72-04

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

& 7.

Szkoła realizuje zadania i cele określone w Ustawie o systemie oświaty, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Umożliwia uczniom poszczególnych szkół zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 2. Rozwija wśród uczniów poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.
 3. Zapewnia uczniom warunki do ich rozwoju.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb poprzez:
  • organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
  • organizację różnych form opieki i pomocy uczniom dotkniętym losowo,
  • organizowanie oddziałów integracyjnych i specjalnych,
  • organizowanie zajęć świetlicowych,
  • organizowanie dożywiania dzieci,
  • przyznawanie zapomóg pieniężnych i rzeczowych,
  • likwidację barier architektonicznych,
  • prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjnych, wyrównawczych na podstawie diagnozy dokonanej przez właściwego lekarza bądź poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Formy pomocy udzielanej uczniowi bądź jego rodzinie zależą od możliwości finansowych Szkoły.

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów poprzez:
  • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Szkoły,
  • systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów,
  • realizację programu wychowawczego Szkoły.
 2. Stwarza warunki przygotowujące uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji i sprawiedliwości.
 3. Odpowiada za życie i zdrowie uczniów.
 4. Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu jest obowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 5. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 6. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

& 8.

Wynikające z wyżej wymienionych celów zadania, realizuje się w następujący sposób:

 1. Zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwia się poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w formie lekcji, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki dydaktyczne i krajoznawczo – turystyczne.
 2. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez:
  • korelację wiedzy międzyprzedmiotowej,
  • pracę z uczniem zdolnym (olimpiady, zawody, koła zainteresowań, itp.)
  • pracę z uczniem mającym trudności w nauce.
 3. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 4. Kształcenie i rozwijanie kompetencji społeczno-obywatelskich i matematyczno-przyrodniczych przez udział w projektach edukacyjnych o zasięgu klasowym, międzyklasowym lub ogólnoszkolnym. Stwarzanie warunków uczniom szkoły podstawowej do realizacji projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, tematyczny oraz interdyscyplinarny a czas ich realizacji wynika ze specyfiki projektu.
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom, uczniom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

& 9.

Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze w stosunku do powierzonych jej uczniów, odpowiednio do ich wieku, z uwzględnieniem przepisów BHP w następujący sposób:

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje prowadzący je nauczyciel.
 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele, zgodnie z regulaminem wycieczek, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szkoły.
 3. W czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni, zgodnie z tygodniowym planem dyżurów , regulaminem dyżurów i regulaminem boiska szkolnego, wprowadzonych zarządzeniem dyrektora szkoły.
 4. Uczniom rozpoczynającym później i kończącym wcześniej naukę, szkoła stwarza warunki i opiekę pozwalające na odpoczynek i przygotowanie do lekcji.
 5. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanego wychowawcą.
 6. Pomoc uczniom, którym z powodu warunków rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki uzależniona jest od posiadanych możliwości.
 7. Opiekę nad uczniami w trakcie dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły i odwozu ze szkoły sprawują osoby wyznaczone przez dyrektora Szkoły.
 8. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są obowiązani do zawiadomienia dyrektora szkoły, pracownika służby bhp o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem.
 9. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza, pielęgniarkę, pracownika służby bhp.
 10. Prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego.
 11. Organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach.
 12. Współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
 13. Przestrzegane i stosowane są procedury działań wychowawczych , zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją, wprowadzone dyrektora szkoły.

& 10.

 1. Na wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w przypadku, gdy postępowanie wychowawcy jest niezgodne ze Statutem, dyrektor Szkoły może zmienić wychowawcę.
 2. Zasadność wniosku badana jest przez komisję wyjaśniającą, w skład, której wchodzą:
  • dyrektor Szkoły jako przewodniczący,
  • wicedyrektor Szkoły,
  • jeden nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną,
  • przedstawiciel Rady Rodziców,
  • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 3. Orzeczenie w głosowaniu tajnym zapada większością głosów i jest ostateczne.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

& 11.

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.
 4. Samorząd Uczniowski.

Dyrektor Szkoły

 1. Kompetencje dyrektora Szkoły są następujące:
 1. Kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły i decyduje w sprawie przyznawania nagród i wymierzania kar nauczycielom, kadrze kierowniczej i innym pracownikom.
 3. Wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatrudniania i zwalniania nauczycieli, kadry kierowniczej i innych pracowników.
 4. Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły.
 5. Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 6. Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: realizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków z obserwacji.
 7. Dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowane przez nauczycieli i programy nauczania i program wychowania przedszkolnego, które stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania.
 8. Występuje z wnioskiem, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
 9. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 10. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
 11. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia na dany rok szkolny, dodatkowe zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze oraz inne zadania w ramach 40 – godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.
 12. Ustala dla każdego oddziału szkolnego nauczyciela – wychowawcę.
 13. Opracowuje do 30 kwietnia każdego roku arkusz organizacyjny Szkoły.
 14. Przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku sprawozdanie z działalności dydaktyczno – wychowawczej.
 15. Decyduje o przyznaniu uczniowi indywidualnego toku nauki w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
 16. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
 17. Nadaje stopnie awansu zawodowego: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.
 18. Realizuje zadania zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę.
 19. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą.
 20. Współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 21. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły.
 22. Posiada umiejętności niezbędne na stanowisku nauczyciela i doskonale spełnia swoje zadania.
 23. Kształtuje relacje oparte na komunikacji, często stosuje informacje zwrotne, przełamuje hierarchię, zachowuje niezbędny dystans, szanuje ludzi.
 24. Dzieli się władzą, pozwala na aktywność podwładnych, stosuje samoocenę i oceny zespołowe stanu rzeczy. Stawia zarówno na rozwój osobisty jak i rozwój każdego nauczyciela. Motywuje i wyjaśnia, na bieżąco sprawdza efekty.
 25. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
 26. Podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególności za zgodą organu prowadzącego Szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15oC lub jest niższa,
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów,
 • jeżeli pomieszczenia lub inne miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć,
 • zawiesza zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:
 1. dotarciu uczniów do szkoły lub powrotem ze szkoły, lub
 2. organizacji zajęć w szkole – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
 1. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
 3. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 1. Tworzy zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej, który składa się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia.
 2. Wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.
 3. Na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 4. Informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 5. Na podstawie oceny efektywności form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokonanej przez zespół, może zdecydować o wcześniejszym skończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów i po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, przedstawia do wyboru uczniom.
 2. Dopuszcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną proponowane projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje szkoła.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 4. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 5. Jest odpowiedzialny za realizacje projektów edukacyjnych w klasie II i III gimnazjum (do 31.08.2019r.).
 6. Określa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego jako „Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów gimnazjum do 31.08.2019r.”
 7. Dopuszcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje szkoła.
 8. Powołuje koordynatora projektów edukacyjnych i określa jego zadania.

  Dyrektor Szkoły odpowiada za:
 1. Dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły:
 • opracowanie arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku, który zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
 • realizację zadań zgodnych z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • uwzględnienie w zestawie programu wychowania przedszkolnego i w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
 • podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
 • formułowanie i wykorzystywanie wniosków z nadzoru w zakresie analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i wymagań edukacyjnych, wynikających z podstaw programowych oraz wyników egzaminów zewnętrznych,
 • podniesienie efektywności nadzoru pedagogicznego, co ma wpłynąć na podniesienie jakości pracy nauczycieli, zaangażowanie i lepsze wyniki pracy uczniów, potwierdzone wynikami sprawdzianu,
 • analizę i ocenę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
 • opracowanie i prowadzenie systemu gromadzenia informacji o pracy nauczycieli,
 • właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania i udostępniania jej osobom uprawnionym,
 • właściwe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu po klasie VIII, egzaminów gimnazjalnych (do 31.08.2019 r), egzaminów poprawkowych i kwalifikacyjnych,
 • prawidłowe wykorzystanie środków finansowych i gospodarczą obsługę Szkoły.
 • powierzone mienie Szkoły,
 • organizację dowozu i odwozu uczniów.
 • za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 1. Organizowanie dla pracowników Szkoły różnych form szkolenia BHP, zapoznawanie ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami w tym zakresie oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów:
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę poza obiektem do niej należącym,
 • W pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia zapewnia temperaturę, co najmniej 18oC, a jeżeli nie jest to możliwe zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący,
 • Jeżeli stan zagrożenia życia lub zdrowia uczniów powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły
 • Wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności: pokoju nauczycielskiego, pracowni, kuchni w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielenia tej pomocy,
 • Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji Szkoły, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp; oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,
 • Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsc pracy i pomieszczeń, do których jest wzbroniony wstęp osobom nieupoważnionym,
 • Wyposażenie schodów, których stopnie nie mogą być śliskie, w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich,
 • Jeżeli przerwa w działalności oświatowej Szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów,
 • Z ustaleń kontroli sporządza protokół, który podpisują osoby biorące w nim udział, kopię przekazuje organowi prowadzącemu.
 1. W razie wypadku osób pozostawionych pod opieką Szkoły do obowiązków dyrektora należy:
 • Niezwłoczne zawiadomienie:

rodziców (opiekunów) poszkodowanego,

pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

organ prowadzący Szkołę,

Radę Rodziców,

 • Prowadzenie rejestru wypadków uczniów,
 • Zapewnienie natychmiastowej pomocy lekarskiej i opieki uczniowi, który uległ wypadkowi,
 • Niezwłoczne zawiadomienie prokuratora i kuratora oświaty o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym,
 • Niezwłoczne zawiadomienie państwowego inspektora sanitarnego o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia,
 • Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczanie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik Szkoły,
 • Powołuje członków zespołu powypadkowego, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy,
 • Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia zainteresowanych według odrębnych przepisów,
 • Omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
 1. Przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach

Szkoły pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym Szkoła zapewnia opiekę. W tym także za:

 • Ogrodzenie terenu Szkoły,
 • Zapewnienie Szkole właściwego oświetlenia, równej nawierzchni dróg, przejść i boisk, instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej,
 • Zakrycie odpowiednimi pokrywami lub trwale w inny sposób otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie Szkoły,
 • Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,
 • Oczyszczenie w razie opadów ze śniegu i lodu (posypanie piaskiem) przejść na terenie Szkoły,
 • Utrzymanie w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń higieniczno – sanitarnych,
 • Zapewnienie właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach Szkoły,
 • Dostosowanie do wymagań ergonomii sprzętów, z których korzystają osoby pozostające pod opieką Szkoły,
 • Dostosowanie stanowisk pracy do warunków antropometrycznych uczniów,
 • Wyposażenie Szkoły w rzeczy, które posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty,
 • Udostępnienie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i preparatów, chemicznych gromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów,
 • Utrzymanie czystości kuchni i jadalni, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie,
 • Spożywanie przez uczniów gorących posiłków wyłącznie w jadalni lub innym pomieszczeniu wydzielonym w tym celu,
 • Zapewnienie innego źródła wody spełniającego wymagania dla wody zdatnej do picia w razie braku sieci wodociągowej.

 II Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i organizacji szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:
  • przewodniczącego Rady,
  • organu prowadzącego Szkołę,
  • co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
 1. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin a jej posiedzenia są protokołowane.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: uchwalanie, zgodnie z art. 84.5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe programu wychowawczo – profilaktycznego obejmującego:
 • treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, oraz
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
  • opiniowanie propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  • zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie decyzji w sprawach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie WSO, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
  • opiniowanie organizacji pracy Szkoły w zakresie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • przygotowywanie i uchwalanie zmian w Statucie,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły,
 • występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
 • wskazanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • opiniowanie zasad i warunków realizacji projektów edukacyjnych oraz dopuszczenia do realizacji proponowanych projektów edukacyjnych,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego , w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego Rady.

III. Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym Szkoły i stanowi reprezentację rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  • występowanie do pozostałych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw dotyczących oświaty i Szkoły,
  • udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
  • współdecydowanie o formach pomocy uczniom oraz ich wypoczynku,
  • delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły,
  • współuczestnictwo w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły,
  • opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 1. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który zatwierdzany jest przez zebranie ogólne.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 IV. Samorząd Uczniowski

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest reprezentantem ogółu uczniów w szkole.
 2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z celami i treściami programów nauczania oraz wymaganiami edukacyjnymi,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 1. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
  • oceniania, klasyfikowania i promowania,
  • form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  • opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  • przedstawiania wniosków z zakresu praw uczniów,
 1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin przez siebie przyjęty i zaopiniowany przez dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

& 12.

 1. Wnioski i opinie w sprawach dotyczących bieżącej działalności Szkoły poszczególne organy kierują bezpośrednio do dyrektora Szkoły
 1. Dyrektor Szkoły realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
 2. W zebraniach poszczególnych organów Szkoły może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły, bądź wytypowany przez Radę Pedagogiczną nauczyciel.
 3. Na posiedzeniach poszczególnych organów Szkoły są przedstawione informacje dotyczące działalności pozostałych organów Szkoły.

& 13.

Sytuacje konfliktowe powstające wewnątrz szkoły rozwiązywane są przez następujące osoby lub organy:

 1. Dyrektor Szkoły rozstrzyga sytuacje konfliktowe w Szkole z zachowaniem prawa i dobra społecznego. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 2. Dyrektor Szkoły:
  • wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem lub ważnym interesem Szkoły i w terminie określonym w Regulaminie Rady Pedagogicznej uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. Jeżeli jego działanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas informuje o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  • przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
  • jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem ucznia,
  • w sytuacjach trudnych dyrektor ma prawo przedstawienia spornych kwestii Radzie Pedagogicznej w celu poznania opinii.
  • rozstrzyga sprawy konfliktowe pomiędzy uczniem a nauczycielem, jeżeli nie zostały one rozstrzygnięte na poziomie klasy lub Samorządu Uczniowskiego,
  • przekazuje organowi prowadzącemu sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte na poziomie Szkoły.
  • na pisemną skargę dotyczącą nauczyciela lub pracowników szkoły dyrektor odpowiada pisemnie w terminie dwóch tygodni od złożenia skargi
  • dyrektor szkoły rozstrzyga konflikty nierozwiązane przez wychowawcę lub samorząd,
 1. Dyrektor Szkoły reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
 2. Organ prowadzący rozstrzyga sytuacje konfliktowe powstające pomiędzy dyrektorem szkoły a Radą Pedagogiczną.

& 14.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Formy tego współdziałania określa się następująco:

 1. Nauczyciele uczący w danej klasie przedstawiają uczniom na początku roku szkolnego, a wychowawcy na pierwszym zebraniu z rodzicami cele i zadania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych dla danej klasy, projekt planu pracy wychowawczej oraz WSO.
 1. Nauczyciele mają prawo w przypadkach nie cierpiących zwłoki do pisemnego lub telefonicznego wezwania rodziców dziecka, którzy zobowiązani są do wstawienia się na umówione spotkanie.
 2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji i porad dotyczących wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci od nauczycieli.
 3. Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mają prawo przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy Szkoły.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY

& 15.

W Szkole tworzy się stanowiska:

   1. Dyrektora Szkoły.
   2. Wicedyrektora Szkoły powołanego przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego.

& 16.

   1. Szkoła realizuje swoje zajęcia w oparciu o kalendarz szkolny, określony corocznie w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
   2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe oraz możliwości organizacyjne szkoły, ustala w formie zarządzenia dyrektora, w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni.

& 17.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący i zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

& 18.

  1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII oraz klasy II i III gimnazjum (do 31.08.2019 r).
  2. Z dniem 01.09.2017 r. uczniowie klas I – VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt.1 Ustawy – Prawo oświatowe.
  3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Uczniowie oddziału odbywają wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane ramowym planem nauczania, zgodnie ze szkolnym planem nauczania i z wybranym oraz przyjętym szkolnym zestawem programów nauczania na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
  4. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

& 19.

 1. W Szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i wybrany program wychowania przedszkolnego.
 2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 5 i 6 letnie, w łącznej liczbie nie większej niż 25
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 5. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust.3 są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 7. Zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają codziennie od godziny 7.45 do godziny 13.15 .

& 20.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

& 21.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły są:

a/ obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

b/ dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się;

 • Zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • Zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

c/ zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

d/ zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e/ zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 1. Szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 minut, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w ramowym planie nauczania.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III, ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 1.
 4. Czas trwania zajęć realizowanych w formie projektów edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zgodnie z ich harmonogramem.

& 22.

Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

 1. Oddział można podzielić na grupy w nauczaniu języków obcych, zajęć komputerowych i informatyki, jeżeli liczy powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli liczy powyżej 30 uczniów.
 2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 i 30 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i II i III gimnazjum (do 31.08.2019 r.) można prowadzić w grupach liczących do 26 uczniów.
 4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i II i III gimnazjum (do 31.08.2017 r.) w wymiarze 4 godzin lekcyjnych, są realizowane w formie:
 1. Zajęć klasowo – lekcyjnych – w wymiarze 3 godziny tygodniowo
 2. Zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych lub zajęć na pływalni – w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

& 23.

Dopuszcza się organizację w klasach łączonych z następujących zajęć edukacyjnych: religia, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, technika, lekcja wychowawcza, zajęcia komputerowe, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie.

& 24.

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i za zgodą organu prowadzącego ustala zasady prowadzenia zajęć nadobowiązkowych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

& 25.

Dla realizacji celów statutowych Szkoła korzysta ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły, w tym: sal dydaktycznych, boiska szkolnego, pomieszczeń biblioteki i świetlicy szkolnej, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

& 26.

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę, która działa w oparciu o regulamin świetlicy, wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych
 3. Liczba w grupie nie powinna przekraczać 25 osób
 4. Opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy pełnią nauczyciele, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

& 27.

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza jest określony w paragrafie 36, a ponadto zawiera:
 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:
 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
 1. Gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22 aj ustawy o systemie oświaty;
 2. Tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
 3. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się
 4. Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 5. Przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wtdanych na podstawie art.27 ust.6 ustawy z dnia 27 czerwca1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz.642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).
 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, kącika czytelniczego i Internetu znajdują się w Regulaminie Biblioteki, opracowanym przez nauczyciela bibliotekarza, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Biblioteka szkolna współpracuje z Gminną Biblioteka Publiczną w Zaniemyślu.

& 28.

 1. W szkole zorganizowana jest stołówka w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów.
 2. Zasady korzystania ze stołówki określa jej regulamin, wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły.

& 29.

W Szkole funkcjonuje gabinet higienistki szkolnej w formie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego szczegółowe wymagania i wyposażonego w sprzęt, określone w odrębnych przepisach , w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych higienistki szkolnej.

& 30.

Szkoła organizuje uczniom zamiejscowym dowóz do szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania na podstawie odrębnych przepisów.

&31.

 1. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
 2. Pedagog, zatrudniony w szkole, prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska uczniów objętych różnymi formami pomocy oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog współdziała przy wykonywaniu swoich działań.
 3. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz, wspieranie mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani „specjalistami”.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • pomocy nauczyciela.
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji.
 1. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji.
 1. W oddziale przedszkolnym i szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
 6. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.
 7. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 10. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Szkoła zapewnia uczniom pomoc logopedyczną.

Do zadań logopedy w szkole należy:

 1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów klasy II i III gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 1. Szkoła zapewnia pomoc doradcy zawodowego.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Szkoła zapewnia pomoc terapeuty pedagogicznego.
 3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

& 32.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

& 33.

W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a zasady ich zatrudniania określają odrębne przepisy.

& 34.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Zarząd Stowarzyszenia, a dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

& 35.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną Szkoły zapewnia organ prowadzący.

& 36.

Nauczyciel wykonuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

Do obowiązków nauczyciela należy:

 • rozwijanie sił twórczych i zdolności innowacyjnych młodzieży,
 • kształtowanie postaw i charakteru,
 • organizowanie działalności praktycznej uczniów w celu ich wszechstronnego rozwoju, stwarzanie warunków do ich samodzielnej pracy,
 • przygotowanie do uczenia się przez całe życie,
 • opracowanie rocznych planów wynikowych z prowadzonych zajęć dydaktycznych, planów wychowawczych i planów zajęć pozalekcyjnych,
 • poznawanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia, stymulowanie jego rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
 • nauczanie,
 • kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralna i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia,
 • przedstawianie dyrektorowi szkoły wybranego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,
 • prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • dostosowanie wymagań dla uczniów niepełnosprawnych i z opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej w szkole ogólnodostępnej,
 • dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
 • poznawanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia, stymulowanie jego rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
 • systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,
 • zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,
 • współpraca ze specjalistami: pedagog, psycholog, logopeda oraz poradnią psychologiczno- pedagogiczną i uwzględnianie ich zaleceń,
 • systematyczna kontrola miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestnictwo w szkoleniach BHP organizowanych przez Szkołę,
 • przestrzeganie zapisów statutowych,
 • systematyczne zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 • egzekwowanie przestrzegania regulaminów i przepisów bezpieczeństwa przez uczniów,
 • sprawdzanie stanu urządzeń przed rozpoczęciem zajęć,
 • opracowanie, zapoznanie uczniów i udostępnienie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminów określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach, laboratoriach, pracowniach i sali gimnastycznej,
 • wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 • udział w szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy (nauczyciele prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego)
 • w przypadku wiadomości o wypadku, niezwłocznie zapewnienie poszkodowanemu opieki, w szczególności wezwanie fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielanie poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • umieszczanie substancji i preparatów chemicznych w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia,
 • przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu,
 • używanie tylko sprawnego sprzętu w salach gimnastycznych, na boisku oraz w pracowniach i salach szkolnych,
 • kontrola obecności uczniów na każdej lekcji,
 • pełnienie dyżurów zgodnie z ich harmonogramem,
 • systematyczne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć,
 • przestrzeganie regulaminów i rozporządzeń MEN w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności i kompetencji pedagogicznych,
 • wzbogacanie swojego warsztatu pracy, aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
 • wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez prowadzenie różnych form lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • dbanie o sprzęt szkolny,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen, itd.), zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • wykonywanie poleceń dyrektora i wicedyrektora Szkoły w zakresie 40 – godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom i prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa,
 • prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów oraz porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców uczniów i nauczycieli,
 • prowadzenie w oddziale przedszkolnym i szkole działań pedagogicznych mających na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

 1. a) w oddziale przedszkolnym — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
 2. b) w klasach I—III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 • prowadzenie w szczególności:

- obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającej na celu rozpoznanie u uczniów:

- trudności w uczeniu się,

- szczególnych uzdolnień;

- doradztwa edukacyjnego

 • niezwłoczne poinformowanie dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • udzielenie niezwłocznej pomocy w trakcie bieżącej pracy uczniowi - w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i informuje wychowawcę klasy.
 • wybór tematu projektu edukacyjnego, określenie jego celów, zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań oraz ustalenie form i sposobów publicznego przedstawienia przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
 • udzielanie wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także na prośbę opiekuna projektu,
 • branie udziału w opracowaniu dokumentacji projektu, kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu,
 • pełnienie funkcji koordynatora ( opiekuna) projektu, którego zadania określa dokument „Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów w gimnazjum (do 31.08.2019 r.”,

& 37.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale mogą tworzyć zespół, którego celem jest ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie.
 2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora Szkoły.
 3. Do głównych zadań zespołów należy:
 • współdziałanie w zakresie wyboru i realizacji programów nauczania i wychowania,
 • opracowanie kryteriów wymagań dostosowanych do standardów osiągnięć,
 • opracowanie kryteriów oceniania oraz sposobu badania osiągnięć,
 • opiniowanie przygotowanych w Szkole programów autorskich,
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli,
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 • planowanie działań podejmowanych w szkole,
 • ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w oddziale przedszkolnym i szkole:
 1. dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
 2. dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 — niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • opracowanie dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, indywidualny programie edukacyjno-terapeutyczny, określa w nim działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 • dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej— po zakończeniu jej udzielania;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym — przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

 • dokonywanie oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy, na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne,
 • określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

& 38.

Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 2. Do głównych zadań wychowawcy należy:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
  2. przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie,
  3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 1. W celu realizacji swoich zadań wychowawca powinien:
  1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
  2. opracować wspólnie z uczniami i ich rodzicami program wychowawczy klasy spójny z programem wychowawczo - profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska,
  3. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
  4. współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  5. organizować proces orientacji zawodowej,
  6. śledzić postępy w nauce wychowanków,
  7. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
  8. czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,
  9. kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając się na zasadach tolerancji i poszanowania godności ludzkiej,
  10. utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia,
  11. powiadomić o śródrocznych, rocznych i końcowych ocenach zgodnie z WSO,
  12. prowadzić dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej określoną odrębnymi przepisami.
  13. poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
  14. prowadzić działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy,
  15. komunikować się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,
  16. dokonywać zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej( dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa i inne).
 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych oraz pedagoga szkolnego i innych specjalistów świadczących kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności uczniów.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI im. JANA PAWŁA II w PIGŁOWICACH

& 39.

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący odrębny dokument, reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach.
 2. Zasady przeprowadzania zewnątrzszkolnych egzaminów regulują odrębne przepisy.
 3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
 1. Ocenianie kształtujące
 • W szkole dopuszcza się stosowanie oceniania kształtującego (OK) lub jego elementów, polegającego na aktywnej współpracy ucznia i nauczyciela, którego głównym celem jest poprawa wyników nauczania, przygotowanie do uczenia się przez całe życie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmiana relacji nauczyciel – uczeń – rodzic.
 • Każdy nauczyciel przedmiotu stosuje następujące elementy oceniania kształtującego: kryteria oceny oraz informację zwrotną. Pozostałe elementy oceniania kształtującego (cele lekcji, pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena) stosowane są przez nauczycieli w miarę wynikających potrzeb.

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE SZKOŁY

& 40.

Rekrutacja uczniów do Szkoły odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 41.

 1. Obowiązek szkolny trwa od 7 do 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
 • Korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • Posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Dyrektor szkoły, w obwodzie szkoły, w której dziecko mieszka, na wniosek rodziców złożony do 31 sierpnia odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym ,w którym uczeń kończy 21 rok życia.
 5. Od 01.09.2016 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 6. Obowiązek o którym mowa w pkt. 2 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. Przez niespełnianie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z odrębnymi przepisami

& 42.

Każdy uczeń ma prawo do:

  1. przestrzegania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka i składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
  2. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
  3. posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i z zachowania,
  4. tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  5. poszanowania własnej godności,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego innych osób,
  8. korzystania z pomocy doraźnej,
  9. życzliwego i podmiotowego traktowania,
  10. nietykalności osobistej,
  11. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
  12. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami,
  13. sprawiedliwej i obiektywnej oceny,
  14. korzystania z pomocy pedagogicznej i z poradnictwa psychologicznego,
  15. zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
  16. brania udziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska po zaopatrzeniu w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu nadzoru i bezpiecznych warunków pracy,
  17. organizowania i uczestnictwa w dyskotekach na terenie Szkoły wg obowiązującego regulaminu,
  18. nieobciążania pracami domowymi w okresie ferii i przerw świątecznych,
  19. znajomości terminu i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem,
  20. maksymalnie jednego sprawdzianu w ciągu dnia, a nie więcej niż dwóch w ciągu tygodnia dla uczniów szkoły podstawowej, a nie więcej niż trzech w ciągu tygodnia dla klasy II i III gimnazjum (nie dotyczy kartkówek).

& 43.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, a zwłaszcza:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowywania się w ich trakcie,
  2. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
  3. wystrzegania się szkodliwych nałogów,
  4. naprawy wyrządzonych szkód,
  5. przestrzegania zasad kultury współżycia,
  6. dbania o honor i tradycje szkoły,
  7. podporządkowania się zaleceniom dyrektora Szkoły, kadry kierowniczej, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  8. uczestniczenia w polubownym załatwianiu sporów, zgodnie z przyjętą procedurą,
  9. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły, ludziom starszym i pozostałym uczniom,
  10. okazywania usprawiedliwienia i zwolnienia wychowawcy klasy, wyłącznie w terminie dwóch tygodni, które mogą znajdować się tylko w zeszycie do korespondencji z rodzicami,
  11. przestrzegania zakazu posiadania telefonu komórkowego na terenie szkoły,
  12. przestrzegania zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
  13. brania udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 1. W szkole nie obowiązuje jednolity strój dla uczniów - mundurek.
 1. każdy uczeń ma obowiązek noszenia stroju estetycznego, schludnego, skromnego, zakrywającego bieliznę i intymne części ciała (bluzki i koszulki muszą zakrywać brzuch i plecy, a spodnie nie mogą odsłaniać pośladków).
 2. kolczyki w uszach mają prawo nosić tylko dziewczęta, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zajęcia sportowe,
 3. zabrania się dziewczętom i chłopcom noszenia kolczyków w innych częściach ciała na zajęcia edukacyjne,
 4. zabrania się uczniom przychodzenia do szkoły w makijażu, z pomalowanymi paznokciami i pofarbowanymi włosami.

& 44.

Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

  • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  • wzorową postawę,
  • wybitne osiągnięcia,
  • dzielność i odwagę.

& 45.

Nagrody przyznaje dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

& 46.

Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły:

  • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
  • pochwała dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
  • dyplom,
  • nagroda rzeczowa.
  • nagroda pieniężna

& 47.

Uczniom Szkoły przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem na podstawie odrębnych przepisów.

& 48.

Ustala się następujące rodzaje kar wobec ucznia:

  • ustne upomnienie nauczyciela,
  • nagana pisemna w zeszycie obserwacji,
  • upomnienie wychowawcy klasy,
  • upomnienie dyrektora Szkoły,
  • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
  • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

& 49.

Od każdej wymienionej kary uczeń może odwołać do dyrektora Szkoły w terminie 3 dni za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców.

& 50.

W przypadkach szczególnie nagannego zachowania i braków pozytywnych skutków oddziaływań wychowawczych, dyrektor Szkoły może wystąpić do Sądu Rodzinnego o podjęcie skuteczniejszych oddziaływań.

& 51

 1. Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego (do 31.08.2019 r.).
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach , uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego , dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego (do 31.08.2017).
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt.2. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona” (do 31.08.2019 r.).

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 52.

Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 53.

Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę umieszczona jest pieczęć urzędowa.

& 54.

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów, który zapewni jednocześnie obsługę ekonomiczną Szkoły.

& 55.

Regulaminy określające działalność organów Szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, przepisami ustawy o systemie oświaty oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

& 56.

Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały.

& 57.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 58.

 1. Szkoła posiada własny sztandar, może posiadać hymn oraz ceremoniał szkolny.
 2. Sztandar przechowywany jest w specjalnej oszklonej gablocie na parterze budynku blisko płaskorzeźby Patrona.

& 59.

Niniejszy statut został nadany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia 28 sierpnia 2017 r. na podstawie art.58, ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

& 60.

Niniejszy Statut wchodzi w życie dnia 01.09.2017

Opracowanie: Grażyna Jagodzińska
Żaneta Kusik