Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W PIGŁOWICACH

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM

W PIGŁOWICACH

WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 1. WIZJA SZKOŁY

Pragniemy, aby w naszej szkole:

 • panowała życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy, i współdziałaniu,
 • dzieci uczyły się miłości do "Wielkiej i Małej Ojczyzny", szacunku do Narodu Polskiego, jego historii, tradycji i kultury,
 • uczeń czuł się obywatelem Europy,
 • pielęgnowano tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów,
 • rodzice aktywnie uczestniczyli w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałali i wspierali nauczycieli w pracy, pomagali w rozwiązywaniu problemów szkoły i współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji,
 • uczeń był kulturalny, szanował rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, okazywał pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom, był ciekawy otaczającego świata,
 • zajęcia były przygodą uświadamiającą naszym dzieciom piękno otaczającego świata, były tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talenty dzieci, nauczyły samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły,
 • dzieci miały zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, lekarza i pielęgniarki,
 • organizowane były atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,
 • nauczyciele i uczniowie pracowali w nowocześnie wyposażonych klaso-pracowniach zachęcających do zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności.
 1. MISJA SZKOŁY

„Uczymy się, aby wiedzieć, działać, być i wspólnie żyć”
Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.

 • PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33
 4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 (Dz.U. z dnia 08.01.2016, poz. 35)
 5. Karta Nauczyciela dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 12.02.2014r. poz. 191).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 (Dz.U. z dnia 23.06.2016, poz. 895) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 02 czerwca 2017r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1117) oraz z dnia 14 lutego 2017 (Dz. U. z 24.02.2017 roku poz. 356) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 17.03.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 10 z 2002r., po. 96);
 9. Rozporządzenie MENIS z dnia 31.01.2003r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 10. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1652).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 28.08.2015, poz. 1249) w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 12. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 08.02.2017r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (podstawa prawna ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546)
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczni- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1643)
 14. Ustawa z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (DZ. U. z 2016r., poz. 1331)
 15. Programie polityki prorodzinnej państwa z dnia 03 listopada 1999r.
 16. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach
 1. CELE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ

Programowi wychowawczo-profilaktycznemu   naszej szkoły przyświecają następujące cele główne:

 1. Wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących celów życiowych.
 2. Wyrabianie nawyku systematycznego wywiązywania się z obowiązków szkolnych w tym systematycznego uczęszczania na zajęcia.
 3. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Łagodzenie skutków zaniedbań środowiskowych uczniów.
 5. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności szkolnej i lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.
 6. Wychowanie człowieka świadomego odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, podejmującego działania służące zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa.
 7. Kształtowanie umiejętności:
 • uczenia się i czerpania z tego przyjemności
 • rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów
 • korzystania ze źródeł informacji;
 • nawiązywania pozytywnych relacji z innymi;
 • przestrzegania podstawowych norm współżycia społecznego;
 • oceniania i wartościowania zachowania własnego i innych;
 • współpracy z innymi i pracy w zespole;
 • określania swoich słabych i mocnych stron;
 • poczucia własnej wartości i godności;
 • odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim i uczenie właściwego rozumienia ideałów patriotyzmu, demokracji, tolerancji i wolności;
 1. Rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz niezależności i wolności innych osób.
 2. Rozbudzanie więzi z „małą ojczyzną” poprzez edukację regionalną.
 3. Motywowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
 4. Zapewnienie jak najlepszych warunków edukacji i poczucia bezpieczeństwa.
 5. Wdrażanie do troski o środowisko naturalne.
 6. Przygotowanie do nauki na wyższym etapie kształcenia i do uczenia się przez całe życie.
 7. Ochrona dziecka- ucznia przed agresją, uzależnieniami, które hamują, bądź zakłócają jego rozwój.
 8. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia i właściwe reagowanie w chwili pojawienia się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym.
 9. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 10. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń-rodzic, uczeń-uczeń.
 1. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
 1. Strategie informacyjne (metody):
 • pogadanka,
 • spotkanie ze specjalistami
 • prezentacja filmu, video
 • praca w oparciu o tekst,
 1. Strategie edukacyjne (metody):
 • realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych
 • rysunek,
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • symulacja różnych sytuacji,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • praca w małych grupach,
 • technika uzupełniania zadań,
 • uroczystości szkolne,

  Strategie działań alternatywnych:
 • Koła zainteresowań,
 • Festyny,
 • Rajdy,
 • Zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe itp.

4.Strategie interwencyjne:

 • interwencja w środowisku domowym ucznia,
 • interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna (specjalista).

Osoby odpowiedzialne za realizację:

 • dyrektor szkoły,
 • wychowawca klasy,
 • nauczyciele,
 • pedagog szkolny,
 • rodzice,

 1. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

Wychowawcy klas:

 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;
 • prowadzą dokumentację nauczania;
 • opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
 • koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
 • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
 • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • integrują i kierują zespołem klasowym;
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
 • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
 • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
 • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
 • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły;

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

Pedagog i psycholog szkolny:

 • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VII. WARTOŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE

Nadrzędne wartości wychowawcze kształtowane w kolejnych etapach edukacyjnych:


 1. SZKOŁA PODSTAWOWA, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 • bezpieczeństwo w szkole i poza nią, koleżeństwo, przyjaźń,
 • prawdomówność,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za siebie i innych,
 • kształtowanie pozytywnych relacji wychowawczych,
 • samodzielność i współpraca,
 • empatia,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie postaw ekologicznych,
 • kształtowanie umiejętności obowiązujących w życiu społecznym,
 • rozwijanie u uczniów więzi z krajem ojczystym.

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY IV-VIII
 • uczenie się,
 • uczciwość, sprawiedliwość,
 • systematyczność, porządek,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • kultura słowa, dobre obyczaje, wartości rodzinne,
 • zdrowie i bezpieczeństwo,
 • humor, zabawa,
 • koleżeństwo, otwartość, współpraca
 • samorządność, praworządność,
 • tradycje i patriotyzm,
 • asertywność,
 • dociekliwość poznawcza ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno,
 • umiejętność współpracy i współdziałania,
 • tolerancja, umiejętność dialogu,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • wszechstronny rozwój,
 • cel życia i rzetelna praca, która do niego prowadzi,
 • wolność w połączeniu z odpowiedzialnością,
 • edukacja prozdrowotna i społeczna,
 • szacunek do języka, kultury, historii i tradycji narodowej,
 • szacunek dla dobra wspólnego,
 • tolerancja jako postawa życia w społeczeństwa,
 • świadomość tożsamości bycia Polakiem, Europejczykiem i obywatelem świata,
 • poszanowanie zasad zawartych w Dekalogu,
 • wybór dalszej drogi kształcenia.

VIII. ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE

W pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoły nauczyciele zmierzają do tego, aby uczniowie:

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak                i całej edukacji na danym etapie;
 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
 7. Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i zrozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów;
 9. Umieli krytycznie odnosić się do informacji medialnej, zachowując przy tym własne zdanie;
 10. Dbali o kulturę słowa i nabywali umiejętność sprawnej komunikacji międzyludzkiej;
 11. Prezentowali właściwe postawy wobec zagrożeń współczesnego świata (choroby i epidemie, terroryzm, kataklizmy, zagrożenia płynące z Internetu, uzależnienia);
 12. Czuli się bezpiecznie, nie stosowali przemocy i potrafili przeciwdziałać agresji.
 1. KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH
  1. Wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania. Kierunek działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły nie może być sprzeczny z wolą rodziców.
  2. Współpraca z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.
  3. Postrzeganie ucznia i wychowanka w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków.
  4. Wspomaganie rozwoju osobowego uczniów i wychowanków we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
  5. Wyrabianie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
  6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
  7. Rozwijanie w uczniach i wychowankach poczucia sensu ich wysiłków, kształtowanie motywacji do nauki w celu jak najlepszego przygotowania do dorosłego życia i udziału w życiu społecznym.
  8. Rozwijanie wizji własnej przyszłości i kariery zawodowej poprzez rzetelną pracę i uczciwość.
  9. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego – rodziny, społeczności lokalnej, państwa, Europy i świata.
  10. Pomoc w rozpoznawaniu, hierarchizacji wartości moralnych, w dokonywaniu właściwych wyborów i nabywaniu pozytywnych doświadczeń w tym zakresie.
  11. Profilaktyka uzależnień.
  12. Reagowanie i eliminowanie przejawów agresji, przemocy i cyberprzemocy w szkole i w środowisku rodzinnym dziecka: „Zero tolerancji dla przemocy”.
  13. Promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowania i zasad bezpieczeństwa.

   ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ Z RODZICAMI
 2. Angażowanie rodziców do pracy nad Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzanym uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w nauce i przyczynach trudności.
 4. Zapoznawanie rodziców z pracą szkoły w zakresie: spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących zespołów klasowych.
 5. Informowanie rodziców o zasadach dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów końcowych, a także o kryteriach oceny zachowania oraz trybie odwoławczym.
 6. Określanie i współdecydowanie o celach wychowawczych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły).
 7. Współdecydowanie i współpraca rodziców z nauczycielami w zakresie organizacji świąt, przygotowywania imprez i uroczystości szkolnych.
 8. Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczo - profilaktycznych.
 9. Udzielanie rodzinie porad pedagogicznych, porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.
 10. Umożliwianie i ułatwianie kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 11. Podejmowanie przez rodziców działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły.
 12. Nawiązanie z rodzicami relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Stworzenie warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami.
 13. Organizowanie działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.
 14. Prezentowanie rodzicom osiągnięć dzieci na lekcjach, wystawkach, przedstawieniach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
 15. Organizowanie spotkań z rodzicami nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.


  HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI, AKCJI I IMPREZ SZKOLNYCH
 16. Uroczystości, imprezy klasowe i szkolne
 • Rozpoczęcie roku szkolnego, wspomnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 • Akcja Sprzątanie Świata
 • Pola Nadziei – sadzenie żonkili
 • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Obchody Dnia Patrona
 • Festyn profilaktyczny w Łęknie
 • Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
 • Jarmark Bożonarodzeniowy (w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaniemyślu i w szkole)
 • Jasełka i Wigilia szkolna
 • Spotkanie uczniów z Gwiazdorem
 • Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Bal gimnazjalny
 • Rocznica śmierci Patrona – Jana Pawła II
 • Światowy Dzień Ziemi
 • Światowy Dzień Zdrowia
 • Światowy Dzień Bez Papierosa
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Drzwi Otwarte Szkoły
 • Podsumowanie obowiązkowego projektu edukacyjnego
 • Dzień Dziecka
 • Klasowe spotkania, ogniska, wycieczki, dyskoteki, rajdy
 • Obchody Dnia Chłopca, Dnia Kobiet
 • Zakończenie roku szkolnego

XII. SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY

Sylwetka absolwenta klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Nasz absolwent klasy III szkoły podstawowej:

 • orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole;
 • sprawnie posługuje się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym;
 • w kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikowania się;
 • jest świadomy potrzeby dbania o zdrowie, stosuje zasady higieny osobistej i higieny otoczenia;
 • jest ciekawy świata, chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi, zachodzące w najbliższym otoczeniu, potrafi wyciągnąć wnioski ze swoich obserwacji;
 • jest otwarty, współpracuje z osobami w ramach swojej codziennej aktywności;
 • przyjmuje refleksyjnie uwagi i sugestie w związku z podejmowanymi działaniami;
 • umie prezentować własne zdanie używając przyjętych przez siebie argumentów i potrafi wysłuchać opinii innych, przeanalizować ich zasadność i wyrazić własne zdanie;
 • jest odpowiedzialny, wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań wobec siebie i innych. Rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swoich decyzji i działań;
 • jest rozważny, szanuje zasady bezpieczeństwa, potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach;
 • jest prawy, stosuje się do norm powszechnie obowiązujących, rozróżnia zachowania dobre i złe, toleruje zdanie innych;
 • jest uczynny, widzi potrzebę pomagania innym w pokonaniu trudności, angażuje się w pracę na rzecz potrzebujących;
 • właściwie reaguje na polecenia nauczycieli i je wypełnia wiedząc, że są nakierowane na jego dobro i wszechstronny rozwój;
 • jest punktualny, terminowo wykonuje powierzone zadania;
 • potrafi prezentować swoją wiedzę i talenty na forum;

Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Nasz absolwent szkoły podstawowej:

 • potrafi funkcjonować w swoim naturalnym otoczeniu: domu i szkole, ma określony krąg zainteresowań, które rozwija i poświęca im swój czas;
 • krytycznie podchodzi do swoich zamierzeń i działań, rozważając ich przyczyny i skutki;
 • jest rozważny, rozpoznaje zagrożenia występujące w swoim środowisku, unika ich i zapobiega im, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym;
 • propaguje zdrowy styl życia, posiada podstawowe nawyki higieniczne, dba o zdrowie, wykazuje aktywność fizyczną, dba o higienę pracy i wypoczynku;
 • poszerza swoją wiedzę w wymiarze zdrowotnym, intelektualnym; psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym;
 • jest świadomy swojej przynależności do rodziny, społeczeństwa, narodu, pogłębia wiedzę o swoim regionie i jego społeczeństwie, przyrodzie, kulturze, tradycji oraz o wspólnocie kulturowej w powiązaniu z szerszą rzeczywistością narodową i międzynarodową oraz rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu, Europy i świata;
 • potrafi skutecznie komunikować się w różnych sytuacjach, rozpoznaje i stosuje różne możliwości i sposoby wyrażania własnych myśli, uczuć i emocji, uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, potrafi współpracować w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • planuje swoje działania, udoskonala swój warsztat pracy;
 • jest odpowiedzialny, świadomie podejmuje decyzje i przewiduje ich skutki wykorzystując zdobyte doświadczenia, ponosi konsekwencje swoich czynów, stara się w sposób twórczy rozwiązywać problemy, akceptuje porażki, w razie potrzeby zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia;
 • jest prawy, rozróżnia dobro i zło w oparciu o Dekalog i ogólnie przyjęty system wartości, odróżnia i nazywa postawy, zachowania pożądane i niepożądane, własne i innych ludzi;
 • jest tolerancyjny, szanuje odmienne poglądy, religię, kulturę, w każdym człowieku stara się dostrzec coś dobrego, zrozumieć jego zachowanie i postępowanie;
 • jest punktualny, dotrzymuje terminów, szanuje swój czas i innych ludzi;
 • potrafi samodzielnie kreować swoją pozytywną przyszłość i sprosta wyzwaniom
 • dorosłego życia rodzinnego i zawodowego;
 • czuje potrzebę korzystania z dóbr kultury, uczestniczenia w życiu kulturalnym i potrzebę udziału w jego tworzeniu;
 • szanuje przyrodę mając świadomość jej wpływu na zdrowie;
 • rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu i narodu. Swój patriotyzm wyraża przywiązaniem do tradycji, kultury i symboli narodowych, a także dbałością o piękno i czystość języka ojczystego;
 • posiada odpowiednią wiedzę, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym w szkole przez siebie wybranej. Jest świadomy potrzeby stałego uczenia się i doskonalenia;
 • docenia rolę posługiwania się językami obcymi;
 • potrafi pracować i funkcjonować w zespole, respektując prawa człowieka, co wyraża się m.in. tym, iż jest: empatyczny, tolerancyjny, kreatywny, kulturalny, uprzejmy, jak również tym, że dostrzega problemy swoje i innych, a w razie potrzeby służy adekwatną pomocą lub prosi o nią;
 • wykazuje wysoką kulturę osobistą;
 • jest świadomy potrzeby życia w zgodzie z samym sobą i z innymi;
 • dostrzega sprawy własnego środowiska i inicjuje działania na rzecz rozwiązywania jego problemów;
 • potrafi świadomie wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje, korzystając z zasobów biblioteki i technologii informacyjnej;
 • ceni własne życie i zdrowie, dbając o nie, co objawia, uprawiając sport, unikając nałogów i szkodliwych nawyków czy racjonalnie się odżywiając;
 • ceni i szanuje pracę, a powierzone obowiązki wykonuje sumiennie i odpowiedzialnie, potrafiąc jednocześnie konstruktywnie ocenić efekty własnych wysiłków;
 • jest świadomy własnej cielesności i tożsamości płci.

XIII. PLAN WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest jednym z najważniejszych dokumentów, stanowiącym o tożsamości szkoły i źródłem ważnych informacji o celach, wartościach i zadaniach wychowawczych. Dokument ten wyznacza kierunki działań wychowawczo-profilaktycznych, które muszą odpowiadać bieżącym potrzebom uczniów, a ich planowanie powinno pozwalać na elastyczność. W związku z tym, co roku w szkole wyznaczane są zadania główne, związane z koncepcją i strategią pracy szkoły, wokół których zostają zaplanowane szczegółowe działania wychowawczo-profilaktyczne. W ten sposób corocznie tworzy się plan wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Na jego podstawie wychowawcy opracowują plany wychowawczo-profilaktyczne dla poszczególnych klas.

I. UCZEŃ JAKO JEDNOSTKA

 

OBSZAR

CELE SZCZEGÓŁOWE I OPERACYJNE

ZADANIA

SPOSOBY LUB FORMY REALIZACJI

 

Profilaktyka zdrowotna

wychowanie człowieka świadomego odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, podejmującego działania służące zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa; promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów;

zapewnienie opieki służb medycznych nad rozwojem fizycznym dziecka;

-okresowe badania uczniów;

 

- fluoryzacja zębów – właściwe szczotkowanie;

- wszawica;

- dbanie o higienę osobistą- zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk;

 

- diagnoza wychowawcy (dostosowanie krzesła i ławki do wzrostu dziecka);

 

- pogadanki na temat przeznaczenia i bezpiecznego użytkowania urządzeń znajdujących się w sali lekcyjnej oraz na terenie szkoły;

 

rozwijanie świadomości rozwoju biologicznego własnego organizmu, ukazywanie konieczności dbania o higienę ciała i zdrowe odżywianie; przestrzeganie zasad higieny osobistej, chroniąc się przed chorobami zakaźnymi;

kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych;

- gazetki tematyczne, pogadanki, filmy edukacyjne;

 

promocja zdrowego stylu życia;

-obchody Światowego Dnia Zdrowia oraz Światowego Dnia Bez Papierosa;

 

prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach

 

-udział w akcji „Zaczarowany Ołówek” organizowanej przez Fundację Pomocy Humanitarnej REDEMPTORIS MISSIO, która pomaga dzieciom w najbiedniejszych krajach Afryki;

 

 

   

-zorganizowanie cyklu spotkań z pielęgniarką szkolną oraz lekarzem na temat zdrowego stylu życia

 

-redagowanie artykułów o tematyce zdrowotnej;

 

- realizacja programu: „Program dla szkół” oferujący mleko i przetwory mleczne oraz owoce i warzywa;

 

- współpraca z Agencją Rynku Rolnego;

- sporządzanie sałatek, surówek i ich konsumpcja;

 

uświadomienie wpływu aktywności ruchowej i umysłowej na stan zdrowia;

 

- przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego;

 

kształtowanie umiejętności praktycznego działania w sytuacjach zagrożenia;

- warsztaty z dziedziny udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (spotkanie z ratownikami medycznymi);

 

zapoznanie uczniów z drogą ewakuacji i zasadami zachowania podczas zagrożenia pożarem i atakiem terrorystycznym;

- pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji letnich;

 

zapoznanie uczniów z wiedzą o zasadach zachowania się na drogach oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

 

- spotkanie z policjantem;

 

- zapoznanie z regulaminem korzystania z autobusu szkolnego;

 

- zajęcia do wyboru przez ucznia: na pływalni, w sali gimnastycznej, na boisku;

 

Rozwijanie kultury fizycznej i turystyki

rozwijanie sprawności fizycznej ucznia i rozbudzanie chęci aktywnego spędzania czasu wolnego;

zorganizowanie czwartej godziny wychowania fizycznego;

- udział w zawodach sportowych;

 

- cykliczne zajęcia taneczne (raz w tygodniu);

 

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze;

 

zorganizowanie zajęć z gimnastyki artystycznej z elementami aerobicu, oraz zajęcia z tańca ludowego;

- wyjazdy na lodowisko;

 

- wycieczki po najbliższej okolicy;

 

- przerwy śródlekcyjne z wykorzystaniem przyrządów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na placu zabaw;

 

wykorzystywanie sprzyjających warunków pogodowych do spędzania przerw śródlekcyjnych przez uczniów na świeżym powietrzu;

- wyjazdy do miejsc użyteczności publicznej, instytucji kulturalnych itp.;

 

Rozwój intelektualny, psychiczny, duchowy

wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących celów życiowych oraz do dbałości o klimat społeczny i relacje międzyludzkie;

organizowanie wyjazdów do kina, teatru, galerii zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych;

- spotkania i warsztaty z ciekawymi ludźmi;

 

wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa w kulturze;

organizowanie spotkań z ludźmi sztuki i kultury;

-prowadzenie kół przedmiotowych i kół zainteresowań;

 

 

       

rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia a także konieczności nauki języków obcych;

stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych umożliwiających dziecku rozwój jego zainteresowań, pasji i talentów;

- praca metodą projektów (zajęcia projektowe i wycieczki edukacyjne);

 

kształtowanie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i zainteresowań z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik;

umożliwianie uczniom wykorzystywania zdobytej wiedzy i prezentowania swoich możliwości i zdolności, wspieranie rozwoju i zainteresowań;

-docenianie postępów uczniów, motywowanie do dalszej pracy, ukierunkowanie na realizację celów życiowych;

 

-realizacja zadań wpisanych w strategię: klas IV -VIII SP i III G pt. „Tajemnice Naszej Małej Ojczyzny”

 

kształtowanie u uczniów postawy ciekawości poznawczej poprzez badanie i odkrywanie otaczającego je świata oraz uwrażliwianie na potrzeby społeczności lokalnej;

przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych według Kalendarza Imprez Szkolnych;

-imprezy i uroczystości szkolne, prezentacje multimedialne zgodnie z Kalendarzem Imprez Szkolnych;

 

kształtowanie poczucia bycia Europejczykiem i obywatelem świata;

- prezentowanie na szerokim forum osiągnięć artystycznych uczniów;

 

- organizowanie zajęć edukacyjnych podczas których uczniowie zdobędą świadomość życiowej użyteczności przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji;

 
   

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i logopedyczne;

 

wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

rozwijanie samodzielności i wzmacnianie zasobów

dostosowanie ilości godzin zajęć wspierających do potrzeb uczniów;

-stała współpraca wszystkich nauczycieli szkoły w zakresie przepływu informacji dotyczących uczniów sprawiających problemy dydaktyczne;

 

-zajęcia związane ze wzmacnianiem samooceny uczniów;

 

- Obchody Dnia Patrona oraz konkursy wiedzy o patronie, plastyczne;

 

pogłębianie wiedzy o patronie szkoły;

- przybliżenie postaci św. Jana Pawła II – patrona naszej szkoły;

-rekolekcje szkolne organizowane w miesiącu kwietniu;

 

rozwój życia religijnego

organizacja rekolekcji szkolnych;

-urządzenie sali lekcyjnej oraz gry i zabawy integracyjne;

 

Profilaktyka społeczna

kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (klasie) oraz umiejętności porozumiewania się z innymi;

integracja zespołu klasowego;

-troska o estetykę klasy i szkoły;

 

-wycieczki integracyjne;

 

organizacja zespołu klasowego;

klasa, szkoła jako miejsce nauki;

-pogadanki na temat umiejętności radzenia sobie ze stresem;

 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje i samokontroli;

podejmowanie działań wzmacniających poczucie przynależności do społeczności

-uświadamianie uczniom problemów emocjonalnych w różnych przedziałach wiekowych z

 

 

 

szkolnej, lokalnej, regionalnej;

wykorzystaniem filmów edukacyjnych, scenek dramowych, itd.;

 

doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i współżycia w społeczności klasowej i szkolnej;

umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

- angażowanie w życie szkoły oraz pomoc przy organizacji imprez szkolnych i klasowych;

 

rozwijanie samorządności uczniów;

kształtowanie postaw społecznych i doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej;

- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej;

 

- lekcje wychowawcze z uwzględnieniem tematyki komunikacja społeczna, empatia, asertywność i radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych (pogadanki, zajęcia warsztatowe, drama, filmy edukacyjne);

 

ukazywanie sensu praw i obowiązków, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

dostarczanie wiedzy dotyczącej budowania wizerunku człowieka godnego zaufania;

- lekcje wychowawcze z uwzględnieniem tematyki komunikacja społeczna, empatia, asertywność i radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych (pogadanki, zajęcia warsztatowe, drama, filmy edukacyjne);

-aktywny udział w uroczystościach szkolnych;

 

budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa;

dostarczenie wiedzy na temat emocji, typów zachowań oraz ich wpływu na stosunki międzyludzkie;

 

poznawanie i kontynuowanie tradycji szkoły;

udział w życiu społeczności szkolnej;

- zajęcia na temat praw i obowiązków ucznia, organizacja dyżurów klasowych, wybory do samorządu klasowego i szkolnego;

 

zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie szkoły;

ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie;

- opracowanie regulaminu klasowego;

 

 

 

ukazywanie konsekwencji płynących z nieprzestrzegania norm i reguł obowiązujących w społeczeństwie;

-budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich i zapobieganie agresji;

 

-rajd profilaktyczny w

Łęknie;

 

Zagrożenia i patologie

kształtowanie umiejętności rozpoznawania i unikania niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń;

dostarczenie wiedzy o uzależnieniach i mechanizmach uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, leki);

-warsztaty profilaktyczne;

 

kształtowanie umiejętności rozmawiania o trudnych sytuacjach;

- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat niebezpieczeństw płynących z zagrożeń cywilizacyjnych świata (sekty, subkultury, pedofilia, choroby przenoszone drogą płciową, przemoc itp.);

- pogadanki tematyczne i filmy edukacyjne na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych na temat zagrożeń i patologii oraz skutecznej umiejętności odmawiania;

 

uświadomienie zagrożeń płynących z korzystania z Internetu;

- pogadanki tematyczne i filmy edukacyjne na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych na temat zagrożeń i patologii oraz skutecznej umiejętności odmawiania;

- przeprowadzenie ankiet wśród uczniów w celu zdiagnozowania zagrożeń;

 

uwrażliwienie na zagrożenia płynące z kontaktów z przypadkowymi, obcymi, nieznanymi ludźmi;

ukazywanie zagrożeń związanych z korzystaniem z zasobów internetowych;

 

-wyjaśnienie istoty zjawiska przemocy;

-pogadanki na

temat: „Jak

reagować na zachowanie agresji”;

-prezentowanie postaw asertywnych;

 

zapobieganie stosowaniu agresji, piciu alkoholu, paleniu papierosów i zażywaniu narkotyków:

umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz z zachowaniem o znamionach agresji i przemocy;

informowanie dzieci o prawnych i realnych skutkach zachowań agresywnych i przestępczości;

przeprowadzenie

dokładnej diagnozy miejsc

oraz sytuacji

występowania

przemocy w szkole i poza nią;

prowadzenie zajęć wychowawczych

kształtujących prawidłowe postawy oraz

ćwiczenie umiejętności zachowywania się w sytuacji stresu, frustracji, zagrożenia;

umieszczanie plakatów na tablicach informacyjnych na terenie szkoły;

-przeprowadzenie ankiet oraz pogadanek na lekcjach edukacyjnych na temat wartości etyczno-duchowych i sposobów spędzania wolnego czasu;

 

Wartości etyczno-duchowe i estetyczne

kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów etycznych i ich hierarchizacja;

określenie istotnych dla uczniów zagadnień dot. wartości etyczno- duchowych;

-pomoc osobom starszym oraz pomoc koleżeńska;

 

kształtowanie właściwej postawy wobec osób starszych i niepełnosprawnych;

pomoc koleżeńska;

   

ukazywanie różnych aspektów wolności i właściwego jej rozumienia;

udział uczniów w życiu społeczności lokalnej;

-lekcje przyrody, udział w akcjach i konkursach;

 

Ja i przyroda

- wdrażanie do troski o środowisko naturalne;

uczenie się o ochronie środowiska naturalnego i sposobach jego ochrony;

- udział w akcji ogólnopolskiej „Sprzątanie Świata” pod hasłem: ”Akcja-Segregacja”

 

- ukazywanie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska;

- organizowanie wycieczek klasowych po najbliższej okolicy;

- dokarmianie ptaków,

 

- podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej i regionalnej;

- przeprowadzenie akcji i zbiórek;

- zbiórka karmy (kasztanów i żołędzi) dla leśnych zwierząt na zimę;

 
 

- zapoznanie z zasadami zachowania się w parku i lesie;

- zbiórka makulatury, baterii i nakrętek;

 

- rozwijanie umiejętności wykazywania pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko;

-dbanie o teren wokół szkoły;

-wycieczka do lasu;

 

- rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;

- nauka zachowań na szlakach turystycznych;

-udział w Światowym Dniu Ziemi;

 

- kształtowanie postaw ekologicznych;

- przygotowanie obchodów Światowego Dnia Ziemi;

-udział w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny;

 

 

 

-przygotowanie Pierwszego Dnia Wiosny;

   

- kształtowanie postaw przyjaznych wobec zwierząt;

- nawiązanie współpracy z weterynarzem;

 

II ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI WŚRÓD UCZNIÓW

OBSZAR

CELE

ZADANIA

SPOSOBY LUB FORMY REALIZACJI

Samorządność

- motywowanie uczniów do działalności na rzecz samorządności;

wybory do samorządów klasowych i samorządu szkolnego;

-przeprowadzenie wyborów;

- rozwijanie zdolności organizacyjnych, kierowniczych i pomysłowości;

- reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły;

 

- organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

- przedstawianie Dyrektorowi Szkoły opinii i potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej;

 

kształtowanie umiejętności 

odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim i uczenie właściwego rozumienia ideałów patriotyzmu, demokracji, tolerancji i wolności;

- udział uczniów w życiu społeczności szkolnej;

-organizacja uroczystości szkolnych, np.: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Chłopca;

- współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej;

- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za podejmowane decyzje;

 

- przygotowanie uczniów do funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności szkolnej i lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie;

- angażowanie uczniów i inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska;

-udział uczniów            i młodzieży w pracach na rzecz szkoły i środowiska;

- zbiórka karmy dla psów;

- wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- propagowanie pomocy koleżeńskiej;

- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

- łagodzenie skutków zaniedbań środowiskowych uczniów;

- tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poczucia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły;

- informowanie społeczności szkolnej o swoich opiniach, problemach i dokonaniach;

-przygotowanie gazetek ściennych;

III SZKOŁA JAKO WSPÓŁNOTA DZIECI I DOROSŁYCH

 

OBSZAR

CELE

ZADANIA

SPOSOBY LUB FORMY REALIZACJI

 

Kultywowanie tradycji

- budzenie poczucia dojrzałej tożsamości w związku z tradycjami i patronem szkoły;

- poznanie i kontynuowanie tradycji szkoły;

- festyn rodzinny na pożegnanie lata;

 

- przybliżenie postaci patrona szkoły św. Jana Pawła II;

- obchody rocznicy śmierci patrona       św. Jana Pawła II;

 

-tematyczne konkursy plastyczne związane z Patronem szkoły;

 

- wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych;

wyrażanie szacunku poprzez odpowiedni strój i zachowanie wobec sztandaru, hymnu i symboli narodowych;

-organizacja uroczystości patriotycznych z aktywnym udziałem uczniów; opieka nad miejscem poświęconym pamięci Patrona szkoły;

 

- zapoznanie z dziedzictwem polskiej kultury;

   

- rozbudzanie poczucia wartości rodziny w życiu człowieka i znaczenie wspólnego świętowania;

włączanie rodziny w życie szkoły;

realizacja przez klasy IV-VIII i III G strategii: ”Tajemnice Naszej Małej Ojczyzny”

 

- ślubowanie klasy       I SP;

 

kształtowanie szacunku do polskiej i regionalnej tradycji i obrzędów ludowych;

   

Przygotowanie do życia w rodzinie

- kształtowanie właściwego stosunku do dziadków, rodziców i innych członków rodziny;

- poznanie i rozwijanie kulturowych wartości rodzinnych w powiązaniu z kulturą wspólnoty lokalnej;

– miejsce ucznia w rodzinie;
– prawa i obowiązki;

 

- uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym;

- podtrzymywanie tradycji rodzinnych;

-imprezy, uroczystości okolicznościowe z udziałem członków rodzin uczniów: wspólne kolędowanie, Wigilie klasowe, Jasełka, dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca;

 

Otwarcie na środowisko - imprezy szkolne

 

 

- integracja i promocja szkoły;

- wzmacnianie więzi dziecka z rodzicami;

- działania o charakterze wychowawczym i opiekuńczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli, uczniów rodziców;

-festyn rodzinny na pożegnanie lata;

 

-wspólne wykonywanie pierniczków przez dzieci przedszkolne wraz z rodzicami;

 

-organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego;

 

-organizacja Drzwi Otwartych Szkoły;

 

- motywowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły tworzenie tradycji i obrzędowości szkoły;

 

-programy artystyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli z okazji Dnia Babci i Dziadka dla Seniorów, Dnia Matki i Ojca, spotkania noworocznego Koła Emerytów

i Rencistów w Zaniemyślu;

 

-prowadzenie szkolnej strony internetowej;

 

-redagowanie artykułów do prasy lokalnej;

 

Współpraca z rodzicami i innymi instytucjami

- rozwijanie w rodzicach czynnej postawy współodpowiedzialności za życie szkoły;

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły;

   

- udział członków rodziny w uroczystościach szkolnych i klasowych;

- zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy;

-festyn rodzinny na pożegnanie lata 08.09.2018 r.

 
   

- współudział w tworzeniu dokumentów szkoły;

-comiesięczne konsultacje z nauczycielami oraz spotkania dla rodziców;

 

-zabawa andrzejkowa dla rodziców;

 

-pomoc w organizacji wycieczek klasowych;

 

-imprezy okolicznościowe w klasie i szkole:

 

-rozwijanie różnych form pomocy rodzinie;

- udział rodziców w rozwiązywaniu szkolnych problemów wychowawczych;

- współpraca z instytucjami wychowawczymi i opiekuńczymi (np. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, świetlicą terapeutyczną, OPS, PCPR);

 

- pomoc materialna (np. dożywianie dzieci finansowane przez OPS w Zaniemyślu i w Środzie Wlkp. i GKRPA w Zaniemyślu, zbiórka odzieży, stypendia szkolne, wyprawka szkolna); współpraca z archidiecezjalnym Caritas w Poznaniu;

 

- współpraca z instytucjami wspomagającymi funkcjonowanie i

 

 

 

 

 

- informowanie rodziców o możliwości skorzystania z pomocy

 

 

rozwój dziecka;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poradni specjalistycznych;

 

- opieka nad rodzinami patologicznymi i dysfunkcyjnymi w oparciu o współpracę z placówkami specjalistycznymi – Sąd Rodzinny, Policja;

 

- rodzice posiadają podstawowe wiadomości dotyczące uzależnień grożących ich dzieciom;

 

- współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i pielęgniarką;

 

uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania trudnym sytuacjom i kryzysom na płaszczyźnie dziecko –rodzic;

 

-popularyzacja wiedzy dotyczącej uzależnień czyhających na dzieci;

 

rodzice i nauczyciele potrafią rozpoznać pierwsze sygnały wpływu alkoholu, narkotyków oraz stosowanej przemocy wobec dziecka;

   

IV SZKOŁA JAKO SPOŁECZNOŚĆ OBYWATELI WSI, MIASTA, REGIONU, POLSKI, EUROPY, ŚWIATA

OBSZAR

CELE

ZADANIA

SPOSOBY LUB FORMY REALIZACJI

Patriotyzm

- kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim i uczenie właściwego rozumienia ideałów patriotyzmu, demokracji, tolerancji i wolności;

- organizowanie okolicznościowych imprez związanych z historią Polski i Małej Ojczyzny;

- wspomnienie rocznicy wybuchu      II Wojny Światowej i napaści ZSRR na Polskę;

- kształtowanie współpracy z innymi i pracy w zespole;

- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;

- udzielanie się w apelach okolicznościowych i rocznicowych;

- uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości;

- uczenie się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

- szkolne obchody „Dnia Patrona”;

- kształtowanie poczucia własnej wartości i godności;

 

- rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz niezależności i wolności innych osób;

-nauka hymnu państwowego; rozpoznawanie symboli narodowych;

- rozbudzanie więzi z „małą ojczyzną” poprzez edukację regionalną;

-poznawanie postaci historycznych związanych z regionem;

- wyzwalanie u uczniów przeżyć związanych z obchodami świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic;

- rozpoznawanie i szacunek do symboli narodowych;

-poznawanie najważniejszych zabytków architektury w regionie oraz legendy naszego regionu;

- kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych;

- dbanie o miejsca pamięci;

- oddanie hołdu pamięci św. Janowi Pawłowi II w rocznicę śmierci;

- rozwijanie zainteresowania przeszłością i teraźniejszością Polski ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu;

- spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielem samorządu terytorialnego;

- prezentacja multimedialna związana tematycznie z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

Edukacja europejska

- przygotowanie uczniów do funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności szkolnej i lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie;

- przeprowadzanie konkursów o tematyce europejskiej;

- udział uczniów w konkursach językowych (plastycznych, wokalnych);

- kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji, nawiązywania pozytywnych relacji z innymi;

- nauka hymnu Unii Europejskiej;

- przygotowanie przez uczniów Dnia Europejskiego w szkole z udziałem rodziców;

- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur;

- organizowanie wyjazdów integracyjnych;

- udział uczniów w kołach zainteresowań;

- udział uczniów w wycieczce organizowanej przez Europejskie Forum Młodzieży- „Euroweek”.

- poznanie kultury i obyczajów krajów europejskich;

- rozwijanie zainteresowań światem i językami.

- motywowanie do nauki języków obcych.

 

XIV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 1. Mniejsza podatność na zły wpływ kolegów.

  2. Większa świadomość konsekwencji wagarowania.

  3. Nauczenie się prawidłowych sposobów reagowania na przemoc i cyberprzemoc
  (uczniowie, nauczyciele, rodzice)

  4. Umiejętność radzenia sobie z własną frustracją i agresją.

  5. Uwrażliwienie uczniów na problem przemocy i cyberprzemocy.

  6. Tworzenie klimatu zaufania między nauczycielami i uczniami mającymi problemy.

  7.Uświdomienie rodzicom i nauczycielom, że mogą być również sprawcami przemocy psychicznej.

  8. Poprawienie relacji z rodzicami i ich aktywniejsze włączenie we współpracę ze szkołą.

  9. Ukazanie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz
  konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych.

  10. Wykształcenie nawyków spędzania czasu w sposób pożyteczny dla zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka.

  11. Włączenie w prewencję całego środowiska lokalnego.

  12. Posiadanie przez ucznia nawyków higienicznych.

  13. Spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób akceptowany społecznie i pod kontrolą osób dorosłych.

  14. Poprawienie wizerunku szkoły poprzez postrzeganie jej, jako miejsca, w którym można ciekawie i miło spędzić czas przed i po zakończeniu nauki.
 1. Korzystanie z różnych form wypoczynku psychicznego i relaksacji.
 1. Wyrobienie zdolności asertywnej odmowy.
 1. Posiadanie przez ucznia jasno określonych szlachetnych celów i konsekwentne dążenie do nich.
 1. WSPÓŁPRACA Z:
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Oświaty i Kultury na Wsi,
 • Gminną Komisją do Spraw Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami, którym bliskie są problemy młodzieży szkolnej,
 • Archidiecezjalnym Caritas w Poznaniu
 • Parafią w Mądrych,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Wlkp.,
 • Policją,
 • Lokalnymi instytucjami oświatowo - kulturowymi,
 • Pielęgniarką szkolną,
 • Lekarzem,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną.

XVI.   EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

 

 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego przeprowadza zespół ds. programu.
 3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczo - Profilaktyczny może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.
 4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym zatwierdzane są uchwałą Rady Rodziców po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

XVII. SPOSOBY EWALUACJI

 1. Obserwacje i oceny zachowania.
 2. Obserwacja dokonań ucznia.
 3. Ankiety i inne narzędzia pomiaru.
 4. Analiza wniosków z ankiet.
 5. Analiza wpisów do dziennika i dokumentów szkolnych
 6. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi.
 7. Ocena wyników konkursów.
 8. Efekty działań zajęć pozalekcyjnych.
 9. Analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i efektów w tym zakresie.

Opracowały:
Beata Przybył
Malwina Szymkowiak
Dominika Sikorska
Eliza Kaczmarek