Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są dla:
    ● uczniów wnoszących opłaty indywidualne,
    ● 
uczniów, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy,
    ● dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
3. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.50 – 12.30 
    ● 11.50 – 12.10 oddział przedszkolny
    ● 12.10 – 12.30 szkoła podstawowa i gimnazjum
4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
5. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów.
6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań.
7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
8. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o jej ład i porządek.
9. W przypadku planowanej nieobecności w szkole w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej pod numerem Tel. (61) 285 72 04
10. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie na następny miesiąc.
11. Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendenta z tygodniowym wyprzedzeniem.
12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na cały tydzień. 
13. Opłatę za obiady uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Przy braku terminowej płatności uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów.
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2006 r. (aktualizacja 2.09.2013 r.)

  Na górę strony