Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

Instrukcja BHP oraz Regulamin Pracowni informatycznej.

W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych:

1. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela, stąd też wstęp do pracowni dozwolony jest tylko za jego zgoda i wiedzą.
2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
3. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowiskach.
4. Nie wolno wnosić do pracowni jedzenia, picia, toreb, plecaków, odzieży wierzchniej itp.
5. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel informatyki. To on przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów sieci.
6. Uczniowie i słuchacze mają prawo używać wyłącznie własnych kont sieci komputerowej .
7. Użytkownicy maja obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nieudostępnianie ich i innym użytkownikom sieci.
8. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.

Uczniom zabrania się:
● samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu i dotykania okablowania. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, rekonfiguracji sprzętu, manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.),
● dokonywania zmian w strukturze danych na dyskach komputerów,
● instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz i usuwania programów zainstalowanych przez nauczyciela,
● 
zmieniania ustawienia sprzętu zainstalowanych programów, składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej,
● 
przesyłania wiadomości do innych użytkowników, zawierających obraźliwe treści,
● 
przesyłanie tego samego listu w wielu egzemplarzach, do wielu użytkowników (tzw. SPAM),
● przechowywania plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi,
● 
uruchamianie i praca zdjętej obudowie jednostki centralnej jest niedozwolone gdyż może być przyczyną w wypadku-porażenia prądem elektrycznym.

Uwaga: Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną prace systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek, nośników typu Pen Drive oraz innych nośników danych. Użycie takich nośników możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone. Po to, by przygotować materiały na kolejna zajęcia uczeń może skorzystać z pracowni poza godzinami lekcyjnymi (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem). Po pracy indywidualnej zobowiązany jest do uporządkowania sali.

1. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.
2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

1. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy poinformować nauczyciela prowadzącego.
2. Przygotować stanowisko pracy:
    ● 
przewietrzyć salę,
    ● 
wyregulować krzesło, 
    ● 
nachylenie monitora,
    ● 
zadbać o prawidłowe oświetlenie (tak, by nie było tzw. olśnień),
    ● 
oczyścić z kurzu powierzchnię ekranu ściereczką antystatyczną lub bawełnianą.
Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko. Po uzyskaniu zgody nauczyciela uczeń może opuścić salę.

WAŻNE 
W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilenie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia. W razie wypadku (np. porażenia prądem) natychmiast wyłączyć zasilanie komputera. Udzielić pomocy poszkodowanemu, jednocześnie powiadomić nauczyciela.

Na górę strony