Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

NADANIE IMIENIA JANA PAWŁA II

         W dniu 16 października 2007 roku Szkoła Podstawowa w Pigłowicach, Gimnazjum w Pigłowicach prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi obchodziły doniosłą uroczystość nadania imienia Jana Pawła II. Przygotowania od kwietnia 2005 roku trwały dwa lata.

 W roku 2005 z inicjatywy Grażyny Jagodzińskiej i Żanety Kusik realizowane były następujące działania:

I.    Przeprowadzono ankiety wśród uczniów i rodziców dotyczące przyszłego patrona szkoły, z których jednoznacznie wynikało, że powinien to być Jan Paweł II. Wyniki te przedstawione były na posiedzeniu Rady Pedagogicznej łącznie z projektem edukacyjnym, opracowanym przez mgr Grażynę Jagodzińską i mgr Żanetę Kusik Jan Paweł II naszym patronem oraz wnioskiem o przyjęcie uchwały dotyczącej nadania imienia. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach jednogłośnie przyjęła uchwałę w w/w sprawie.

 II.   W ramach projektu edukacyjnego realizowane były następujące zadania:

  – W klasach IV-VI SP wszyscy uczniowie brali udział w konkursie na plakat Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny – wyróżnione prace zostały oprawione i do dziś są wyeksponowane w szkole. 

  – Uczniowie klas I-III gimnazjum brali udział w konkursie na plakat tematyczne związane z pielgrzymkami Ojca Świętego po świecie – wyróżnione prace gimnazjalistów również zostały oprawione i są wyeksponowane w szkole.

  – Utworzono listę kolejnych podróży Jana Pawła II i uczniowie Gimnazjum wykonali plakaty na formacie A-1, które zawierały nazwę państwa , kontur mapy z zaznaczonymi miejscowościami odwiedzonymi przez Ojca Świętego, daty pielgrzymki oraz wzór flagi. Wykonanie tych prac zaowocowało piękną wystawą, rozmieszczoną w całej szkole zgodnie z chronologią podróży papieskich. Przybliżało to bardzo uczniom i lokalnemu środowisku niezwykłą ilość tych podróży.

  – W klasach gimnazjalnych rozpropagowano poezję Papieża.

  – W klasach IV-VI SP i w kl. I-III gimnazjum na lekcjach muzyki uczniowie uczyli się piosenek związanych z postacią Ojca Świętego.

  – Podczas lekcji języka polskiego uczniowie pisali prace na temat Jana Pawła II. Tworzyli również wiersze związane z postacią Jana Pawła II.

  – Odbył się konkurs plastyczny pod hasłem Portret Jana Pawła II – najciekawsze i wyróżnione prace zostały oprawione i są wyeksponowane do chwili obecnej.

  – Przeprowadzono konkurs na albumy prezentujące życie i naukę Ojca Świętego, które znajdują się w bibliotece szkolnej.

W roku 2006 kontynuowano realizację zadań. Główne z nich to:
1.  Pogadanki na lekcjach wychowawczych, przybliżające naukę i postać Jana Pawła II.
2.  Przygotowanie przez Grażynę Jagodzińską na 16 października 2006 r. uroczystej akademii z okazji 27 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
3.  Oddanie hołdu pamięci Jana Pawła II w pierwszą rocznicę śmierci, poprzez zorganizowanie i przygotowanie uroczystego, pełnego zadumy apelu z udziałem wszystkich uczniów.
4.  Zorganizowanie wyjazdu do kina na filmy: Karol – człowiel który został Papieżem oraz Jan Paweł II
5.  Opracowanie trasy , zorganizowanie i przeprowadzenie 5-cio dniowej wycieczki " Śladami młodzieńczych lat Ojca Świętego" przez Grażynę Jagodzińską i Żanetę Kusik. W ramach wycieczki uczniowie odwiedzili dom rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach i pomodlili się w tamtejszym kościele. Byli w Oświęcimiu, Kalwarii Zebrzydowskiej, w Krakowie – także przy Franciszkańskiej 3 .Udali się także do Zakopanego, a w drodze powrotnej zatrzymali się na Jasnej Górze w Częstochowie i brali udział we mszy świętej.

W roku szkolnym 2006/2007 kontynuowane były działania, podjęte w latach poprzednich, a których celem było propagowanie osoby i nauki „Jana Pawła II”.

Główne z nich to:
1.  Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach o nadaniu szkole imienia oraz przyjęcie do realizaacji drugiego projektu edukacyjnego Jan Paweł II naszym patronem. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmian organizacyjnych szkoły.
Od 01.09.2006 r. organem prowadzącym szkołę podstawową i gimnazjum jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi.
2.  Podjęcie na wniosek rady pedagogicznej uchwały o nadaniu imienia przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi.
3.  W październiku 2006 r. zorganizowany był wyjazd do Kinepolis na film Karol – Papież, który pozostał człowiekiem, dzięki któremu utrwalone zostały wiadomości biograficzne.
4.  Upamiętnialnie każdej rocznicy związanej z Janem Pawłem II:
 – Dzień Papieski 16 X
 – Rocznica śmieci Jana Pawła II 2 IV
 – Rocznica urodzin Karola Wojtyły 18 V
Podczas obchodów odbywały się uroczyste akademie poświecone życiu i posłudze Wielkiego Rodaka. Akademie przygotowywane były przez uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. katechetki Agnieszki Jankowskiej. Dodatkowo w każdej sali lekcyjnej i na holach widniały gazetki upamiętniające te wydarzenia. Postać Ojca Świętego Jana Pawła II i jego nauczanie niejednokrotnie było przywoływane podczas lekcji religii.
5.   Przeprowadzono wśród uczniów i rodziców ankiety dotyczące wyboru daty nadania szkole imienia - z ankiet wynika, że przez społeczność szkolną preferowany jest dzień 16 października.
6.  W czasie tego roku szkolnego organizowano różne konkursy, których celem było przybliżenie osoby Jana Pawła II oraz jego nauczania. Były to:
 – Konkurs plastyczny "Jan Paweł II i dzieci" dla klas I-VI
  Konkurs recytatorski - Poezja Karola Wojtyły
  Konkurs wiedzy biograficznej o Janie Pawle II dla uczniów gimnazjum i dla uczniów klas IV-VI SP;

         Uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali plakaty upamiętniające wizyty Papieża w różnych państwach swiata, do których pielgrzymował. Wystawa tych prac przewidziana jest podczas uroczystości nadania szkole imienia. W ciągu całego roku przeprowadzane były na lekcjach religii i lekcjach wychowawczych liczne pogadanki związane z życiem i nauczaniem Jana Pawła II. Uczniowie oglądali filmy dotyczące Jana Pawła II, uczyli się piosenek związanych z postacią Jana Pawła II. Dzieci szkoły podstawowej pisały listy i wiersze dla Jana Pawła II, a uczniowie kl. VI pisali prace pt. Jan Paweł II na zawsze w moim sercu. Uczniowie klasy III gimnazjum w ramach lekcji religii pisali prace zaliczeniowe pt. Jan Paweł II w moim życiu. W drugim semestrze uczniowie gimnazjum pisali listy do Jana Pawła II.

         Systematycznie wzbogacany jest księgozbiór biblioteki szkolnej w pozycje dotyczące życia i posługi Jana Pawła II. Gromadzone są także filmy i płyty CD. We wrześniu i październiku 2007 trwały przygotowania programu artystycznego na uroczystość. Autorem scenariusza programu była Grażyna Jagodzińska. Przygotowaniem uczniów w części słownej zajmowały się Małgorzata Padarz i Ewelina Świetlik. Natomiast za scenografię odpowiedzialni byli: Jarosław Wiśniewski, Zofia Hoderna i Iwona Urbańska. Pan Jarosław Wiśniewski wraz z Dorotą Mostowską i Grażyną Jagodzińską czuwali także nad wystrojem szkoły (plakaty z podróży Papieża itd.). Jan Paweł II jest największym autorytetem moralnym naszych czasów. To wielki nauczyciel miłości, wiary i nadziei. Miał serce otwarte dla każdego. Obdarzał ciepłem i miłością wszystkich ludzi. Wierzył w młodzież, widział w niej siłę i pokładał nadzieje na lepszą przyszłość. Jego słowa i czynny mogą być drogowskazem dla naszych wychowanków, pokazując, jak żyć dumnie z podniesioną głową. W roku poprzedzającym uroczystość zorganizowaliśmy cykl zajęć plastycznych, podczas których uczniowie wykonali plakaty przedstawiające trasy pielgrzymek papieża. W organizowanych konkursach wewnątrzszkolnych zaprezentowali wiedzę dotyczącą życia i działalności przyszłego patrona, a małe formy sceniczne pozwoliły na identyfikacje przeżyć własnych z przeżyciami Papieża.

         W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście (przedstawiciel Sejmu RP parlamentu i duchowieństwa, władze oświatowe, władze organu prowadzącego szkołę, lokalne władze samorządowe oraz sponsorzy), lokalna społeczność, członkowie stowarzyszenia, a przede wszystkim młodzież szkolna i nauczyciele.

         Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1100 mszą św. celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego. Następnie Pani dyr. Żaneta Kusik przedstawiła krótką historię szkoły oraz motywację wyboru patrona, a Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi Jan Socha, odczytał akt nadania imienia szkole. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na sztandar, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas, po którym rozpoczął się uroczysty program artystyczny w wykonaniu uczniów poświęcony życiu i działalności Jana Pawła II.

         Po przeżyciach jakich dostarczyły nam ten przepiękny program nastąpiło wręczenie nagród przez Żanetę Kusik i Grażynę Jagodzińską uczniom i absolwentom wyróżnionym w konkursach związanych z osobą Patrona. Następnie głos zabrali goście składając życzenia i gratulacje dla społeczności uczniowskiej, nauczycieli, władz szkoły oraz stowarzyszenia.

         W kolejnym punkcie uroczystości zabrała głos Grażyna Jagodzińska – wicedyrektor i złożyła podziękowania wszystkim sponsorom sztandaru szkoły za okazaną pomoc i wsparcie.

         W końcowej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Jana Pawła II przez księdza Biskupa M. Jędraszewskiego oraz uroczyste przecięcie wstęgi również przez księdza Biskupa i przedstawiciela sponsorów.

GALERIA FOTOGRAFII Z UROCZYSTOŚCI
Msza święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Marka Jędraszewskiego
Ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na sztandar
Program artystyczny w wykonaniu uczniów
Wręczenie nagród uczniom wyróżnionym w konkursach tematycznie z postacią Jana Pawła II
Nowy sztandar szkoły
Poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Jana Pawła II

Msza Św.
Ślubowani...
Program a...
Wręczenie...
Sztandar ...
Tablica p...
 
 
Powered by Phoca Gallery