Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH
I W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „TYGRYSKI”
W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII
w dniu 26 czerwca 2020 r.
podczas zakończenia roku szkolnego i odbioru świadectw i zaświadczeń

 1. Po zaświadczenie/świadectwo mogą przyjść tylko dzieci i uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.
 2. Obowiązuje zakaz wstępu rodziców i osób trzecich do budynku szkoły.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci i uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Dzieci i uczniowie mogą być przyprowadzeni/odebrani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyjść po odbiór zaświadczenia/świadectwa w dniu zakończenia roku, ale można odebrać je w czasie wakacji w sekretariacie szkoły.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie w czasie przyprowadzenia dzieci/uczniów są zobowiązani do noszenia rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa.
 7. Przy wejściu, w budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym przestrzeganiu tej zasady przez osoby wchodzące na teren szkoły.
 8. Odbiór zaświadczeń i świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r. odbywa się w godzinach od 9.00 do 11.00.
 9. Uczniowie po odbiór zaświadczeń/świadectwa wchodzą do budynku szkoły samodzielnie w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych i przechodzą do wyznaczonej sali lekcyjnej gdzie oczekuje ich wychowawca. Młodsze dzieci do swojej klasy przechodzą pod opieką wyznaczonego opiekuna.
 10. Wyznaczeni przy wejściu głównym opiekunowie wpuszczają uczniów pojedynczo do poszczególnych klas, w których oczekują wychowawcy i odnotowują na liście fakt wejścia ucznia do szkoły.
 11. Odbiór dyplomów, zaświadczeń i świadectw przez dzieci z przedszkola „Tygryski” i oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – VII nie jest obowiązkowy w tym dniu.
 12. Nauczyciele i pracownicy obsługi zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
 13. Dzieci/uczniowie przed wejściem na teren szkoły, jeżeli zaistnieje taka konieczność, mogą mieć dokonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym, wyłącznie za zgodą rodziców.
 14. Sale są wietrzone zgodnie z rozporządzenie MEN (przynajmniej raz na godzinę).
 15. Uczeń przynosi wypożyczone z biblioteki szkolnej podręczniki i lektury wraz z kartką
  ze swoim imieniem i nazwiskiem i pozostawia je w klasie na wyznaczonej ławce.
 16. Dzieci i uczniowie nie gromadzą się na boisku szkolnym i placu zabaw oraz zachowują dystans co najmniej 2 m od siebie.
 17. Dzieci i uczniowie nie przynoszą ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 18. Każdy sprzęt w salach lekcyjnych po zakończeniu wydawania świadectw zostaje zdezynfekowany.
 19. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 20. Personel obsługi powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 21. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u pracownika w czasie pełnienia obowiązków, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Obszar, w którym dana osoba przebywała musi zostać poddany natychmiastowemu czyszczeniu oraz dezynfekcji.
 22. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 23. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 24. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. Monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 25. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, zwłaszcza czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.