Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W PIGŁOWICACH W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII

I. Dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych.

 1. Z zajęć rewalidacyjnych w szkole mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.
 2. Obowiązuje zakaz wstępu rodziców i osób trzecich do budynku szkoły, rodzice mogą przebywać tylko w części wspólnej, tj. na małym holu.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie w czasie przyprowadzania i odbioru uczniów są zobowiązani do noszenia rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa.
 7. Przy wejściu w budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym przestrzeganiu tej zasady przez osoby wchodzące na teren szkoły.
 8. Rodzice podczas przyprowadzania i odbierania uczniów do/ze szkoły zatrzymują się przy drzwiach wejściowych. Uczniowie przechodzą samodzielnie do wskazanej w planie zajęć sali lekcyjnej i pozostają tam przez cały swój pobyt w szkole.
 9. Nauczyciele i pracownicy obsługi zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. Nie muszą ich jednak nosić przez cały okres pracy.
 10. Nauczyciele ustalają z rodzicem aktualny numer telefonu w celu jak najszybszego sposobu komunikacji.
 11. Uczniowie przed wejściem na teren szkoły, mogą mieć dokonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym, jeżeli zaistnieje taka konieczność, wyłącznie za zgodą rodziców.
 12. W trakcie zajęć rewalidacyjnych w sali może przebywać maksymalnie 5 uczniów, tak aby przestrzeń wynosiła minimum 3m2 na jednego ucznia i opiekuna.
 13. Sale są wietrzone zgodnie z rozporządzenie MEN (przynajmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).
 14. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory wykorzystywane podczas zajęć dokładnie są czyszczone lub dezynfekowane.
 15. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 16. Nauczyciel informuje uczniów, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/szufladzie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Uczniowie wraz z nauczycielem mogą przebywać w sali gimnastycznej a po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 19. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy uczniów, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 20. Uczniowie w czasie pobytu w szkole jak najczęściej korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 21. Sprzęt na boisku/ placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 22. Na boisku szkolnym/ placu zabaw mogą przebywać dwie grupy uczniów przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 23. Ograniczona zostaje aktywność uczniów sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy nimi.
 24. W trakcie pobytu w szkole uczniowie nie wychodzą poza teren placówki, np. na spacer.
 25. Uczniowie nie przynoszą ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 26. W celu uniknięcia większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym w szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, w toaletach, nauczyciel wypuszcza dzieci do tych pomieszczeń tylko pojedynczo lub parami.
 27. Uczniowie regularnie myją ręce wodą i mydłem antybakteryjnym szczególnie zaraz po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz wycierają je w jednorazowe ręczniki papierowe.
 28. Uczniowie mogą przynosić z domu picie w butelkach, które są podpisane lub mają charakterystyczną naklejkę, w celu ułatwienia uczniom jej rozpoznania.
 29. Każdy sprzęt po zakończonych zajęciach uczniów zostaje zdezynfekowany.
 30. Uczniowie przebywają przez cały czas w jednej sali.
 31. W miarę możliwości uczniowie zachowują odstęp między sobą podczas zajęć.
 32. W szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 33. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 34. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 35. Personel obsługi powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 36. Uczniowie jedzą posiłki siedząc w 2m odstępach od siebie, każda grupa osobno. Po każdej grupie wszystkie sprzęty: blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60° C lub wyparzane.
 37. W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u ucznia zostaje on natychmiast odizolowany do osobnego pomieszczenia (sala nr 01). Natychmiast zostają poinformowani rodzice/opiekunowie prawni o konieczności pilnego odbioru ucznia ze szkoły.
 38. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u pracownika w czasie pełnienia obowiązków, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. 
 39. Wstrzymane zostaje przyjmowanie nowych uczniów, a o powyższym zdarzeniu poinformowana zostaje właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Obszar, w którym dana osoba przebywała musi zostać poddany natychmiastowemu czyszczeniu oraz dezynfekcji.
 40. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 41. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 42. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. Monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 43. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, zwłaszcza czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 44. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy zwrócić się o pomoc/poradę do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

II. Dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 1. Z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.
 2. Rodzice przyjmujący nauczyciela w domu uczniów muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracownika szkoły wynoszący min. 2 m.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze nie mogą się odbywać.
 4. Rodzice w czasie zajęć uczniów są zobowiązani do noszenia rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa.
 5. Nauczyciele zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. Nie muszą ich jednak nosić przez cały okres pracy.
 6. Pokój, w którym odbywają się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jest systematycznie wietrzony zgodnie z rozporządzenie MEN.
 7. Nauczyciel informuje uczniów, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 8. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.