Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „TYGRYSKI” ORAZ
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W PIGŁOWICACH W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII

 1. Obowiązuje zakaz wstępu rodziców i osób trzecich do budynku szkoły, rodzice mogą przebywać tylko w części wspólnej, tj. na małym holu.
 2. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.
 3. Osoby przyprowadzające/odbierające dzieci muszą zachować dystans min. 2 m od pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców.
 4. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 5. Rodzice /prawni opiekunowie w czasie przyprowadzania i odbioru dzieci są zobowiązani do noszenia rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa.
 6. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym przestrzeganiu tej zasady przez osoby wchodzące na teren szkoły.
 7. Rodzice podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki zatrzymują się na małym holu przy drzwiach wejściowych. Nauczycie/pomoc nauczyciela przejmuje dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub wypuszcza dziecko do domu.
 8. Nauczyciele/pomoc nauczyciela i pracownicy obsługi zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. Nie muszą ich jednak nosić przez cały okres pracy, a jedynie w celu np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.
 9. Nauczyciele przyjmując dziecko do przedszkola ustalają z rodzicem aktualny numer telefonu w celu jak najszybszego sposobu komunikacji.
 10. Dzieci przed wejściem na teren szkoły, mogą mieć dokonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym, jeżeli zaistnieje taka konieczność, wyłącznie za zgodą rodziców.
 11. W grupie przedszkolnej (TYGRYSKI) może przebywać maksymalnie 12 dzieci, a w oddziale przedszkolnym (na piętrze) maksymalnie 16 dzieci tak, aby przestrzeń wynosiła minimum 3m2 na jedno dziecko i opiekuna.
 12. Sale są wietrzone zgodnie z rozporządzenie MEN (przynajmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).
 13. Z sali usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, wózki dla lalek, dywan).
 14. Dzieci regularnie myją ręce ciepłą wodą i mydłem antybakteryjnym szczególnie zaraz po przyjściu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz wycierają je w jednorazowe ręczniki papierowe.
 15. Nie wolno przynosić własnych zabawek do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 16. Dzieci mogą przynosić z domu picie w butelkach, które są podpisane lub mają charakterystyczną naklejkę, w celu ułatwienia dziecku jej rozpoznania.
 17. Każdy sprzęt po zakończonej zabawie dziecka, zostaje zdezynfekowany.
 18. W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci nie wychodzą poza teren placówki, np. na spacer.
 19. Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym mogą przebywać na placu zabaw, każda grupa w innym czasie (różne godziny zabaw). Po każdej ich wizycie cały sprzęt musi zostać zdezynfekowany.
 20. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, ale wyłącznie na terenie przedszkola/szkoły i przy zachowaniu możliwie największej odległości i zmianowości grup.
 21. Dzieci przebywają przez cały czas w jednej sali, z tymi samymi opiekunami.
 22. W miarę możliwości dzieci zachowują odstęp między sobą podczas zabawy.
 23. Opiekunowie powinni zachowywać dystans między sobą i między dziećmi wynoszący 1,5 metra.
 24. Personel obsługi nie może stykać się z dziećmi i personelem opiekującymi się dziećmi.
 25. Dzieci jedzą posiłki siedząc w 2m odstępach od siebie, każda grupa osobno. Po każdej grupie wszystkie sprzęty, blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60° C lub wyparzane.
 26. W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostaje ono natychmiast odizolowane do osobnego pomieszczenia (sala nr 01). Natychmiast zostają poinformowani rodzice/opiekunowie prawni o konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
 27. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u pracownika w czasie pełnienia obowiązków, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. 
 28. Wstrzymane zostaje przyjmowanie nowych dzieci, a o powyższym zdarzeniu poinformowana zostaje właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Obszar, w którym dana osoba przebywała musi zostać poddany natychmiastowemu czyszczeniu oraz dezynfekcji.
 29. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. Monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 30. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, zwłaszcza czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 31. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy zwrócić się o pomoc/poradę do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Do pracy w szkole nie są angażowani pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. Personel szkoły: nauczyciele/ pomoc nauczyciela, pracownicy obsługi w przypadku niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych pracownik zostaje natychmiast odizolowany do osobnego pomieszczenia (sala nr 01 - wyposażenia w środki ochrony i płyn dezynfekujący).
 5. O zaistniałej sytuacji zostaje poinformowany dyrektor przedszkola, który zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej.
 6. Dyrektor niezwłocznie odsuwa od pracy pracownika w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – w takiej sytuacji – wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci i powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, po którym poruszał się wskazany pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.).
 8. W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w tych samych pomieszczeniach budynku szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.