Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W PIGŁOWICACH W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII

 1. Obowiązuje zakaz wstępu rodziców i osób trzecich do budynku szkoły, rodzice mogą przebywać tylko w części wspólnej, tj. na małym holu.
 2. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę. Uczniowie klas I-III biorą udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Rodzice /prawni opiekunowie w czasie przyprowadzania i odbioru uczniów są zobowiązani do noszenia rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa.
 7. Przy wejściu w budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym przestrzeganiu tej zasady przez osoby wchodzące na teren szkoły.
 8. Rodzice podczas przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły zatrzymują się przy drzwiach wejściowych. Nauczycie/pomoc nauczyciela przejmuje ucznia do szkoły lub wypuszcza ucznia do domu.
 9. Nauczyciele/pomoc nauczyciela i pracownicy obsługi zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. Nie muszą ich jednak nosić przez cały okres pracy.
 10. Nauczyciele przyjmując dziecko do szkoły ustalają z rodzicem aktualny numer telefonu w celu jak najszybszego sposobu komunikacji.
 11. Dzieci przed wejściem na teren szkoły, mogą mieć dokonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym, jeżeli zaistnieje taka konieczność, wyłącznie za zgodą rodziców.
 12. W klasie I i II w sali może przebywać maksymalnie 5 uczniów, a w klasie III (na piętrze) maksymalnie 12 dzieci tak, aby przestrzeń wynosiła minimum 3m2 na jedno dziecko i opiekuna.
 13. Sale są wietrzone zgodnie z rozporządzenie MEN (przynajmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).
 14. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć dokładnie są czyszczone lub dezynfekowane.
 15. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/szufladzie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów (od 8 do 13 uczniów). Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub zdezynfekowane.
 18. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 19. Uczniowie w czasie pobytu w szkole jak najczęściej korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 20. Sprzęt na boisku/ placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 21. Na boisku szkolnym/ placu zabaw mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 22. Ograniczona zostaje aktywność uczniów sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy nimi.
 23. W trakcie pobytu w szkole uczniowie nie wychodzą poza teren placówki, np. na spacer.
 24. Uczniowie nie przynoszą ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 25. W celu uniknięcia większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym w szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, w toaletach, nauczyciel wypuszcza dzieci do tych pomieszczeń pojedynczo lub parami.
 26. Uczniowie regularnie myją ręce wodą i mydłem antybakteryjnym szczególnie zaraz po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz wycierają je w jednorazowe ręczniki papierowe.
 27. Uczniowie mogą przynosić z domu picie w butelkach, które są podpisane lub mają charakterystyczną naklejkę, w celu ułatwienia dziecku jej rozpoznania.
 28. Każdy sprzęt po zakończonych zajęciach uczniów zostaje zdezynfekowany.
 29. Dzieci przebywają przez cały czas w jednej sali, w miarę możliwości z tymi samymi opiekunami.
 30. W miarę możliwości uczniowie zachowują odstęp między sobą podczas zajęć i zabawy.
 31. W szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 32. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 33. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 34. Personel obsługi powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 35. Uczniowie jedzą posiłki siedząc w 2m odstępach od siebie, każda grupa osobno. Po każdej grupie wszystkie sprzęty: blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60° C lub wyparzane.
 36. W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u ucznia zostaje on natychmiast odizolowany do osobnego pomieszczenia (sala nr 01). Natychmiast zostają poinformowani rodzice/opiekunowie prawni o konieczności pilnego odbioru ucznia ze szkoły.
 37. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u pracownika w czasie pełnienia obowiązków, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. 
 38. Wstrzymane zostaje przyjmowanie nowych uczniów, a o powyższym zdarzeniu poinformowana zostaje właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Obszar, w którym dana osoba przebywała musi zostać poddany natychmiastowemu czyszczeniu oraz dezynfekcji.
 39. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 40. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 41. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. Monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 42. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, zwłaszcza czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 43. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy zwrócić się o pomoc/poradę do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Do pracy w szkole nie są angażowani pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. Personel szkoły: nauczyciele/ pomoc nauczyciela, pracownicy obsługi w przypadku niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych pracownik zostaje natychmiast odizolowany do osobnego pomieszczenia (sala nr 01 - wyposażenia w środki ochrony i płyn dezynfekujący).
 5. O zaistniałej sytuacji zostaje poinformowany dyrektor przedszkola, który zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej.
 6. Dyrektor niezwłocznie odsuwa od pracy pracownika w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – w takiej sytuacji – wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci i powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, po którym poruszał się wskazany pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.).
 8. W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w tych samych pomieszczeniach budynku szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.